De leefbaarheid van Drongen staat onder druk. De toename aan verkeer in de afgelopen jaren en de plannen in de Gentse deelgemeente zorgen voor heel wat ongerustheid bij bewoners. Ondertussen zijn er 3 actieve actiegroepen (Leefbaar Baarle, Drongen trekt aan de bel, Leefbaar Drongen) aan de slag die bezorgdheden uiten op het vlak van o.a. verkeersveiligheid, luchtvervuiling en sluipverkeer.

 

"Bij de infrastructuurwerken die de komende jaren in Drongen zullen plaatsvinden, moeten we de leefbaarheid voor de Drongenaars hoger op de agenda plaatsen. De keuzes die worden gemaakt voor het RUP van het op- en afrittencomplex, voor de wegcategorisering van de N466 (Deinzesteenweg) en de investeringen in fietsveiligheid zijn bepalend voor de toekomst van deze Gentse deelgemeente.", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en fractievoorzitter van CD&V in de Gentse gemeenteraad Stijn De Roo.

 

"Volgens de minister zal de geplande Oosterweelverbinding geen aanzuigeffect naar de R4 en de E17 in Gent veroorzaken, maar ik heb daar grote twijfels bij. Ik pleit er daarom voor om het verkeer tussen de E40 en de R4 prioritair via de Adolphe Pégoudlaan – B402 te sturen. Voor de op- en afritten in Drongen lijkt het mij het meest verdedigbaar om toe te werken naar het "centraal alternatief", op de huidige plaats van het complex. De bruggen zijn aan vervanging toe, dus ik hoop dat dit snel vooruit gaat." aldus De Roo.

 

 

GRUP Omgeving Complex E40 - N466 Drongen - Beslissing Vlaamse Regering 04/06/2021

Op vrijdag 4 juni 2021 is er belangrijke stap gezet voor het op- en afrittencomplex E40 Drongen: de Vlaamse Regering heeft de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Omgeving Complex E40 - N466 Drongen goedgekeurd. Hiermee start de Vlaamse overheid het planproces voor de concrete uitwerking van het GRUP formeel op.

 

Het GRUP heeft als doelstellingen om een compact op- en afrittencomplex te realiseren dat voor alle modi verkeersveilig is en landschappelijk in zijn ruimtelijke context is ingepast, om een gereorganiseerd verkeerssysteem rond het op- en afrittencomplex ruimtelijk in te passen en om maatschappelijke meerwaarden te realiseren door de verbetering van de ruimtelijke structuur.

 

Twee mogelijke locatiealternatieven worden nu verder uitgewerkt: het “centraal complex”, ter hoogte van het huidige op- en afrittencomplex en het “oostelijk complex”, tussen de wijken Keuze en de dienstenzones van de E40.

 

De startnota is de eerste van 5 nota’s (startnota – scopingnota – voorontwerp RUP – ontwerp RUP – RUP) die elkaar opvolgen.

 

Verkeersveiligheid N466 - Parlementaire vraag 1088

De Roo polste bij Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) naar de initiatieven die de minister plant om de verkeersveiligheid voor de fietsers op de N466 in Drongen tussen de R4 en de E40 te verhogen (vr 1088). Op dit traject doorkruist deze weg de woonwijken en het centrum van Drongen. De weg is ook een vaak gebruikt traject voor fietsers van en naar Drongen. De druk voor fietsers is vandaag al hoog op dit traject en zal met de toenemende verkeersintensiteit in de toekomst ook verder verhogen.

 

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister: “Tussen 2010 en 2018 vonden op het traject van de N466 tussen de R4 en de E40 in totaal 96 ongevallen plaats, waarvan 2 met dodelijke afloop.

 

De komende jaren wordt geen grote groei van de verkeersstromen verwacht en zullen de geplande ingrepen een positief effect hebben op de verkeersveiligheid.

Het verkeerslichtengeregelde kruispunt van de N466 met de A.Catriestraat zal aangepast worden om de bewegingen zoveel mogelijk conflictvrij te maken. Deze ingreep is in studie, er is nog geen concrete timing voor de realisatie.

