In het advies inzake voorstellen tot administratieve vereenvoudiging van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) van december 2021 staan een aantal zeer specifieke voorstellen die moeten leiden tot eenvoudigere procedures en het verminderen van administratieve lasten.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Jo Brouns (cd&v) naar de administratieve vereenvoudiging in het beleidsdomein Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, namelijk naar het voorstel ‘Centrale databank attesten foorreizigers’: “Om een standplaats te krijgen, moeten de foorreizigers beschikken over verschillende attesten. Het gaat onder meer om een risicoanalyse van de attractie, bewijzen van BA- en brandverzekering, een attest van de aanwezigheid van brandblussers, een conformiteitsattest van de elektrische installaties, enz. Het indienen van deze attesten bij de gemeentes vormt een belangrijke administratieve last. De praktische modaliteiten verschillen immers sterk van gemeente tot gemeente. Aangezien de foorreizigers ambulant zijn en geen vast kantoor hebben, kan het verstrekken van al deze attesten een aanzienlijke klus zijn. Het feit dat de wijze waarop deze attesten moeten worden overgemaakt, kan variëren (brief, e-mail, opladen op een website, …) zorgt voor een bijkomende complexiteit. Er wordt dan ook gepleit voor het ontwikkelen van een centrale databank, via dewelke de foorreizigers eenmaal per jaar alle nodige documenten zouden kunnen indienen. De foorreiziger die alle nodige documenten heeft verzonden, zou een attest krijgen dat hij in regel is en dit attest vervolgens overmaken aan het gemeentebestuur.”

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister dat digitalisering in deze zou kunnen zorgen voor administratieve vereenvoudiging.

Het voorontwerp van decreet ter vereenvoudiging en actualisering van de regelgeving rond ambulante en kermisactiviteiten, is principieel goedgekeurd op de Vlaamse Regering van     1 juli 2022. Het is, gelet op het belang voor de veiligheid, bij die hervorming niet de bedoeling te raken aan de bepalingen rond de attesten zelf. Wel wordt tegelijk met het wetgevende traject een ondersteunend digitaliseringstraject opgestart. De bedoeling daarvan is om zowel de ondernemers (ambulante handelaars, foorreizigers) als de steden en gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de ambulante handel en kermissen, te ondersteunen op vlak van digitalisering. Het advies spreekt van een databank met attesten maar het streefdoel is ook een digitalisering bij alle gemeenten van het proces rond het toekennen van kermisplaatsen en plaatsen voor ambulante handel, waarin ook het aanleveren van de nodige attesten sterk wordt vereenvoudigd. VLAIO verkent momenteel een aantal pisten, zoals het faciliteren van een groepsaankoop voor een beheerssysteem voor markten en kermissen, m.i.v. een databank attesten en dit gelijklopend met de hervorming. VLAIO zou éénmalig een al bestaande oplossing op de private markt ‘aankopen’ als opdrachtencentrale voor de lokale besturen. Op langere termijn kunnen de lokale besturen dan zelf, met eigen opdrachtencentrales, dergelijke opdrachten lanceren. Op basis van een eerste marktverkenning lijkt een groepsaankoop faciliteren op korte termijn haalbaar te zijn, waardoor dit parallel met het wetgevende traject zou kunnen verlopen.

Om steden en gemeenten te begeleiden in die digitalisering en bij de groepsaankoop, zal gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden van het project Overlegtafels Economie & Smart Cities.

Er wordt in het kader van het wetgevende traject en aansluitend bij het digitaliseringtraject een begeleidend traject voorzien om deze veranderingen voor de steden en gemeenten en voor de betrokken ondernemers vlot te laten verlopen via gepaste aanpassing of opmaak van brochures (markten én kermissen), opleidingsmateriaal, modelreglementen, etc.; met de vertegenwoordigers van de betrokken partijen zal concreet gekeken worden wat nodig is.

Stijn De Roo: “Digitalisering zal de procedure voor het aanvragen en verlenen van attesten voor foorreizigers aanzienlijk vereenvoudigen, zonder dat geraakt wordt aan de bepalingen van de attesten zelf.

Het is belangrijk dat zowel de ondernemers als de steden en gemeenten hierbij zullen ondersteund worden.”