Een goed beheer van onze grondwatervoorraden is belangrijk. De voorbije jaren was er vooral door de droogte en de droogtemaatregelen veel aandacht voor het lozen van bemalingswater, wat vaak onnodig weggepompt wordt naar de rioleringen. In het kader van de Blue Deal kondigde de minister daarom aan de regelgeving aan te scherpen.

Op de vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) over de regelgeving voor de bouwsector m.b.t. het oppompen van grondwater antwoordde bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) dat de VLAREMbepalingen voor bemalingen bij bouwwerken via de VLAREMtrein 2019 werden vastgelegd en op 24 juni 2022 finaal werden goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De inhoud van deze wijzigingen zijn terug te vinden via deze link.

Specifiek voor bemalingen betreft het:

  • Aanscherpen van de bemalingscascade en faciliteren van het hergebruik van bemalingswater: De bemalingscascade omvat in de eerste stap het maximaal beperken van het onttrokken volume bemalingswater en maximaal terug in de grond brengen van bemalingswater, vervolgens nuttig gebruik van het bemalingswater, daarna lozing op de dichtstbijzijnde waterloop of, in het geval er een gescheiden riolering aanwezig is, naar de regenwaterafvoer, en -als voorgaande oplossingen niet mogelijk zijn- lozing in de openbare riolering. Het niet haalbaar zijn van voorgaande oplossingen wordt nu verder afgedwongen via een afstandsregel. Indien er zich binnen een afstand van 200 m van de locatie waar de bemalingspomp opgesteld kan worden een oppervlaktewater, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een gescheiden riolering met een gedeelte bestemd voor de afvoer van hemelwater bevindt, moet de aanvrager via een aanvraag tot bijstelling motiveren waarom de lozing hierop niet mogelijk is.          
  • Hergebruik en retourneren van bemalingswater: Hergebruik tot maximaal 5.000m³ per kalenderjaar wordt inbegrepen in de bemalingsrubriek voor zover er geen indicaties zijn dat het bemalingswater potentieel verontreinigd is. De mogelijkheid wordt voorzien om bemalingswater met beperkte verontreiniging te retourneren, bv. in zones die nog sterker verontreinigd zijn dan het bemalingswater;
  • Uitbreiding van de voorafmeldingsplicht van de boorwerkzaamheden;
  • GPS-tracering voor boorbedrijven wordt verplicht vanaf 2025;
  • Informatieverplichting voor boorbedrijven t.a.v. hun klanten wordt ingevoerd.

Deze wijzigingen zullen via diverse communicatiekanalen zoals websites overheden, webinars, sociale media … toegelicht worden na de definitieve goedkeuring.

Via een volgende VLAREMwijziging, de grondwatertrein 2022, zullen de sectorale voorwaarden en de indelingslijst voor bemalingen in het kader van bouwwerken nog verder worden herzien.

De effectief opgepompte debieten, de terug in de ondergrond gebrachte volumes, de volumes die hergebruikt werden voor huishoudelijke en andere toepassingen zijn vandaag niet gekend. Er is immers voor de sector bemalingen geen generieke rapporteringsplicht van de effectief opgepompte volumes. Er wordt werk gemaakt van een Vlarem-grondwatertrein met invoering van een rapportageverplichting van de opgepompte en terug in de ondergrond gebrachte debieten. Zo kunnen we actieve bemalingen in kaart brengen en hergebruiksinitiatieven verder ontwikkelen.

Voor wat betreft het ophalen van werfwater met tankwagens om in periodes van droogte te gebruiken om regenwaterputten te vullen zal maximaal ingezet worden op de bemalingscascade. De eerste stap blijft het maximaal beperken van het onttrokken volume bemalingswater en het maximaal terug in de grond brengen van bemalingswater. Pas in een 2de stap volgt het nuttig gebruik van het bemalingswater waarvan het oppompen niet kan vermeden worden. Via de VLAREMtrein 2019 worden de drempels weggenomen om het bemalingswater op locaties waar er geen grondwaterverontreiniging verwacht wordt, te hergebruiken. Hergebruik van bemalingswater met niet onderzochte kwaliteit is enkel aanbevolen voor toepassingen zonder strenge kwaliteitsvereisten. Hoewel men hergebruik wil stimuleren, is aandacht voor een eventuele overlast voor de buurt en voor de bruikbaarheid van het water voor de toepassing steeds aangewezen.  

Stijn De Roo: “Het is belangrijk dat er wordt ingezet op het maximaal beperken van onttrekken van bemalingswater en het maximaal terug in de grond brengen ervan.  In de strijd tegen de droogte moet iedereen zijn verantwoordelijkheid opnemen.”