Door een verhoogde aandacht voor waterbronnen investeren steeds meer particulieren en ondernemers in het hergebruik van regenwater. Een aantal van hen zetten hierbij hun bestaande grondwaterwinningen stop en gebruiken dat water niet langer.

Particulieren hoeven het gebruik van regenwater niet te melden aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en betalen geen heffing op waterverontreiniging. De heffing op waterverontreiniging steunt op het principe ‘de vervuiler betaalt’. De VMM berekent en int de heffing op waterverontreiniging.

Bedrijven moeten hun regenwater wel aangeven via de jaarlijkse aangifte bij de VMM voor de heffing op de waterverontreiniging en betalen dus wel voor hun regenwaterverbruik. Zij moeten elk jaar vóór 15 maart een aangifte van hun waterverbruik indienen. Wanneer de termijn van de aangifte is verstreken, gaat de VMM over tot een ambtshalve vaststelling van het verbruik. Die ambtshalve vaststelling lijkt rekening te houden met de totale dakoppervlakte van het bedrijf en niet met het werkelijke verbruik.

Sommige bedrijven zijn echter niet op de hoogte van de betaling van de heffing op de waterverontreiniging of de verplichte aanwezigheid van een debietmeter op de regenwaterput wanneer zij niet al het dakwater verbruiken. Zij zijn overgeschakeld op een waterbron die aansluit bij het beleid van de Vlaamse Regering, maar ontvangen desondanks hoge ambtshalve tarieven op basis van hun dakoppervlakte.

Hieronder vindt u de vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) en de antwoorden van bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA).

1) Op welke manier berekent de VMM de ambtshalve vaststelling van de heffing op de waterverontreiniging voor regenwater?

"Artikel 4.2.2.5.2 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid bepaalt dat de hoeveelheid hemelwater gelijk is aan de gemeten hoeveelheid hemelwater. Bij gebrek aan een meting, is de hoeveelheid gelijk aan de afspoelbare of vervuilde oppervlakte vermenigvuldigt met 0,8 m³ hemelwater per m².

Dit is de regel voor alle dossiers en deze zijn dus niet specifiek voor de procedure van ambtswege.

De procedure van ambtswege wordt voornamelijk gebruikt als er geen aangifte wordt ingediend. Daarnaast bestaat een procedure rond de rechtzetting van de aangifte. De vraag lijkt voornamelijk ingegeven door deze laatste procedure."

2) Voor hoeveel bedrijven is de VMM overgegaan tot een ambtshalve vaststelling van het regenwaterverbruik? Over welk verbruik gaat het in totaliteit en gemiddeld? Graag een overzicht voor de jaren 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021, indien mogelijk onderverdeeld per sector.

3) Bij hoeveel bedrijven paste de VMM een correctie toe op de ambtshalve vaststelling van het regenwaterverbruik? Over welk verbruik gaat het in totaliteit en gemiddeld? Graag een overzicht voor de jaren 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021, indien mogelijk onderverdeeld per sector.

"Onderstaand een overzicht van VMM van alle dossiers waarin hemelwater wordt aangerekend. 

Verbruiksjaar

aantal

verbruik HW (in m³)

gemiddelde per dossier

2017

6.650

18.745.436

2.819

2018

6.964

18.521.528

2.660

2019

7.373

19.841.899

2.691

2020

7.672

21.638.468

2.820

Onderstaand een overzicht van vmm van de dossiers waarin sprake is van een verschil in hemelwater tussen de aangifte en de beslissing van VMM, zowel voor de procedure van ambtswege als rechtzetting.

Verbruiksjaar

aantal

verbruik HW (in m³)

verbruik HW (in m³) - verschil

gemiddelde per dossier

2017

88

250.570

87.696

2.847

2018

54

76.817

60.684

1.423

2019

59

112.371

60.995

1.905

2020

79

136.378

98.066

1.726

De cijfers van verbruiksjaar 2021 zijn nog onvolledig. De aangifte over dit verbruik moest ingediend worden tegen 15 maart 2022. De afhandeling is dus nog volop bezig."

4) Is de minister van oordeel dat een bedrijf dat zijn werkelijke verbruik kan aantonen na het ontvangen van de ambtshalve vaststelling (bijvoorbeeld bij overschakeling van grondwater naar regenwater waarop geen debietmeter is aangesloten) aanspraak kan maken op een correctie wanneer dit bedrijf zichzelf in regel stelt (bijvoorbeeld installeren geijkte regenwatermeter)? Zo ja, op welke manier zal ze die informatie met de VMM delen? Zo niet, waarom niet?

"Ik wil het gebruik van hemelwater stimuleren. De VMM heeft een wetsvoorstel voorbereid voor bedrijven die pas later een meter in gebruik nemen. Een piste kan zijn om de hoeveelheid hemelwater voor het jaar zonder meting te baseren op de meting in jaar x+1."

Stijn De Roo: “Hergebruik van regenwater en het stoppen van oppompen van grondwater zijn gunstige evoluties.

Er moet spoedig werk gemaakt worden van een decreet voor de wettelijke regeling voor bedrijven die hun meter pas later in gebruik nemen.

Dit moet zorgen voor de nodige juridische duidelijkheid voor de betrokken bedrijven. Ingeval van vergetelheid moeten we ons als overheid flexibel opstellen en de nodige correcties durven doorvoeren.”