Het rapport dat begin dit jaar door de Champions of Change aan onze stad werd overhandigd, brengt de problematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag in Gent goed in beeld. In samenwerking met Plan International deden de jongeren een participatief onderzoek naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en de aanpak ervan.

Enkele aanbevelingen van de Champions of Change zijn o.a. het creëren van een platform waar uitwisseling kan gebeuren tussen jongeren en beleidmakers, het opstarten van een campagne op het openbaar vervoer, een nachtplan voor het openbaar vervoer, het voorzien van een nachtelijke hub in uitgangsbuurten, laagdrempelige dataverzameling, infrastructurele aanpassingen in de straten en opleidingen aan het politiepersoneel. 

In december 2021 werd een SGG-taskforce opgericht en de voorgestelde aanbevelingen zullen in verschillende werkgroepen van de taskforce worden geanalyseerd en omgezet worden in verdere acties op korte en lange termijn.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen tijdens de gemeenteraadscommissie van 21 november aan de burgemeester:

  1. Hoe zou de burgemeester de werking van de Taskforce en de verschillende werkgroepen tot nu toe evalueren? Hoe verloopt de samenwerking tussen de verschillende partners?
  2. Welke maatregelen werden door de Taskforce intussen uitgewerkt en geactiveerd?
  3. Welke stappen/acties plant het college de komende tijd nog te nemen rond grensoverschrijdend gedrag?

Burgemeester De Clercq:

"De Taskforce kwam een eerste keer samen in januari 2022. Bij de opstart werd er gezocht naar een werkbare structuur en de juiste partners en vertegenwoordiging voor de verschillende werkgroepen. Samen met verschillende partners zoals de Gentse politie, preventiediensten, jeugdorganisaties en diverse stakeholders werden acties uitgewerkt en opgevolgd.   

Vanuit de Dienst Preventie voor Veiligheid krijgen we de feedback dat ze tevreden zijn over de opkomst, de samenwerking en de betrokkenheid van de verschillende partners in de verschillende werkgroepen. We nemen hier als stad een voortrekkersrol op en we leveren op vele vlakken pionierswerk.   

Het zijn de werkgroepen die de specifieke acties op het terrein uitwerken.  Dit gaat om de werkgroepen nightlife, openbaar vervoer en ontmoetingsplekken voor jongeren. 

We hebben hier al in het verleden bij stilgestaan en ik dank u voor het stellen van de vraag. 

Hierin is een belangrijke leidraad dat er niet enkel aan symptoombestrijding wordt gedaan maar er ingezet wordt op dieperliggende oorzaken en er met de acties betracht wordt om deze structureel aan te pakken.  

De werkgroep Nightlife, waar de pleinorganisatoren deel van uit maken, heeft een aantal acties en campagnes uitgewerkt in het kader van de Gentse Feesten. De ambitie was en is om in te zetten op een ware mentaliteitswijziging. We willen heel duidelijk maken aan iedere Gentenaar én iedere bezoeker van de Gentse feesten dat Gent een plek is waar iedereen op een veilige en ongedwongen manier kan feesten, zich amuseren en uitgaan.  

De barverantwoordelijken kregen een opleiding rond het onderwerp, er werd een eenduidig protocol uitgeschreven voor het barpersoneel en de mensen van sfeerbeheer en op alle feestenpleinen hingen banners met de duidelijke  boodschap: een neen is een neen. In de publieke toiletten waren stickers aangebracht waarop stond te lezen waar je als slachtoffer terecht kan of wat je als omstaander kan doen. Daarnaast hadden we ook ons meldpunt om slachtoffers bij te staan en door te verwijzen. Al deze acties worden geëvalueerd zodat de juiste beslissingen kunnen genomen worden met betrekking tot acties rond seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens de Gentse Feesten van 2023.   

In het kader van de Student Kick Off werd eveneens een protocol verspreid onder de organisatoren en barpersoneel en gebeurde een afstemming tussen de verschillende actoren die actief zijn bij gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.   

Een mentaliteitswijziging kan er alleen maar komen als we het taboe doorbreken en informeren over het fenomeen. Daarom werden vanuit de 3 werkgroepen allerlei vormingen georganiseerd: voor jeugdwerkers, tijdens 10-daagse van de geestelijke gezondheid, omstaanderstrainingen onder de bevoegdheid van schepen De Bruycker, weerbaarheidstraining in samenwerking met vzw Pioen.  

Maar ook geïnteresseerde Gentenaars, stadspersoneel, onderwijsveld en jeugd -en sportorganisaties kregen de mogelijkheid om zo’n trainingen te volgen.  

Voor het Gents horecapersoneel werden specifieke vormingen aangeboden. Eind vorig jaar namen 95 mensen uit meer dan 20 Gentse cafés deel aan de opleiding, vanaf december 2022 worden er 7 nieuwe workshops ingepland met een capaciteit van 175 plaatsen voor horecapersoneel.  

Dankzij de werkgroep Openbaar Vervoer gingen er deze maand omstaanderstrainingen door voor personeel van de NMBS en De Lijn in samenwerking met de Dienst Lokaal Sociaal beleid. De vervoersmaatschappijen kijken om verder zelf een eigen communicatiecampagne uit te werken rond dit thema.   

De werkgroep ontmoetingsplekken voor jongeren heeft samenwerkingen opgezet met jongerenorganisaties en scholen om vormingen te geven. 75 leerlingen uit het secundair kunstonderwijs kregen een omstaanderstraining. De werkgroep heeft samen met Minus One, Jong vzw, de Gentse kunsthumaniora en OKAN een kunstproject uitgewerkt die seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar wil maken door kunst aan te brengen in de publieke ruimte. Begin volgend jaar zal deze actie zichtbaar worden in het straatbeeld.   

Verder wil de stad Gent haar voortrekkersrol verder doortrekken en als mentor voor andere steden fungeren zodat er kennisdeling is tussen de besturen en we van elkaar kunnen leren.  

Op korte termijn komen de stuurgroep en de taskforce weer samen, de planning voor 2023 zal worden opgemaakt en de acties en de werking van 2022 zullen verder geëvalueerd worden, en er zal gekeken worden welke nieuwe acties er bijkomend genomen kunnen worden in de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag."

Het volledige fragment kan je hier herbeluisteren.