Bouw nieuwe Durmebrug in Waasmunster in 2022 van start!

21-04-2021

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo informeerde bij  Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) naar de geplande investeringen voor de herbouw van de Waasmunsterbrug N446 en de aanleg van de Sigmagebieden, groep 3.

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister: “De herbouw van de Waasmunsterbrug omvat de vervanging van de huidige brug over de Durme in de gewestweg N446 door een nieuwe, hoger gelegen baanbrug over de Durme te Waasmunster, waarbij aan weerszijden van deze nieuwe brug ook een afgescheiden fietspad en voetpad zal worden voorzien.

De bouw van deze nieuwe brug wordt gecoördineerd door de afdeling Wegen en Verkeer - Oost-Vlaanderen en wordt afgestemd op de herinrichting van de gewestweg N446.

De Vlaamse Waterweg treedt op als medefinancierder in het brugproject.

Verwacht wordt dat de bouw van de nieuwe Waasmunsterbrug eind 2021–begin 2022 zal worden aanbesteed en dat de uitvoering van de werken in de loop van 2022 zal kunnen van start gaan. De ontwerpstudie voor de bouw van de nieuwe brug is lopende.

Voor de herbouw van de Waasmunsterbrug werd op het investeringsprogramma van De Vlaamse Waterweg nv (DVW) van 2021 een investeringsbijdrage van 500.000 euro voorzien in het kader van de relancemiddelen. Daarnaast werd op het reguliere investeringsprogramma van DVW een budget van 2 miljoen euro voorzien voor de herbouw van de Waasmunsterbrug.

In het kader van de Blue Deal-maatregelen, werd verder ook een budget van 6 miljoen euro voorzien in 2021 voor de bouw van 2 pompinstallaties t.h.v. het ontpolderingsgebied Groot Broek langs de Durme, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Temse en Waasmunster.

Voor het overige werden geen specifieke relancemiddelen voorzien voor projecten op het grondgebied van de gemeente Waasmunster.

Het voorziene investeringskrediet van 10 miljoen euro omvat het nog benodigde investeringsbudget voor de heraanleg van de ringdijk van het gecontroleerd overstromingsgebied Potpolder IV langs de Durme, gepaard gaande met de 3de fase van de onderhoudsbaggerwerken in de Durmevallei. Deze renovatiewerken in het GOG Potpolder IV werden in 2020 reeds opgestart, doch de uitvoering van deze werken diende in de loop van 2020 geschorst te worden, daar de omgevingsvergunning voor deze werken werd vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De overeenstemmende budgetten werden derhalve opnieuw vrijgegeven en aangewend voor andere dijkwerken in het kader van het Sigmaplan. De dijkwerken in het GOG Potpolder IV kunnen opnieuw opgestart worden van zodra het GRUP Durmevallei definitief is vastgesteld en een nieuwe omgevingsvergunning kan bekomen worden. Verwacht wordt dat dit ten vroegste eind 2021-begin 2022 het geval zal zijn, zodat verwacht wordt dat de dijkwerken in Potpolder IV in 2022 opnieuw zullen kunnen opgestart worden. Het overeenstemmende investeringsbudget werd om die reden opgenomen op het reserveprogramma 2021.

 Voor alle duidelijkheid wordt er hierbij op gewezen dat deze werken enkel de heraanleg van de ringdijk van het reeds bestaande overstromingsgebied Potpolder IV omvatten en dus nog niet de natuurinrichtingwerken van het binnengebied van dit overstromingsgebied. Deze laatste worden pas in een latere fase voorzien.

 Zoals hoger reeds gesteld, is de timing van de heraanleg van de ringdijk afhankelijk van de nog te doorlopen procedures inzake RUP en inzake omgevingsvergunning. Actueel wordt verwacht dat deze werken in 2022 zullen kunnen worden heropgestart.

De exacte timing van de natuurinrichtingswerken in het binnengebied is momenteel nog niet gekend. Deze timing is afhankelijk van de beschikbare toekomstige investeringskredieten enerzijds, en het verdere verloop van de nog te doorlopen procedures (RUP, MER, verwervingen, e.d.m.) anderzijds.”