Het project ‘Rond Ronse’ zoekt oplossingen voor de verkeersproblematiek in en rond Ronse die ondertussen al tientallen jaren aansleept. Naast het aanleggen van een nieuwe wegverbinding zoekt het project onder de noemer ‘Vlaamse Ardennen: rond Kluisberg, Muziekberg en Koppenberg’ naar een uitbreiding van natuur in een ruime regio rond de stad. Het plangebied omvat naast Ronse ook Kluisbergen, Maarkedal en Oudenaarde. 

Recent werd een tweede versie van de scopingnota gepubliceerd. Uit de 13 overgebleven mogelijkheden moet een oplossing komen die zorgt voor een vlottere noord-zuidverbinding voor het doorgaand verkeer. Lokaal lijkt de voorkeur naar de centrale alternatieven te gaan omdat deze in de buurt liggen van de in de jaren 70 geplande reservatiestrook.

Het project ‘Rond Ronse’ werkt daarnaast ook aan de aanleg van een fietssnelweg tussen Oudenaarde en Ronse. De fietsverbinding zal zoveel mogelijk de spoorweg volgen. Voor de breedte van de fietssnelweg wordt - voor het fietscomfort - in vier meter voorzien.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) informeerde bij Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters naar de studie die voorzien is in 2021 en naar de verdere plannen voor het project “Rond Ronse”.

Stijn De Roo: “Dit is een noodzakelijk dossier om de leefbaarheid in het centrum van Ronse te verbeteren, de schoolomgevingen veiliger te maken, fietsers meer ruimte te geven en vrachtwagens niet langer door het centrum te laten denderen.

 Er is nog heel wat werk aan de winkel vooraleer het project “Rond Ronse” zal gerealiseerd zijn! Belangrijk daarbij is de samenwerking en de dialoog met tal van actoren om – met respect voor de landbouw en voor de beschermde natuurgebieden - de juiste keuzes te maken en dit project tot een goed einde te brengen voor Ronse en de Vlaamse Ardennen.”

De minister antwoordde: “Dit jaar wordt de scopingfase afgerond en worden de flankerende effectenonderzoeken uitgevoerd (MKBA, LER, MER). Daarnaast wordt verder ingezet om de alternatieven via ontwerpend onderzoek ruimtelijk te gaan verbeelden. Naast de effectenonderzoeken loopt de technisch studie verder.

De scopingnota 3 wordt volgens planning opgeleverd in mei 2021. Daarna wordt een “passende beoordeling” gepubliceerd die als eerste onderzoek in het kader van het planMER-onderzoek werd uitgevoerd. Hierin wordt onderzocht of er onaanvaardbare en niet te milderen effecten zijn op Europees beschermde natuurgebieden (Muziekbos, Hotondbos) bij bepaalde alternatieven. Indien dit zou blijken, worden deze alternatieven vroegtijdig uit het onderzoek gehaald aangezien deze gelet op de Europese regelgeving toch niet weerhouden kunnen worden.

Daarnaast liep een inspraakperiode van 12 januari 2021 tot 12 maart 2021. Mochten er nog nieuwe redelijke alternatieve ingesproken zijn, kunnen er nog eventueel alternatieven toegevoegd worden aan het onderzoek. Deze analyse is momenteel lopende.

 Het team dat belast is met het onderzoek wenst eind 2021 tot één of meerdere voorkeursoplossingen te komen. Het is aan de Vlaamse Regering om volgend jaar

hieromtrent een keuze te maken waarbij een alternatief voorlopig zal worden vastgesteld, waarna volgens de procedure het openbaar onderzoek zal starten. Hierna volgt de voorlopige en vervolgens definitieve vaststelling van het GRUP.

 Het participatietraject en onderzoek loopt momenteel nog. Conclusies omtrent een voorkeurstracé zijn momenteel voorbarig.

 Het taakstellend budget voor het project bedraagt momenteel 5 mio euro. Pas na een definitieve tracékeuze kan een onderverdeling van het budget worden opgemaakt.

 De startnota (i.k.v. decreet basisbereikbaarheid) is voorzien om tegen de zomer van 2021 te worden opgeleverd. Hierin wordt de verbinding tussen F421 en F45 besproken. De projectnota voor de eerste fase van de verbinding is voorzien om te worden opgeleverd eind dit jaar.

 Het studietraject werd recentelijk opgestart zodat een uitspraak omtrent de technische uitwerking en de implicaties daarvan voorbarig zijn.

 De focus ligt momenteel op het opmaken van de startnota & de projectnota van fase 1 van de verbinding. De timing voor de 2e fase zal in de loop van dit jaar verder worden geconcretiseerd.” (beeld: De Werkvennootschap)