De uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan gebeurt gefaseerd. Er worden doorlopend werken gestart en beëindigd, studies uitgevoerd, e.a. De timing van de deelprojecten is afhankelijk van de timing van de voorbereidende procedures (o.a. opmaak inrichtingsplan, MER, GRUP, omgevingsvergunning, verwervingen, aanbestedingsprocedures, e.d.m.) en de beschikbare budgettaire middelen.

De totale kostprijs van het geactualiseerde Sigmaplan werd in november 2020 geraamd op ca. 1.5 mia euro. Deze raming is grosso modo vandaag nog steeds gangbaar.

De werken zijn gestart in 2006 (met het GGG Lippenbroek) en lopen tot 2040 (met het GGG Tielrode Broek).

Stijn De Roo: “Deze belangrijke infrastructuurwerken om overstromingen te voorkomen, zullen meer dan 1,5 miljard euro kosten. Ze zijn gestart in 2006 en lopen nog minstens tot 2040.

Gezien het risico op overstromingen toeneemt - ook in Vlaanderen - is het respecteren van de timing noodzakelijk!”