Centrale aanpak voor de verdelging van de Aziatische hoornaar blijft voorlopig uit

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) over de bestrijding van de Aziatisch hoornaar en over de gecoördineerde en centrale aanpak die nodig is om de Aziatische hoornaar te bestrijden, zowel op het openbaar als het privaat domein, ter bescherming van de bijenpopulatie en de biodiversiteit in Vlaanderen.

De strijd tegen de exoot is over twee departementen verdeeld: minister Demir voorziet de verdelging van hoornaars in de natuurgebieden van het Agentschap Natuur en Bos, met extra aandacht voor gebieden met veel recreatie om daar de risico's voor de mensen te minimaliseren. Minister van Landbouw Brouns ontfermt zich over imkers wier honingbijen bedreigd worden. Door de honingbij te belagen, betekent de exoot ook slecht nieuws voor de land- en tuinbouw: bijen vervullen als bestuivers immers een belangrijke rol.

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister dat het de consensus is van de Vlaamse overheid dat een effectief beheer van gevestigde soorten zoals de Aziatische hoornaar enkel via een gedeelde verantwoordelijkheid goed beheerd kan worden. Zowel het Agentschap voor Natuur en Bos als het Departement Landbouw en Visserij (DLV) voorzien middelen om binnen hun bevoegdheden deze soort aan te pakken. Voor het ANB houdt dit de bestrijding in op alle terreinen in beheer bij het agentschap. Het Departement Landbouw en Visserij zal zich inzake beheersing focussen op zijn eigen doelgroep, de imkerij, die binnen deze globale impact het merendeel van de schade natuurlijk ondervindt.

Het ANB treedt op als facilitator van het beheer. Het ANB heeft een raamcontract opgesteld waar lokale overheden gebruik van kunnen maken voor het regelen van de bestrijding. Vespa-Watch blijft het Vlaamse meldpunt voor meldingen van nesten, waar verdelging wordt aangestuurd. Hier zal een overzicht worden bewaard van verdelgingsinitiatieven en verdelgers die kunnen worden aangesproken voor gemelde nesten. Het ANB en het Departement Landbouw en Visserij zullen initiatieven opzetten in het kader van de biodiversiteit en de imkerij. De andere overheden kunnen desgewenst privaat en openbaar domein, met uitzondering van de terreinen in beheer bij het ANB, behartigen.

Oost- en West-Vlaanderen bereiden een verdelgingsinitiatief voor op hun grondgebied. De provincie Limburg heeft een project lopen. De VVSG zou hierin een constructieve rol kunnen spelen door de resterende steden en gemeenten te informeren over de facilitatiemogelijkheden van de Vlaamse overheid en zo mee te ondersteunen in de gecentraliseerde aanpak.

De bestrijding op privaat domein gebeurt voornamelijk in het kader van civiele bescherming. In die gevallen komt de brandweer langs. Het al dan niet kosteloos zijn, hangt van plaats tot plaats af. De prijszetting wordt bepaald door het college van burgemeester en schepenen. Ook hier kan de VVSG desgevallend een belangrijke rol opnemen door op te roepen om Aziatische hoornaarnesten in het kader van civiele bescherming kosteloos te laten verdelgen. Anderzijds kunnen lokale besturen ook budget voorzien voor verdelging op hun grondgebied.

Stijn De Roo: “Het was even wachten op de beheerregeling… Nu is het duidelijk is dat er vanuit het Departement Landbouw en Visserij wordt gefocust op de imkerij, en vanuit het ANB op de ANB-terreinen.

Blijft nog steeds de vraag van de gemeenten en de provincies, de imkerij en de natuurbeheersers naar een centrale aanpak.

De huidige manier van aanpak creëert natuurlijk wel financiële drempels voor een aantal mensen, waarbij de prijs afhankelijk is van je woonplaats.

Daarenboven gaat het ook over de bescherming van de biodiversiteit. Want elk nest dat overleeft, zorgt ervoor dat er volgend jaar een grotere kans is op nog meer Aziatische hoornaars die onze biodiversiteit onder druk kunnen zetten.

Een centrale aanpak vanuit Vlaanderen is nodig. Ik riep de minister daartoe op. Ook voor het weghalen van de drempel voor verdelging op privaat domein.”

Het volledige verslag van mijn vraag vind je hier.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.