Door de coronacrisis zijn verschillende onderzoeksactiviteiten vertraagd en verstoord. Volgens het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) situeert het probleem zich vooral bij de onderzoeksmandaten. Voor mandaathouders was er geen vangnet voorzien bij hinder. Ook de universiteiten beschikken niet over de nodige middelen om dit te compenseren.

In de commissie Economie antwoordde minister Hilde Crevits aan Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo dat uit de rondvragen op zowat alle universiteiten bleek dat de coronacrisis een zeer negatieve impact had op heel wat onderzoekers. Meestal werd een vertraging van drie à zes maanden gerapporteerd.

Die negatieve impact is het meest nijpend voor doctoraatstudenten in de twee laatste jaren van hun mandaat. Op vraag van de universiteiten wordt er met deze maatregel dan ook voorrang gegeven aan de onderzoekers in hun derde en vierde jaar.

Deze compensatiemaatregel is specifiek gekozen voor de doelgroep van doctoraatstudenten met mandaten. Er wordt geschat dat ongeveer de helft van hen een aanvraag tot verlenging met 6 maanden zal indienen, met een selectiekans van 30 procent. Dit komt neer op een aangevraagde verlenging voor een totaalbudget van 2,9 miljoen euro. Hiervan komen er 2,4 miljoen euro extra middelen vanuit de Vlaamse Regering voor het FWO. Het FWO moet dus zelf nog 500.000 euro voorzien, bijvoorbeeld uit niet-bestede mobiliteitsmiddelen, omdat men niet kon reizen door corona.

Wat betreft de toekenningsprocedure is er gekozen voor een uniforme aanpak over de universiteiten en over de verschillende types doctoraatsmandaten heen.

De universiteiten zullen de aspiranten via hun promotor uitnodigen om een gemotiveerde aanvraag tot verlenging in te dienen, waarna de onderzoeksraad van de betrokken universiteiten de aanvragen evalueert en een voorstel voor verlenging overmaakt aan het FWO. De voorstellen worden tot slot voorgelegd aan de raad van bestuur van het FWO.

De onderzoeksraad van de betrokken onthaalinstelling, dus de universiteit, evalueert de aanvragen en doet uiterlijk tegen dinsdag 7 september een voorstel tot verlenging aan het FWO. Dan zal de raad van bestuur van het FWO de beslissing nemen.

Stijn De Roo: “Het mag gezegd: het probleem is efficiënt aangepakt. Het FWO levert een financiële bijdrage en er zijn drie duidelijke criteria, o.a. het plan om de vertraging op te halen binnen de verlengingsperiode. En ook niet onbelangrijk: de doorlooptijd van de toekenningsprocedure bedraagt slechts drie maanden zodat de onderzoekers snel duidelijkheid krijgen of hun mandaat al dan niet wordt verlengd.”

Het volledige verslag van mijn vraag om uitleg:

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1540190/verslag/1544147