Een boerenmarkt is net een beetje anders dan een gewone markt. Op een boerenmarkt staan voornamelijk landbouwers met hun eigen hoeveproducten. Boerenmarkten zijn een gezellige ontmoetingsplaats tussen lokale boeren, tuinders en buurtbewoners. Ook in Gent worden boerenmarkten steeds populairder, mensen hechten steeds meer belang aan gezonde en lokale producten. Momenteel telt Gent 9 boerenmarkten verspreid over verschillende wijken in de stad.

Sinds enkele weken vindt op de parking van Volvo Cars een boerenmarkt plaats. Werknemers van Volvo plaatsen online hun bestelling en kunnen die op de parking ophalen. Deze boerenmarkt is een initiatief van vier boeren van de Gentse boerenmarkten en het Boer’nbuurthuis in Sint-Amandsberg.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan bevoegd schepen Bracke. De integrale vragen en antwoorden kan je hieronder vinden:

  1. Hoeveel aanvragen voor nieuwe boerenmarkten zijn er sinds vorig jaar binnengekomen? Hoe verhoudt de vraag zich tegenover vorige jaren? Zijn er ook aanvragen van andere bedrijven of buurtbewoners om in hun wijk een boerenmarkt te organiseren?

"Er waren vragen voor een boerenmarkt in Mariakerke en een (heropstart) in Nieuw Gent. Beiden zijn ondertussen gerealiseerd. De voorgaande jaren waren er geen vragen vanuit buurtbewoners naar extra boerenmarkten. Momenteel zijn er geen andere hangende vragen voor boerenmarkten.

Ter info: de “boerenmarkt” op de parking van Volvo Cars is geen markt maar een afhaalpunt en bevindt zich ook op privaat domein. Een volwaardige markt op privaat domein heeft enkel een machtiging nodig van een lokale overheid, geen concessie."

  1. Wat zijn de reacties van de deelnemende marktkramers en land- en tuinbouwers op de nu reeds bestaande boerenmarkten in Gent? Liggen deze in de lijn met hun verwachtingen?

"Wij ontvangen weinig tot geen signalen van individuele boerenmarktkramers. Wij hebben ze wel actief betrokken tijdens de opmaak van de nieuwe concessieovereenkomst. Boerenmarktkramers zijn blij dat ze rechtstreeks en aan een voordelig standgeldtarief hun producten aan Gentenaars kunnen verkopen op de Gentse boerenmarkten. De boerenmarkten zelf zijn in constante evolutie, maar genieten duidelijk van een maatschappelijk positieve aantrekkingskracht."

  1. Hoe verloopt het overleg tussen de stad en de boerenmarktkramers? Om de hoeveel tijd vindt zo’n overleg plaats?

"De afgelopen twee jaar hebben wij, voor het eerst sinds de opstart van de Gentse boerenmarkten decennia geleden,  intensief samengezeten met de concessiehouders en boerenmarktkramers voor de opmaak van een toekomstbestendige concessieovereenkomst.

Eén van de belangrijkste essenties van het traject was het erkennen van de zelfredzaamheid binnen deze sector.  Men staat op autonomie en we willen deze autonomie als stad ook respecteren.  Daarom zijn gekomen tot het concept waar we als stad een sterk aanspreekpunt kunnen hebben (de vzw) en we in ruil deze vzw ook werkingsmiddelen toekennen (5000 EUR per jaar).

Het bedrag dat we hen toekennen stelt hen in staat om ook communicatie, consultancy, werkbezoeken op te zetten en onderling overleg te faciliteren.  En dit naast essentiële zaken zoals verzekeringskwesties.  

Één van de afspraken was om de geopende dialoog te bestendigen en tegelijk ook een vertegenwoordiger van de concessiehouders op te nemen in het marktbondenoverleg. Beide overleggen vinden normaal 2 keer per jaar plaats."

  1. Op welke manier gaat het stadsbestuur om met de vragen en noden van de deelnemende marktkramers?

"Momenteel zijn er voor zover wij weten geen extra vragen en noden bij de deelnemende marktkramers, maar wij gaan steeds in dialoog met marktkramers die vragen hebben."

  1. Op welke manier ondersteunt het stadsbestuur de boerenmarkten en hoe worden deze door de stad gepromoot?

"De concessionarissen plannen zich dus te verenigen in een vzw met wie de Stad dan een concessieovereenkomst zal sluiten. Naast het bestaande gunstige standplaatstarief zullen zij een jaarlijks werkbudget van 5.000 EUR krijgen. De boerenmarkten worden uiteraard ook meegenomen in de ruimere promotie van markten door Puur Gent, de stedelijke vzw ter promotie van handel en horeca. Stad Gent heeft een ook een eigen Voedselraad die het Gentse voedselbeleid ‘Gent en Garde’ richting geeft. Eén van de concessionarissen is lid van deze raad. Ook in dit beleid hebben zij dus een rol."

  1. Welke initiatieven mogen we de komende tijd nog verwachten rond boerenmarkten? Wat is de planning en timing hiervan?

"Op zeer korte termijn wordt de nieuwe concessieovereenkomst getekend. Het is momenteel enkel nog wachten op de neerlegging van de statuten van de door de concessionarissen op te richten vzw op de griffie."