In de Raapstraat, Varendriesstraat en Holisstraat te Drongen is het voor fietsers uiterst gevaarlijk om te fietsen. Aan beide kanten van de straat zijn er op dit moment geen fietspaden, noch fiets(suggestie)stroken. Bovendien worden die straten in Drongen nog steeds als sluipweg gebruikt en houdt het gemotoriseerd verkeer zich vaak niet aan de snelheidsbeperkingen. Aangezien de Raapstraat als verbindingsweg fungeert, is het belangrijk om deze onveilige situatie voor zwakke weggebruikers weg te werken.

Maatregelen zijn meer dan nodig. Daarom vroeg Stijn De Roo (CD&V) aan de bevoegde schepen welke concrete stappen zowel op korte als lange termijn een adequate oplossing kunnen bieden. Schepen Watteeuw antwoordde:

"Wij hebben reeds klachten ontvangen over sluipverkeer in de omgeving van de Varendrieskouter, en dus ook over de verbinding Raapstraat-Varendriesstraat-Holisstraat. Sluipverkeer op lokalere wegen, die daarvoor niet zijn ingericht, kunnen inderdaad voor
een daling van de veiligheid zorgen. Ik heb hierover een beetje goed nieuws. De Raapstraat is samen met de Varendriesstraat
opgenomen in een cluster voor een integrale heraanleg ikv een rioleringsdossier.

Momenteel wordt het onderzoek voor aanleg van riolering en een nieuwe wegaanleg binnen onze diensten opgestart. De heraanleg is, afhankelijk van de budgetten voor de aanleg van riolering, momenteel ingepland voor 2025. Daarnaast zijn er op kortere termijn andere maatregelen die uitgevoerd worden:

  • Er komt een uitgebreide zone 50 buiten de bebouwde kom en een zone 30 voor de wooncluster vanaf de Holisstraat naar de spoorweg. Dit wordt volgens de huidige planning uitgewerkt in 2022.
  • In de Sint-Gerolfstraat en eveneens de Holisstraat/Paradijskouter zijn snelheidsremmers op korte termijn gepland.
  • Daarnaast staan er ook fietssuggestiestroken gepland in de Halewijnkouter. Dit zorgt niet alleen voor een prominentere plaats voor de fietser maar heeft ook een belangrijk effect heeft op het wegbeeld.

Om de snelheid van het verkeer naar beneden te halen werden de voorbije maanden reeds enkele maatregelen getroffen. Er kwamen snelheidsremmers in de Sint-Gerolfstraat en Raapstraat.

Verder kunnen we opnieuw een snelheidsindicatiebord plaatsen in de straat om de impact van de gerealiseerde ingrepen te meten. Indien nodig kan de politie dan overgaan tot repressieve snelheidscontroles. We onderzoeken tevens of fietssuggestiestroken en/of bijkomende snelheidsremmers in de Raapstraat een verbetering kunnen bieden."

Stijn De Roo: "Ik kijk uit naar het onderzoek van de fietssuggestiestroken en ik hoop dat schoolgaande jeugd en fietsers zich op korte termijn op een veiligere manier kunnen verplaatsen doorheen deze straten."