De verkeersdoorstroming van de Botestraat en de Groenestaakstraat blijft de gemoederen beroeren in Wondelgem en Mariakerke.

In april gaf de schepen, in deze commissie, aan dat er een keuze was gemaakt om de nieuwe zone 30 voor Wondelgem toch al te laten starten vanaf de Gaverstraat. Nochtans heeft de Botestraat/Groenestaakstraat een lokaal ontsluitende functie en is deze gecategoriseerd als lokale weg type IIa. Het is een verbindingsweg die frequent gebruikt wordt door zowel mensen uit Wondelgem als Mariakerke.

Een zone 30 lost het geschetste probleem van geparkeerde voertuigen langs de weg ook niet op. Zij beperken de zichtbaarheid van tegenliggers.

Het ontbreken van parkeerstroken zorgt daarnaast voor een moeilijke inschatbaarheid van de lengte van een geparkeerde colonne voertuigen.

Informatie die ik opvroeg bij de burgemeester (2022_SV_00208) geeft een overzicht van de aangegeven ongevallen in het afgelopen jaar:

  • 3 aangiftes voor blikschade (o.a. afgereden spiegels)
  • 2 ongevallen met fietsers
  • 4 ongevallen tussen voertuigen en vrachtwagens
  • 1 verkeersongeval met gewonden (bromfiets en personenauto)

De overtredingsgraad voor overdreven snelheid sinds de heraanleg in 2020 bedraagt slechts 0,31% (68 voertuigen op 21.756 passages overschreden de snelheid van 50 km/h). Elk ongeval is er een te veel. Daarom moeten de oplossingen op maat van de straat worden uitgewerkt. Een parkeerverbod of een duidelijke afbakening van parkeerstroken kunnen een oplossing bieden voor de passageproblemen. Het beter uitlichten van oversteekplaatsen kan zorgen voor een verbetering van een veilige oversteekbaarheid.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover tijdens de gemeenteraadscommissie van 14 juni volgende vragen:

  • Is de schepen bereid om de gemaakte keuze te heroverwegen en om het in het mobiliteitsplan goedgekeurde snelheidsregime van 50 km/u te behouden?
  • Werd er intussen verder onderzoek gevoerd naar de suggestie met betrekking tot parkeerstroken? Graag meer uitleg. 

Schepen Watteeuw antwoordde:

"De keuze voor deze zone is destijds gemaakt maar wil niet zeggen dat dit nog kan wijzigen. Maar er is wat dat betreft een steeds sterker wetenschappelijk pleidooi om dit uit te breiden gezien de enorme winst voor de verkeersveiligheid. De nieuwe zones 30 worden bepaald aan de hand van 3 peilers: leefkwaliteit, oversteekbaarheid (hangt samen met aanwezigheid van functies) en veiligheid voor voetgangers en fietsers. De voorziene grens aan de Gaverstraat hangt samen met de aanwezigheid van een knooppunt van belangrijke fietsverbindingen (Gaverstraat/Botestraat), de aanwezigheid van een sportinfrastructuur, een zorginstelling en een tramhalte. Verderop zijn heel wat commerciële functies die extra voorzichtigheid noodzaken en werd recent ook een fietsstraat gerealiseerd die aantakt op de Botestraat. Al deze elementen ondersteunen de uitbreiding tot de Gaverstraat.

In het kader van het nieuwe net van De Lijn loopt reeds een onderzoek om het parkeren te verbieden op de rijbaan op de as Groenestaakstraat/Botestraat. Belangrijke randvoorwaarde is dat dit geen effect heeft op de snelheid en dat het parkeren in de buurt kan worden gegarandeerd. Een mogelijk compromis kan er in bestaan dat nabij attractiepolen, daar waar de nood aantoonbaar is er toch kleine haltehavens worden ingericht waarbij het zicht op het aankomende verkeer en de inschatting van de lengte van de geparkeerde wagens een beurtelings passeren veilig kan doen verlopen. Die afweging nemen we mee bij het onderzoek."

Stijn De Roo: "Ik heb aangedrongen bij de schepen om de gemaakte keuze voor de zone 30 te heroverwegen en om het snelheidsregime van 50 km/u te behouden, zoals voorzien in het mobiliteitsplan. Helaas wil hij hier niet op ingaan, met argumenten rond leefkwaliteit, oversteekbaarheid en veiligheid.

Volgens mij kan daar nochtans aan voldaan worden door de verhoogde inrit van de zijstraten, door een integrale heraanleg (ipv een toplaagvernieuwing) vanaf de tramsporen tot aan de Vierweegse, door het beter uitlichten van oversteekplaatsen en door het parkeren te heroverwegen."

Bekijk de volledige tussenkomst van Stijn via deze link.