Op verschillende plaatsen in onze stad staan buurtbewoners zelf in voor het onderhoud van stukken groen. Om dat onderhoud praktisch haalbaar te maken, zijn zij in vele gevallen vragende partij voor een bergplaats om hun materiaal ter plaatse te kunnen bewaren en voor een kleinschalig regenwateropvangpunt. Naar verluidt is de Groendienst daar geen voorstander van en worden aanvragen niet toegestaan.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover schriftelijke vragen aan de bevoegd schepen De Bruycker. De integrale vragen en antwoorden kan je hieronder vinden:

1. Is de schepen op de hoogte van deze nood aan berging en wateropvangplaats?

"Heel uitzonderlijk komt soms een vraag binnen voor bergingsruimte op het openbaar domein."

2. Kan het standpunt van de Groendienst worden geduid?

"De Stad wil verrommeling van het openbaar domein tegengaan. Daarom is het niet toegelaten om constructies in openbare groenzones te plaatsen. Enkel wanneer er een structurele samenwerking met een vereniging of groep is in een park of groenzone kan bij een herinrichting een berghok worden voorzien. Hierbij wordt ook steeds onderzocht of er inpandige alternatieven in de buurt zijn, bv. samenwerking met Open Huis. De Groendienst gaat voor buurtmoestuinen steeds mee op zoek naar mogelijkheden om water te voorzien. Er wordt voorkeur gegeven aan regenwater, maar indien dit niet mogelijk is door gebrek aan oppervlakte voor regenwateropvang, wordt gekozen voor grondwaterhandpompen. Bij definitieve invullingen wordt dit bijna altijd toegestaan. Bij tijdelijke invulling kunnen we deze investeringskost niet verantwoorden."

3. Op welke manier kan tegemoet worden gekomen aan de vraag naar berging of wateropvangplaats?

"In de toekomst zal de stad, in samenwerking tussen verschillende stadsdiensten en in het kader van IPOD5, onderzoeken of er toelating kan gegeven worden voor het plaatsen door bewoners van een regenwaterton in bv. een geveltuin."