Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg minister-president Jan Jambon (N-VA) over het actieplan 2022 ter uitvoering van de Vlaamse datastrategie dat op 3 februari 2022 werd gepubliceerd.

Op 9 mei 2022 publiceerde de SERV hun advies over de Vlaamse datastrategie en data-actieplan 2022. 

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister dat het tot stand komen van een onderbouwde Vlaamse datastrategie bijdraagt tot een goede en efficiënte datagedreven werking van de Vlaamse overheid. Data speelt namelijk een belangrijke ondersteunende rol in de verdere digitalisering van de Vlaamse administratie maar ook van de lokale overheden.

Het overkoepelende doel van deze strategie is de algemene datamaturiteit van de Vlaamse overheid te verhogen, en in een bredere optiek ook de dataeconomie en de datasamenleving in Vlaanderen verder mee uit te bouwen. Belangrijke principes zijn leidend, zoals een eenmalige data-inzameling, het ontzorgen van de burger door de creatie van een betere, snellere en automatische dienstverlening, maar ook het maximaal inzetten op het potentieel van data, zowel bij het tot stand komen van beleid – de zogenaamde ‘evidence-informed policy making’ – en als grondstof voor de Vlaamse economie en het wetenschappelijk onderzoek.

Het huidig actieplan biedt een gestructureerd overzicht van relevante data-initiatieven en -acties en maakt zo transparant wat er al gebeurt binnen de Vlaamse overheid.

Er wordt verder gewerkt aan een bredere visie en waardenkader rond data, waarbij de Vlaamse datastrategie een hefboom vormt tussen de huidige en de gewenste toekomstige situatie.

Het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid volgt de impact van de Vlaamse datastrategie en de aangekondigde initiatieven op. Het opvolgingscomité, dat zal opgericht worden, zal dienst doen als toetssteen voor de verdere opvolging en de evaluatie van de Vlaamse datastrategie en zal geraadpleegd worden voor het inwinnen van adviezen.

Het opstellen van een overkoepelend data-actieplan voor de Vlaamse datastrategie maakt het mogelijk synergiën te detecteren en samenwerking en kennisdeling tussen beleidsdomeinen te faciliteren. De minister onderschrijft het advies van de SERV waarin sprake is van mogelijke synergiën bijvoorbeeld rond datageletterdheid, open data-portalen, datacatalogi en indicatoren. Bij de opmaak van de volgende data-actieplannen worden deze thema’s meer gecoördineerd aangepakt in overleg met de betrokken beleidsdomeinen.

De huidige financiering van de Vlaamse datastrategie en het data-actieplan volgt uit de algemene werkingsmiddelen en toelagen aan de individuele instanties. Sommige initiatieven of delen van initiatieven steunen ook op financiering via het investeringsprogramma Vlaanderen Radicaal 2, of worden gefinancierd vanuit de relancemiddelen van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

De suggestie van de SERV om een actie toe te voegen rond de uitwerking van een duurzaam interbestuurlijk financieringsmodel voor data wordt meegenomen in de verdere evaluatie van de Vlaamse datastrategie en het actieplan 2022 door het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid.

De relatie tussen het Vlaams Datanutsbedrijf en de Vlaamse datastrategie is dat ze wederzijds versterkend zijn.

Stijn De Roo: “Ik ben tevreden dat het opvolgingscomité dit najaar voor de eerste keer zal samenkomen. Het zal een belangrijke rol vervullen als klankbordevaluatie, als toetssteen en om de hele datastrategie verder te kunnen opvolgen.

Het lijkt mij cruciaal om zo snel mogelijk meer synergiën te detecteren en aan te pakken. Dat is nodig om onze datastrategie op een goede manier te kunnen realiseren.”

Het volledige verslag van mijn vraag om uitleg kan je hier raadplegen.