Als antwoord op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) gaf bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) een stand van zaken van de ruilverkavelingen en landinrichtingsprojecten.

Wat de landrinrichtingsprojecten betreft: de voorbije twee jaar werd voor drie landinrichtingsprojecten de planvorming (in landinrichtingsplannen) beëindigd. Het betreft de landinrichtingsprojecten Zwinpolders, Klein-Brabant en Zwijndrecht en Rupelstreek. De uitvoering in die gebieden zal nog meerdere jaren duren. De financiële inbreng van de Vlaamse overheid voor wat landinrichting betreft bedraagt in de drie voormelde projecten 6.830.000 euro. Samen met de inbreng van de projectpartners wordt 20.000.000 euro geïnvesteerd.

Landinrichtingsprojecten worden geconcretiseerd in landinrichtingsplannen die dan uitgevoerd worden, mogelijks na verwerving of andere maatregelen, door middel van inrichtingswerken. Die landinrichtingsplannen worden gefaseerd uitgevoerd a rato van de beschikbare capaciteit en de financiële draagkracht, ook en niet in het minst door die van de financierende partners. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de Vlaamse begroting waarin voor de uitvoering van alle landinrichtingsprojecten samen jaarlijks gemiddeld 5.200.000 euro Vlaamse middelen ter beschikking worden gesteld.

Wat de ruilverkavelingen betreft: Maasvallei fase 1 en Plateau van Moorsel zitten in 2023 in de eindfase wat planvorming betreft. Voor beide landinrichtingsprojecten wordt het laatste landinrichtingsplan dit jaar ter goedkeuring en vaststelling ingediend. Hiervoor zijn 6.050.000 euro middelen voor landinrichting voorzien. Dit bedrag is gespreid naar vastlegging toe op het huidige jaar en de vorige jaren sinds de goedkeuring van de projecten. De uitvoering en vereffening zal nog over een aantal jaren gespreid worden.

In 2021 werden geen ruilverkavelingsaktes verleden. Op 29 november 2022 werd de akte van de ruilverkaveling A11 ondertekend. De totale investeringskost van dit project bedraagt ca. 5.200.000 euro, waarvan ca. 3.100.000 euro gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest (ruilverkavelingskredieten) en ook ca. 1.500.000 euro door het Agentschap Wegen en Verkeer. De overige partners zijn Provincie West-Vlaanderen, Stad Damme, Gemeente Knokke-Heist en SEEDS (Interreg IVb Noordzee-programma). De herverkaveling is afgerond, een aantal werken op het terrein zijn echter nog lopende.

In 2023 zijn geen nieuwe ruilverkavelingen gepland.