Het Kanaal De Lieve loopt doorheen de woonwijken van Wondelgem. Het voorziene groenonderhoud op de oevers en de ruimingswerkzaamheden van de waterloop werden niet meer uitgevoerd in het voorjaar van 2022 door een opgelopen vertraging. Omwonenden van De Lieve verhinderen dat het groenonderhoud van de zone naast De Lieve kan starten vanuit hun aangrenzende tuinen. De stad kan immers het groenonderhoud en slibruiming niet uitvoeren in de periode tussen 15 maart en 31 juli. De verschillen in visie hebben geleid tot gerechtelijke procedures.

Over het onderhoud van deze waterloop stelde raadslid Stijn De Roo in 2019 en 2020 schriftelijke vragen en in 2022 een mondelinge vraag. De schepen antwoordde in maart 2022 dat er half juni zou gestart worden met de werken. De buurtbewoners kregen tot dan de tijd om met een concreet en uitvoerbaar alternatief op de proppen te komen. Intussen heeft de vrederechter in een tussenvonnis een gerechtsdeskundige aangesteld die moet nagaan of de door de buurtbewoners voorgestelde alternatieve methode van ruiming vanop het water uitvoerbaar is. Zijn bezoek is voorzien begin september.

In opvolging van de eerdere vragen stelde fractievoorzitter Stijn De Roo onlangs opnieuwe enkele vragen aan de schepen. De integrale vragen en antwoorden kan je hieronder lezen.

1/ Wat is de stand van zaken van de het groenonderhoud en de ruimingswerkzaamheden van de Lieve?

"De wet op onbevaarbare waterlopen bepaalt dat de stad Gent verantwoordelijk is voor het onderhoud van waterlopen cat. 3. Voor het uitvoeren van dit onderhoud heeft de stad recht op toegang tot een zone van 5 m voor het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden. Na onderzoek hebben we in een bewonersbrief meegedeeld om deze zone van 5 m, voor deze specifieke werkzaamheden en periode, te beperken tot 3 m.

De vordering van enkele buurtbewoners om een voorlopig verbod op te leggen om de werken uit te voeren - in afwachting van de een uitspraak ten gronde door de vrederechter - werd door de vrederechter afgewezen bij tussenvonnis van 7 februari 2022.

Op 9 maart werd een initiatief genomen om de werken uit te voeren. Dit werd verhinderd door de buurtbewoners waardoor een uitvoering van de werken vóór 15 maart 2022, zijnde de aanvang van het paai- en broedseizoen, onmogelijk werd.

Het paai- en broedseizoen loopt ten einde op 31 juli 2022 (zie besluit Vlaamse regering van 10 juli 2015 tot vaststelling van een code van goede natuurpraktijk voor het beheer van waterlopen).

Met het tussenvonnis van 14 juni 2022 (in de procedure ten gronde) heeft de vrederechter een gerechtsdeskundige aangesteld.

Vanaf 1 augustus 2022, bij aflopen van het paai- en broedseizoen was er opnieuw een mogelijkheid om de werken uit te voeren. Wij hebben echter geopteerd om de rechtsgang te respecteren en de expertise van de gerechtsdeskundige af te wachten.

Nadat de buurtbewoners de toegang weigerden, niettegenstaande een vonnis van de rechtbank, liggen momenteel alle werken stil."

2/ Heeft de schepen een alternatief van de buurtbewoners ontvangen? Graag meer toelichting over dit alternatief en de voor- en nadelen ervan.

"Wij hebben op heden nog geen uitvoerbare offerte van de buurtbewoners ontvangen."

3/ Is de schepen opnieuw in gespreken getreden met de buurtbewoners of wanneer staat een gesprek gepland? Waarom wel/niet?

"Enkele buurtbewoners hebben deze zaak ingeleid bij de rechtbank. De stad is niet de eisende, maar de verwerende partij. Wij wachten momenteel op het vervolg van deze procedure en de expertise van de deskundige die in opdracht van de rechtbank is aangesteld."

4/ Wordt er nog gezocht naar oplossingen buiten de rechtbank om? Graag meer uitleg.

"De bewoners hebben gevraagd om in te stemmen met een summier voorstel. Momenteel is er een juridische procedure lopende waarin elke partij zijn inbreng kan doen. Het is niet wenselijk om parallel, buiten de rechtbank om, te onderhandelen. Als stad doen wij onze inbreng vanuit de bekommernis om ook in de toekomst een doelmatig, uitvoerbaar en betaalbaar beheer van de waterloop uit te voeren."

5/ Wat is de timing voor de geplande werkzaamheden? Momenteel is er geen timing gekend.

"Vanaf 1 augustus 2022, bij aflopen van het paai- en broedseizoen was er opnieuw een mogelijkheid om de werken opnieuw te starten. Wij hebben echter geopteerd om de rechtsgang te respecteren en de expertise van de gerechtsdeskundige af te wachten.

De uitvoering van deze werken is dringend om de watervoerende functie van de waterloop te kunnen blijven garanderen. Wij hopen dan ook dat er snel een uitvoerbare oplossing voor de ruiming gevonden wordt." 

Wordt er gewacht op het advies van de gerechtsdeskundige?  

"Zie hoger."