Tijdens en door corona is de groene zorg in Vlaanderen sterk teruggelopen. In 2020 hebben 368 Vlaamse zorgboerderijen samen 645 kwetsbare mensen opgevangen. In totaal ging het om 39.480 zorgactiviteiten. Dat was een daling van een vijfde tegenover 2019.

Op de vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) over de evolutie van de cijfers van de groene zorg en de bijkomende beleidsmaatregelen antwoordde de minister dat de landbouwsector met de zorgboerderijen een belangrijke bijdrage levert aan een warm en inclusief Vlaanderen.

Vanuit zijn bevoegdheid staat de minister van Landbouw in voor de ondersteuning van landbouwers via de subsidie voor zorgboerderijactiviteiten. Landbouwers ontvangen een vergoeding van 20 euro per halve of 40 euro per volledige dag, waarmee ze instaan voor de begeleiding en de opvang van zorgvragers op hun bedrijf.

De cijfers in het jaarrapport van 2020 tonen aan dat er in heel Vlaanderen en binnen de verschillende deelsectoren van de land- en tuinbouw nog steeds heel veel landbouwers zijn die zich inzetten om zorgvragers een plek en een zinvolle dagbesteding te geven op hun bedrijf. De coronapandemie heeft een heel groot aandeel gehad in de terugval van het aantal zorgboerderijen in 2020.

Minister Brouns wil de nodige middelen blijven vrijmaken om de zorgfunctie van landbouwbedrijven ook in de toekomst verder te blijven ondersteunen.

De cijfers uit het jaarrapport van 2020 tonen aan dat er heel veel verschillende soorten zorgboerderijovereenkomsten zijn. Zo zijn er heel wat kortlopende overeenkomsten via onder andere de CLB’s. Daarnaast zijn er ook langdurige samenwerkingen.

Jaarlijks vindt er een evaluatievergadering plaats met de betrokken beleidsdomeinen en het Steunpunt Groene Zorg, waar uitdagingen en knelpunten besproken worden om na te gaan waar - indien nodig - kan en moet worden bijgestuurd.

In het voorjaar van 2021 heeft de administratie geïnvesteerd in een volledig nieuwe e-loketapplicatie om het administratieve luik van de zorgboerderijsubsidie te vereenvoudigen voor de landbouwers.

Via de subsidiemaatregel naschoolse landbouwvorming worden jaarlijks ook heel wat vormingen en infosessies georganiseerd over de mogelijkheden om een zorgboerderij op te starten en ter ondersteuning van reeds actieve zorgboeren. Daarnaast voorziet het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) eveneens subsidies voor specifieke investeringen in het kader van de opvang van zorgvragers op het bedrijf. 

De minister hoopt de Vlaamse land- en tuinbouwers te kunnen blijven stimuleren om hun sociaal engagement verder te zetten en zal hen blijven wijzen op de mogelijke subsidies.

Stijn De Roo: “Het verlagen van administratieve drempels is een belangrijk stap. Een jaarlijkse evaluatie in nuttig.

Ik heb de minister opgeroepen om actief te blijven communiceren over de zorgboerderijen, zodat ook jonge landbouwers instappen in dat systeem.”

Via deze link vindt u het volledige verslag van mijn vraag.