In het midden van het toeristisch centrum van Gent, aan het pleintje in de Burgstraat en de Jan Breydelstraat, hangen regelmatig drugsverslaafden rond die voor overlast in de buurt zorgen. Ze laten naalden en afval achter en vallen soms ook mensen lastig. Verschillende buurtbewoners en handelaars maken zich zorgen door de overlast die door de drugsverslaafden wordt veroorzaakt. Volgens hen ligt het probleem bij het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC) in het Gewad, dat drugsgebruikers bijstaat.

Fractieleider Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen tijdens de gemeenteraadscommissie van 17 januari:

  • Hoe vaak is de politie vorig jaar gecontacteerd geweest voor overlast veroorzaakt door drugsverslaafden?
  • Welke acties plant de politie de komende maanden om de overlast te beperken?
  • Is er door het stadsbestuur reeds overleg gepleegd met het MSOC? Zo ja, wat was de uitkomst van deze gesprekken? Zo nee, waarom niet?

Burgemeester De Clercq antwoordde:

"Als stad kiezen wij voor een inclusieve benadering waarbij mensen met een verslavingsproblematiek gezien worden als een deel van onze samenleving en met wie we aan de slag gaan door hen laagdrempelige multidisciplinaire hulpverlening te bieden. Het is juist dié omkadering die ervoor zorgt dat de schadelijke gevolgen van een drugverslaving kunnen beperkt worden en er zo veel problemen voorkomen worden zowel op individueel vlak als op vlak van de impact op onze samenleving. Als burgemeester wil ik dit beleid graag nog eens in de verf zetten en meegeven dat er echt goed werk wordt geleverd op het terrein. 

In een samenleving moet er samengeleefd worden en dat is niet altijd evident. Ik begrijp dat de aanwezigheid van een  hulpverleningscentrum soms voor overlast kan zorgen. Op mijn vraag kwamen de verschillende betrokken diensten vorige week samen. Uit het overleg tussen politie, MSOC, dienst outreachend werken en de drugscoördinator blijkt dat er bijzonder weinig klachten zijn geregistreerd het voorbije jaar. Zo werd er geen enkele zwerfspuit gevonden in de Burgstraat in 2021. Politie kreeg geen enkele melding hier over binnen. Dit neemt niet weg dat alle betrokken diensten hameren op het feit dat overlast moet gemeld worden. Als burgemeester kan ik dat alleen maar aanmoedigen.

De politie doet regelmatig patrouille in de buurt en zal de komende periode een extra oogje in het zeil houden, zowel geüniformeerde diensten als patrouille in burger. Het MSOC heeft de wil uitgesproken om omwonenden en handelaars uit te nodigen in het centrum om hun werking toe te lichten en zich beter kenbaar te maken. Mede door Corona zijn die momenten de voorbije jaren niet kunnen doorgaan. Een band opbouwen tussen het hulpverleningscentrum, bewoners en de handelaars werkt drempelverlagend. Daarenboven geven de medewerkers van outreachend werk aan dat ze met de cliënten van het MSOC zelf in dialoog zullen gaan. In eerste instantie om hen bewust te maken van de impact van hun aanwezigheid op de buurt en anderzijds hen mee laten nadenken over hoe die overlast tot een minimum kan beperkt worden. 

Geachte raadsleden, een aanpak waarbij gekozen wordt voor zowel nabijheid, zorg als veiligheid biedt in dit soort cases de beste garanties om op lange termijn het samenleven in de buurt voor iedereen zo aangenaam mogelijk te houden. Problemen bespreekbaar maken is een eerste stap, ik reken nu op alle betrokkenen om mee aan oplossingen te werken."

U kan de volledige tussenkomst van Stijn De Roo herbekijken via deze link.