De Stad Gent heeft de opdracht gegeven aan een studiebureau om te onderzoeken of er in de omgeving van de parking Bourgoyen een basisschool voor 120 leerlingen kan gebouwd worden. Op het terrein van 3,5 hectare zouden ook ruimtes voor de werkploegen van de Groendienst voorzien worden. Op 26 maart 2022 konden de buurtbewoners de eerste keer hun ideeën en suggesties geven op een infomarkt.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover vragen aan schepen Decruyenaere. De integrale vragen en antwoorden vindt u hieronder:

  1. Wat waren de reacties van de buurt op deze eerste infomarkt? Waren deze overwegend positief of negatief?

"De reacties waren gemengd en gingen eerder over de wijkcontext en het bredere ruimtelijke onderzoek dan over het specifieke thema van een school. De buren hebben een aantal bezorgdheden geuit die in hoofdzaak over mobiliteit gaan. De Driepikkelstraat en de Octaaf Van Dammestraat ondervinden momenteel vrij veel hinder door foutparkeerders, te hoge snelheden tot en met straatraces overdag en ’s nachts.

Men hoopt dat de Stad het huidige én toekomstige gebruik van de parking grondig onder de loep neemt. Ook het nog te bouwen wooncomplex “Westpoint Bourgoyen” zal meer verkeer teweeg brengen. De buurt wil bijkomende verkeersdrukte vermijden en hoopt dus dat dit onderzoek ook een aanleiding zal zijn om de inrichting van de totale omgeving structureel aan te pakken."

  1. Welke andere initiatieven worden er nog gepland qua inspraak voor de buurt?

"Tijdens de infomarkt en via kennisgeving op een flyer de konden buren zich opgeven om deel te nemen aan een buurtklankbordgroep. Een 14-tal buurtbewoners hebben dit gedaan. Deze buurtklankbordgroep kwam een eerste keer samen op 21 april 2022, en zal nog twee keer samenkomen. Dat gebeurt op 3 juni en op 9 september 2022. Op deze vergaderingen gaat het ontwerpbureau dieper in op de plannen en concepten, en kunnen de buren mee nadenken en onmiddellijke feedback geven. Het eindrapport van het ruimtelijk onderzoek - dat we in oktober 2022 verwachten - zal opnieuw aan de bredere buurt voorgesteld worden."

  1. Op basis van welke studie is onderzocht dat de nood voor extra schoolcapaciteit zich in deze buurt opdringt?

"Om te bepalen of extra capaciteit in een bepaald onderwijsniveau nodig is, worden beschikbare data samengelegd. Voor dit project gaat het om de dekkingsgraad onderwijs (Cf. Gent in Cijfers), en de gekende woonuitbreidingen die we in de wijk Rooigem verwachten.

De dekkingsgraad is de verhouding van het aantal kinderen dat in de wijk woont ten opzichte van de beschikbare plaatsen in onderwijs voor kinderen van die leeftijd in die wijk. Van de 25 wijken in Gent staat de wijk Rooigem op plaats 22. Dit betekent dat 21 wijken een hogere dekkingsgraad hebben. Dit is met andere woorden één van de prioritaire wijken om te investeren in meer plaatsen in het basisonderwijs. De dekkingsgraad eerste kleuterklas ligt op 53,6%. Dit betekent dat er voor 100 kinderen slechts 53 stoeltjes beschikbaar zijn. De dekkingsgraad eerste leerjaar ligt op 71,3%. Echter houden we hier nog geen rekening met vrije schoolkeuze.

Naast de dekkingsgraad werden ook de geplande woonontwikkelingen in de wijk in kaart gebracht. Er zouden de komende jaren ongeveer 402 woningen extra in de wijk komen. Dit betekent dat de vraag naar plaatsen in het basisonderwijs kan stijgen, doordat er onder andere gezinnen met schoolgaande kinderen in de wijk komen wonen."

  1. Worden er ook nog andere locaties in de buurt onderzocht om extra schoolcapaciteit te voorzien? Zo ja, welke?

"Begin 2020 werd voorafgaandelijk een locatieonderzoek opgestart. Op basis van de vraag werden 10 locaties in het gebied Rooigem gevonden en in beeld gebracht. Deze locaties werden verder onderzocht op basis van stedenbouw, ruimtelijke mogelijkheden, eigenaarsstatuut … Na het aftoetsen van alle criteria werd geconcludeerd dat slechts één site geschikt was om verder te onderzoeken, namelijk de site in de Driepikkelstraat. Vervolgens werd een ruimtelijke studie gepland, die uitspraken zal doen of deze functie op deze locatie in de wijk kan gevestigd worden."

  1. Wat is de vooropgestelde planning en timing van dit project?

"De onderzoeksfase voor het schoolbouwproject loopt af in november 2022. Afhankelijk van het resultaat daarvan zal de voorbereidende fase (ontwerp-uitwerking-vergunningen) aanvatten en lopen tot eind 2025. Vooropgesteld wordt dat het project eind 2027 opgeleverd kan worden."

  1. Wat is de geraamde kost voor dit project?

"De geraamde kost voor het schoolbouwproject bedraagt €4.4 miljoen euro."