Het onderdeel Omgeving van het regeerakkoord stelt: "We blijven inzetten op het verder vereenvoudigen, verbeteren en versnellen van procedures met het oog op een realisatiegericht en efficiënt instrumentarium dat flexibel, toekomstbestendig is en gewapend tegen (gerechtelijke) beroepsprocedures. We implementeren waar mogelijk de bestuurlijke lus om te komen tot oplossingsgerichte procedures. Zonder afbreuk te doen aan efficiënte en effectieve inspraak laten we het maatschappelijk belang primeren boven de individuele belangen. We blijven rechtszekerheid garanderen, administratieve lasten verminderen, wetgeving vereenvoudigen en zinloze en overbodige regels afschaffen. We hanteren als regel dat wanneer een administratieve last wordt ingevoerd, er ook lasten worden afgeschaft met het oog op de verderzetting van een globale administratieve lastenverlaging. We verhogen de voorspelbaarheid van regelgeving door tijdig gewenste evoluties in beleid aan te geven en blijven innovatie stimuleren. Regelgeving wordt meestal geschreven vanuit behoeften die in het verleden vastgesteld werden. Vaak bieden ze weinig opening om rekening te kunnen houden met vernieuwingen en zijn regelmatig een drempel voor de nodige innovaties. We veralgemenen dan ook de toepassing van ‘regelluwe zones’ en ‘toekomstbestendige regelgeving’ en onderhandelen nieuwe ‘green deals’”.

 Op de vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) over de initiatieven die reeds afgerond zijn, die reeds opgestart zijn en die gepland zijn om de administratieve lasten te verminderen, antwoordde minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA):

 

Initiatieven om de rechtszekerheid te garanderen

 Reeds afgeronde initiatieven:

 Ø  Decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges tot optimalisatie van de procedures

 Ø  Noodregelgeving in het kader van de corona-pandemie

In het kader van de corona-pandemie heb ik verschillende besluiten geïnitieerd, om ervoor te zorgen dat lopende procedures geen vertragingen opliepen of te kampen kregen met procedurefouten.

 

Reeds lopende/geplande initiatieven:

 Het Omgevingsvergunningendecreet is een belangrijk instrument in het omgevingsbeleid en heeft een grote maatschappelijke impact. Artikel 395 van het Omgevingsvergunningendecreet bepaalt dat de Vlaamse Regering de werking van het Omgevingsvergunningendecreet drie jaar na de inwerkingtreding ervan moet evalueren. Mijn administratie is hier volop mee bezig. Ik verwacht het eindrapport begin juli. Het evaluatierapport met beleidsaanbevelingen, zal ik ter informatie voorleggen aan het Vlaams Parlement.

Dit Decreet beoogde de verwezenlijking van projecten op een vlotte en snelle manier met minder administratieve lasten, eenvoudigere en transparantere procedures, met bijzondere aandacht voor de participatie van het publiek en een betere en rechtszekere besluitvorming om zo procedurewinsten te realiseren.

 Bij verdere uitwerking van de aanbevelingen zal de nodige aandacht geschonken worden aan het garanderen van rechtszekerheid.

 

Initiatieven om de administratieve lasten te verminderen en om zinloze en overbodige regels af te schaffen

 In het kader van het Relanceplan heeft de Vlaamse Regering zich  geëngageerd om de inhoudelijke regeldruk voor burgers en ondernemingen te verminderen. Dit engagement zal op verschillende manieren worden verwezenlijkt: het schrappen of moderniseren van verouderde regelgeving, het wegsnoeien van regels die een remmende impact hebben op ondernemers en op burgers, het samenvoegen van voorgeschreven regels waar mogelijk en het vereenvoudigen van regelgeving waarin Vlaanderen verder is gegaan dan de verplichtingen vereist door de Europese richtlijnen respectievelijk verordeningen (“goldplating”). Dit project “vermindering regeldruk” wordt momenteel uitgevoerd door het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken. Minister-President Jambon kan u hierover alle details geven. Ik verwijs u dan ook naar hem door alsook naar de vereenvoudigingsagenda die 16 juli 2021 op de Vlaamse Regering geagendeerd werd.

 Daarnaast werkt mijn administratie ook met het project ‘sneller en beter’ aan een vereenvoudiging van de omgevingsvergunningsprocedure, de procedure voor de totstandkoming van de complexe projecten, Projecten en de milieueffectenrapportage. Het Omgevingsvergunningendecreet en het Decreet Complexe projecten worden geëvalueerd en volgend parlementair werkjaar zal ik de nodige decretale en reglementaire initiatieven nemen om deze evaluatie om te zetten in procedures die een betere, snellere en minder complexe besluitvorming benaarstigen. Voor de milieueffectenrapportage plan ik nog dit kalenderjaar de nodige decreet- en regelgevende initiatieven daartoe te nemen.

 Stijn De Roo: “Het is duidelijk dat er werk moet gemaakt worden van de vermindering van de administratieve lasten in het departement ‘Omgeving’. 

De administratieve lasten zijn vaak zo ingewikkeld dat men door de bomen het bos niet meer ziet. Het is hoog tijd om de verouderde regelgeving te moderniseren. Er is nog heel wat werk aan de winkel!”