Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg in de commissie Leefmilieu bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) over de resultaten van de Grote Waterenquête die het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA) sinds 2018, in samenwerking met AquaFlanders, de sectorfederatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders, en de Universiteit Gent afneemt. De bevraging van dit jaar werd gelanceerd op Wereldwaterdag, 22 maart 2022, en liep tot en met 22 april. De resultaten zijn gebaseerd op antwoorden van 2.636 respondenten uit Vlaanderen.

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister dat ze heeft kennisgenomen van de resultaten. De minister stelt dat het bewustzijn rond de huidige uitdagingen op het vlak van watervoorziening en watergebruik en op het vlak van overstromingen duidelijk aanwezig is. Bijna driekwart van de bevraagden drinkt altijd of vaak kraantjeswater. Bij bijna 80 procent is er ook een grote bereidheid om regenwater thuis op te vangen en te gebruiken. Bij 90 procent is er grote bereidheid om het eigen waterverbruik thuis te verminderen en grote bereidheid om maatregelen te nemen om regenwater beter te infiltreren en zo de grondwaterstanden aan te vullen. Zo lees ik dat bijna 90 procent bereid is om geen verharding meer bij te plaatsen of om voor waterdoorlatende verharding te kiezen. 33 procent zou bestaande verharding zelfs willen wegnemen.

Het is duidelijk dat iedereen bewuster wordt van de acties die ze zelf kunnen nemen rond water. Dat is ook één van de pijlers van de Blue Deal: iedereen moet mee aan de kar trekken. Dat de Vlaming openstaat voor alternatieven, is dan ook positief om de wateruitdagingen in de toekomst aan te pakken.

Om regenwater bijvoorbeeld te gebruiken om te douchen, is een extra zuivering nodig om gezondheidsrisico’s op te vangen. De minister heeft nog geen zicht op de extra kosten voor die extra zuiveringsstap. Naast de installatiekost is er ook een onderhoudskost voor deze extra zuivering. Ook is er een ontdubbeling nodig van het leidingnetwerk in huis, want er mag geen verbinding zijn tussen het leidingnetwerk waar kraanwater doorstroomt en het gezuiverde regenwater. Daarnaast zal er vaak nood zijn aan een bijvulsysteem of een systeem om te schakelen naar leidingwater wanneer het regenwater bijvoorbeeld opraakt. De minister zal haar administratie vragen wat er beschikbaar is aan studiemateriaal hierover.

Het extra gebruik van regenwater bij individuele gebouwen en woningen is een pijnpunt. De waterbedrijven hebben dit meegenomen bij het uitwerken van de langetermijnvoorzieningsplannen.  Ze doen daar heel wat investeringen rond, zoals het beter aansluiten op elkaars netwerken zodat er een maximale back-up is, inzetten op nieuwe bronnen en water ondergronds stockeren.

De Vlaamse Regering keurde recent een aangepaste, ambitieuzere hemelwaterverordening goed waardoor de volumes van verplichte hemelwaterputten toenemen en  meer toepassingen verplichten zodat langere droogteperioden kunnen overbrugd worden. 

Transporteren van water vanuit de regio’s waar wel water ter beschikking is, gebeurt nu reeds. Deze interconnectiviteit is beschreven in de Strategische Planning voor Waterbevoorrading, deel openbare drinkwatervoorziening. Dit plan en de bijbehorende investeringen zijn raadpleegbaar op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Op de bijkomende vraag van De Roo hoe de minister wil ingaan op de vraag van een meerderheid van de bevraagden om beter geïnformeerd te zijn over watergebruik thuis antwoordde de minister dat in de omzetting van de Drinkwaterrichtlijn ook betere info zit rond waterverbruik thuis. De minister zal de administraties vragen om daarover beter te communiceren.

Stijn De Roo: “Het is een goede zaak dat iedereen veel bewuster omgaat met water, wat blijkt uit de resultaten van de enquête.

Ik pleit ervoor om het gezond verstand te blijven gebruiken: het waterleidingnetwerk - waarin de overheid geïnvesteerd heeft om water efficiënt bij de gebruiker te brengen - mag niet overboord gegooid worden."

Het volledige verslag van mijn vraag om uitleg vindt u hier.