Gent staat in Vlaanderen bekend als een aangename stad vanwege zijn leuke en rustige sfeer, waar het vele water -dat we tot in de kern van de stad terug vinden- toe bijdraagt. In het verleden zijn enkele van deze waterlopen gedempt of overwelfd. Het heropenen van waterlopen is één van de mogelijkheden om te zorgen voor méér open water in het centrum van Gent, zoals reeds enkele jaren geleden gebeurde met het herwinnen van de Reep. 

In de visie "Water in de stad" die stad Gent samen met de Vlaamse Waterweg opmaakte, is de intentie opgenomen om verloren waterwegen opnieuw te openen. Fractievoorzitter Stijn De Roo (CD&V) vroeg bij Filip Watteeuw (Groen), schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw naar de geplande werven voor verborgen en verdwenen waterlopen.

De schepen schuift in zijn antwoord drie mogelijkheden naar voor:

  1. De heropening van de voormalige "Nieuwe Lieve",  die aansloot op de Lieve. Deze bevond zich ter hoogte van Kolveniersgang, Opgeëistenlaan, Blaisantvest, Vogelenzang, Geuzenberg en Neuseplein.
  2. De heropening van het voormalige Meerhemkanaal of de Schipgracht. Deze waterloop bevond zich ter hoogte van het park Sluizeken, Tichelrei, Fratersplein, Kartuizerlaan, Meerhem en Hugo Van der Goesstraat.
  3. Het openleggen van een deel van de Leie-arm ten noorden van Malem wordt ook concreet onderzocht, gekoppeld aan de wens van de stad om ook in te zetten op de aanleg van groene vooroevers.

Voor de eerste twee wordt aan de hand van een scenario-analyse een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Deze haalbaarheidsstudie moet ons een zo goed mogelijk inzicht geven in de kostprijs, de mogelijke inpassing, ecologische kansen en potentiële risico’s, bevaarbaarheid, mogelijke historische reminiscenties, … De resultaten van de studie zullen midden dit jaar bekend zijn en afhankelijk hiervan zullen keuzes gemaakt worden.

"In eerste instantie voorzien we dat het openmaken van de gedempte waterloop wordt geïntegreerd in reeds lopende projecten in deze omgeving. Een goed voorbeeld hiervan is het dossier Gerststraat (de integrale heraanleg van de Kolveniersgang maakt hiervan deel uit) en het dossier Neuseplein. Het is nog te vroeg voor concrete werven en een planning. Voorlopig is er ongeveer 800.000 euro voorzien in de budgetten." aldus de schepen. 

"Het openleggen van de Reep leidde in het verleden tot vurige discussies, maar na de realisatie lijkt iedereen het eens over de meerwaarde. Vanuit CD&V Gent pleiten we al langer om (waar mogelijk) de natuurlijke structuren in het stedelijke landschap te herstellen. Het draagt naast een verhoging van de bergingscapaciteit voor water en het verminderen van hitte-eilanden ook bij aan een meer natuurlijk stedelijk weefsel", zegt De Roo. "Ik denk dat vele Gentenaars niet weten dat naast en onder druk bereden straten in het noorden van het stadscentrum gedempte waterlopen liggen. Ik kijk uit naar de haalbaarheidsstudie midden dit jaar. Om tot realisatie over te gaan, zal er een bijstelling moeten komen van het huidig voorziene budget."

 

Figuur A

(1) De Nieuwe Lieve bevond zich ter hoogte van Kolveniersgang, Opgeëistenlaan, Blaisantvest, Vogelenzang, Geuzenberg en Neuseplein

(2) Het Meerhemkanaal bevond zich ter hoogte van het park Sluizeken, Tichelrei, Fratersplein, Kartuizerlaan, Meerhem en Hugo Van der Goesstraat

 Meer info:

Figuur B
(3) Een deel van de Leie-arm ten noorden van Malem, gekoppeld aan de wens van de stad om ook in te zetten op de aanleg van groene vooroevers

Bron afbeelding header: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lieve_(kanaal)