 

Er werden in 2020 nieuwe verkeerslichten geplaatst aan het kruispunt van de Raapstraat om de beweging van de zachte weggebruikers aan dit kruispunt te beveiligen met een lichtenregeling. Er werd tevens een aanpassing voorzien aan de op- en afrit van de E40 richting Brussel, om de veiligheid van de rechtdoor rijdende fietsers  te verhogen.

 

De fietspaden langs een deel van de N466 worden heraangelegd om het comfort voor de fietsers te verhogen.

Het aanleggen van een bijkomende, aparte voetgangers- en fietsbrug over de R4 en de Ringvaart is heden dan ook niet voorzien.”

 

Verkeersindeling N466 - Parlementaire vraag 1089

De Roo informeerde bij minister Peeters ook naar de impact van de verkeersindeling van de N466 tussen de R4 en de E40 op de leefkwaliteit in Drongen (vr 1089). Enerzijds is er de N466 die geselecteerd is als ‘hoofdvrachtroute’ in het wegennet en anderzijds is er de B402 – Adolphe Pégoudlaan ter hoogte van de site The Loop die in de opbouw van het vrachtroutenetwerk werd opgenomen als ‘lokale vrachtroute’. Het verkeer van de R4 vanuit Mariakerke/Wondelgem wordt via de N466 naar de E40 geleid en zet nu reeds een grote druk op de verkeersleefbaarheid van Drongen.

 

De minister antwoordde: “De huidige geldende wegencategorisering is vastgesteld in de ruimtelijke structuurplannen. Volgens het subsidiariteitsbeginsel selecteerde Vlaanderen in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (d.d. 1997) (RSV) de hoofdwegen en de primaire wegen. De wegencategorisering uit het RSV is opgemaakt op basis van het functioneren van een weg. Bij een primaire weg I  (zoals de B402) is de hoofdfunctie “verbinden op Vlaams niveau”. Bij een primaire weg II (zoals de N466 tussen R4 en E40) is “verzamelen op Vlaams niveau” de hoofdfunctie.

 

Vlaanderen maakt momenteel een nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen op, waarvan de strategische visie goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering in 2018. In dit beleidsdocument komt de wegencategorisering niet aan bod. Het thema van de wegencategorisering wordt apart behandeld. Dit robuust wegennetwerk is nog in opbouw. De 6 nieuwe niveaus zijn reeds vastgelegd in het verzameldecreet dat plenair werd goedgekeurd op 7 oktober 2020. Het hoofdwegennetwerk (Europese hoofdweg en Vlaamse hoofdweg) zal bepaald worden door Vlaanderen, waarbij rekening wordt gehouden met het advies van de vervoerregio’s. Het dragend netwerk (Regionale weg en Interlokale weg) wordt vastgelegd in de vervoerregio’s bij de uitwerking van het regionaal mobiliteitsplan. De verdere verfijning van de lokale wegen (ontsluitingswegen en erftoegangswegen) wordt de bevoegdheid van de lokale overheden.

Een uitgewerkt vrachtroutenetplan voor het hoofdvrachtroutenetwerk is uitgewerkt in 2014, doch niet politiek bekrachtigd. In de eindversie is de N466 niet geselecteerd als hoofdvrachtroute.

 

De visie om het verkeer tussen de E40 en de R4 prioritair via de Adolphe Pégoudlaan – B402 te sturen, is zowel voor het autoverkeer, als voor het vrachtverkeer nog niet uitgewerkt. Vlaanderen en de Gentse vervoerregio werken deze visie uit in het regionaal mobiliteitsplan. Beide wegen zullen in de toekomst een functie hebben op Regionaal of Vlaams niveau.

 

De impact van de geplande Oosterweelverbinding op het gebruik van de R4 West wijzigt naargelang de genomen maatregelen om te sturen. In de huidige visie wordt het verkeer naar E40 Oostende gestuurd via N466 en E17/ E40 Brussel via B402. In de andere richting wordt alle verkeer gestuurd via B402.

De realisatie van de Oosterweelverbinding leidt tot een herverdeling van het verkeer in de Scheldetunnels maar niet tot het aantrekken van meer verkeer op de E34 en E17.”