In mei 2021 is er in onze stad een bijzonder proefproject van start gegaan met drijvende groeneilanden op de Watersportbaan. De bedoeling is om te onderzoeken of zulke groeneilanden een alternatieve oplossing kunnen zijn om de komende jaren meer natuurvriendelijke oevers aan te leggen in onze stad.

In de stad zijn oevers vaak gebetonneerd of zijn de bermen te steil, waardoor er geen ruimte is voor zachthellende oevers met vochtminnende vegetatie. Oevers natuurvriendelijk maken, is dus niet evident in een stedelijke context. Grond laten aanrukken om in het water meer leefoppervlakte te voorzien voor fauna en flora kan een alternatief zijn, maar in dat scenario moet het ingenomen watervolume gecompenseerd worden en daar is er amper ruimte voor.

In Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn ze al langer met groeneilanden aan het experimenteren en is de toepassing al sterk verbeterd, denk hierbij aan constructie, plantmethode en bevestiging.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan de bevoegd schepen. De integrale vragen en antwoorden van schepen Watteeuw kan u hieronder vinden:

Wat zijn er eerste resultaten en bevindingen van het proefproject?

"De drijvende groeneilanden op de Watersportbaan zijn van 2 verschillende leveranciers (Navicula bvba en Urban Delta NV). Ook de locatie en bevestigingswijze is verschillend, bijvoorbeeld tegen de betonkesp, of tegen houten meerpalen in het midden van de hondenvijver. De diensten volgen al meer dan 1 jaar de verschillende uitvoeringen op (constructief technisch, vuilophoping, bevestigen e.d.) . Stad Gent doet de opvolging en evaluatie in samenwerking met De Vlaamse Waterweg (DWV) als waterbeheerder.

Het is nog te vroeg om duidelijke bevindingen van het proefproject met betrekking tot de verschillende types en constructies te kunnen geven. Het is wel  reeds duidelijk dat drijvende eilanden (alsook natuurvriendelijke oevers in het algemeen) een zéér grote biologische meerwaarde hebben (vispaaiplaats, opgroeihabitat, ontwikkeling macrofauna,  broedplaats voor vogels etc. meer kleur en fleur langs het water, verbetering van de waterkwaliteit….). Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar bijlage 15-226. Eindrapport drijvend groen Buizengat Rotterdam 2016."

Overweegt de schepen om in de toekomst nog meer drijvende groeneilanden in onze stad aan te leggen? Zo ja, aan welke andere locaties wordt hiervoor gedacht?

"In de visienota ‘Water in de stad Gent’ zijn volgende locaties overeengekomen tussen Stad Gent en DVW om groene vooroevers aan te kunnen leggen: Vissersdijk, Leie-arm ten westen van Malem, Coupure, Franse Vaart, Achterdok, en Achtervisserij. Door de watertoets kunnen we niet op al deze locaties verondiepen i.f.v. aanleg natuurlijke groene vooroevers, dus dienen we te kiezen voor drijvende groeneilanden. Bijvoorbeeld t.h.v. Achterdok, Achtervisserij (t.h.v. Visserijparkje), bocht Vissersdijk en einde Franse Vaart. Dit wordt op heden verder onderzocht door studiebureau ANTEA. Na de ontwerpfase volgt opmaak vergunning, aanbesteding en uitvoering."

Worden er ook nog andere alternatieven onderzocht om meer natuurvriendelijke oevers aan te leggen in onze stad? Zo ja, welke?

"Door de watertoets dienen we ingenomen watervolumes (voorafgaand) te compenseren in hetzelfde waterpand. Om die reden kunnen we slechts beperkt natuurlijke groene vooroevers aanleggen, en dienen we te kiezen voor het alternatief met drijvende groeneilanden (met beperkte watervolume-inname)."

Welk budget is voorzien voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers? Hoeveel budget is daarin voorzien voor de drijvende groeneilanden? Over hoeveel lopende of vierkante meter drijvend groen gaat het dan?

"Binnen het project ‘Water in de Stad Gent’ is een budget van ruim 1.5 miljoen euro voorzien om groene oevers aan te kunnen leggen. Door de watertoets is het aandeel natuurlijke groene vooroevers met verondieping echter beperkt, dus zal het aandeel drijvende groeneilanden aanzienlijk zijn. Aangezien we nu nog in ontwerpfase zitten, zijn er nog geen concrete oppervlaktes gekend."

Copyright afbeelding: stad Gent