Onze stad krijgt steeds vaker te maken met hitte, droogte en wateroverlast. Om onze stad te wapenen tegen het veranderende klimaat, wordt er de laatste jaren sterk ingezet op ontharding en vergroening. Ontharden zorgt voor meer ruimte voor natuur, minder wateroverlast, grotere biodiversiteit, gezondere lucht en een beter klimaat. Daarnaast zorgen ontharding en meer groen ook voor het verminderen van het hitte-eilandeffect.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover enkele vragen aan schepen Watteeuw. De integrale vragen en antwoorden vindt u hieronder:

"1. Hoe verloopt de opvolging van ontharding/verharding in onze stad? Op welke manier gebeurt dat? Welke indicatoren of metingen worden hiervoor gebruikt?

"De opvolging doet de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen via het WIS (het Wegen Informatiesysteem) dat jaarlijks bijgewerkt wordt en waar o.a. gegevens over de bestemming (voetpad, rijweg, fietspad, …), de materiaalsoort (asfalt, betonstraatstenen, halfverhard, onverhard, …), het eigenaarschap van de weg (Vlaams Gewest, Northsea port, Stad Gent, Privaat, …) en de kwaliteit van de verharde oppervlakte worden bijgehouden.

Via de jaarlijkse inventarisaties kunnen we de evolutie per jaar in beeld brengen. Uit het WIS halen we jaarlijks een indicator  (IND05 : afname verharde oppervlakte)

De indicator is gedefinieerd als : “verhouding van de oppervlakte openbaar domein in beheer Stad Gent verhard (exclusief oppervlakte in parken) / totale oppervlakte openbaar domein in beheer Stad Gent (exclusief oppervlakte in parken) JAAR X-JAAR(X-1)."

2. Wat is de evolutie van het percentage ontharding/verharding van het Gentse grondgebied? Graag een overzicht voor 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022.

"Gezien de inventarisatie van het WIS 2022 pas op 31/12 opgeleverd wordt kunnen we enkel cijfers van 2018-2021 meegeven."

2018

2019

2020

2021

Verhouding verhard/onverhard
(in %)

72,48%

72,01%

71,46%

71,43%

3. Wat is de evolutie van het absolute aantal oppervlakte ontharding/verharding van het Gentse grondgebied? Graag een overzicht voor 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022.

"Gezien het WIS in 2022 pas op 31/12 opgeleverd wordt, kunnen we enkel cijfers van 2018-2021 meegeven. 

 

2018

2019

2020

2021

Verharde opp in m²

10.173.000

10.176.983

10.184.750

10.163.358

Onverharde opp in m²

14.034.743

14.133.375

14.252.798

14.227.592

totaal verhard + onverhard

24.207.743

24.310.358

24.437.548

24.390.950

Noot bij cijfer 2021: In bovenstaande tabel is zowel de verharde als de niet verharde oppervlakte in beheer van Stad Gent gedaald. De oorzaak hiervan is dat in 2021 een aantal correcties van het eigenaarschap in de databank van het WIS is gecorrigeerd.

De relatieve (verhardingsbalans) zegt meer dan de absolute cijfers. Bovenstaande cijfers tonen aan dat de ontharding in het bestaand openbaar domein compenseert ten opzichte van nieuw verhard openbaar domein (vb. verkavelingen). Want door de groei van de stad en nieuwe ontwikkelingen voor wonen en/of bedrijvigheid komt er nog regelmatig nieuwe verharding bij. Relatief zien we een daling van het aandeel van de verharde oppervlakte in de totale geïnventariseerde oppervlakte van het OD in beheer van Stad Gent (bv. van 72,48% in 2018 naar 71,43% in 2021).

In elk dossier voor (her)aanleg van het openbaar domein evalueren we de functie en het gebruik van de bestaande verharding. Nieuwe verharding beperken we tot de functionele verharding. Ontharding, vergroening en ruimte creëren voor water waar mogelijk, wordt systematisch meegenomen bij het ontwerpen van het openbaar domein."