Op 17/6/2021 nam het college kennis van de Mobiliteitsstudie Zuidelijke mozaïek. In de studie werden talrijke quick wins voorgesteld om het comfort en de verkeersveiligheid van fietsers te verhogen.

Eén van de grotere infrastructuurprojecten is de “Magnel”-fietsbrug. Vlaanderen heeft voor dit project op de investeringsmiddelen 2023 een budget voorzien. Toch kon er in mei 2022 nog geen keuze gemaakt worden voor een definitief tracé van de fietsverbinding.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen tijdens de gemeenteraadscommissie van 4 oktober 2022:

 1. Wat is de stand van zaken, 1 jaar nadat Sweco de Mobiliteitsstudie Zuidelijke mozaïek heeft afgeleverd?
 2. Welke van deze quick win voorstellen zijn weerhouden en zullen ingevoerd worden? Wat is de planning en timing hiervoor?
 3. Welke voorstellen werden niet weerhouden? Wat is hiervan de reden?
 4. Wat de “Magnel”-fietsbrug betreft, is er inmiddels een overeenstemming bereikt over het definitieve fietstracé? Zo ja, blijft de timing van de start van de werken aan de “Magnel”-fietsbrug in 2024 behouden? Graag wat meer uitleg.

Schepen Watteeuw antwoordde:

"De studie “zuidelijke mozaïek” wilde in de eerste plaats korte termijnmaatregelen voorstellen, die geen grote budgetten vergden. De studie leidde tot een reeks van relatief kleinschalige maatregelen, die konden worden opgenomen als er mensen en middelen beschikbaar waren.

Toen de studie ongeveer af was, werd bekend gemaakt dat er een nieuwe studie zou gelanceerd worden voor de omgeving van het Technologiepark, met volgende drie deelaspecten:

 • een nieuwe fietsbrug over R4 en Ringvaart, parallel met de N60;
 • een studie naar de aanpak van de ontsluiting N60-Technologiepark;
 • én een corridorstudie voor de N60.

Het nieuws dat er een fietsbrug komt, had tot gevolg dat de kleine verbeteringsmaatregelen voor de fiets op de N60 nu eigenlijk niet nodig meer waren, omdat er grootschaliger ingrepen op til zijn.

Tegelijk zal de corridorstudie N60 en de studie over de aansluiting N60 met het Technologiepark elementen meenemen van maatregelen die voorgesteld werden voor het openbaar vervoer op de N60 (o.a. een vrije busbaan). Dit betekent dat de maatregel op zich niet meer apart zal worden bekeken, maar ingebed wordt in een groter geheel.

Een aantal voorstellen voor een betere bediening van Eiland Zwijnaarde met collectief vervoer zullen worden meegenomen in het lange termijn Openbaar vervoerplan van de Vervoersregio. Maar ook hier werd aangekondigd dat er een grote multimodale ontsluitingsstudie komt voor het Eiland Zwijnaarde. Deze studie zal zeker het OV-aspect nog verder uitdiepen.

De actietabel van de studie zuidelijke mozaïek is zoals gezegd opgevat als een staalkaart van mogelijke acties die kunnen worden uitgevoerd naarmate er middelen en mensen beschikbaar zijn om de maatregelen voor te bereiden en uit te voeren. Ik ga er even heel snel door:

De volgende maatregelen zitten momenteel in een traject dat zou moeten leiden tot uitvoering:

 • Het Mobiliteitsbedrijf Gent werkt momenteel een paar maatregelen uit voor fietsers.
  1. Doorsteek Schaarkenstraat: dwarsverbinding tussen de Heerweg Noord en het Technologiepark. Comfortmaatregel die fietsers en voetgangers een comfortabel pad geeft om het Technologiepark te bereiken. Timing 2023
  2. Kruispunt Della Faillelaan x Kappetragel: herbelijningsdossier met voorsorteerstrook voor collectief vervoer. Het kruisen van de Della Faillelaan kan hierdoor zowel voor fietsers als voor busjes collectief vervoer veel veiliger. Timing: 2023
 • Maatregelen in onderzoek. Een concrete timing kunnen we hiervoor nog niet geven.
 1. Doorsteel Rooskenstraat: dwarsverbinding tussen de Heerweg Noord en het Technologiepark. Comfortmaatregel die fietsers en voetgangers een comfortabel pad geeft om het Technologiepark te bereiken.
 2. Voetpad Klaartestraat (Industriepark Zwijnaarde): Een verkeersfilter in de Klaartestraat zal deze weg binnen enkele jaren autoluw maken. Hierdoor kan de nodige ruimte vrijgemaakt worden voor voetgangers (eigen voetpad). Indien nodig voorzien we voor fietsers belijning. Timing: Na aanleg ontsluitingsweg Zwijnaarde II en III.
 3. Dubbelrichtingsfietspad Industriepark (tussen Nederzwijnaarde en Industriepark Zwijnaarde): Deze maatregel moet gezien worden in het licht van de nieuwe nog aan te leggen ontsluitingsweg Zwijnaarde II en III  (met verkeersfilters).
  Timing: Na aanleg ontsluitingsweg Zwijnaarde II en III.

Wat de “Magnel”-fietsbrug betreft.

In mei 2022 werd er consensus bereikt over de locatie van de brug, maar nog niet over het tracé van de aantakkende fietspaden.

Gezien de ernstige impact van de twee overgebleven mogelijke alternatieven op het RUP Groen (t.h.v. de De Deynecampus), werd daaropvolgend nog een extra optie, door de stad voorgesteld, onderzocht.

Dit extra onderzocht alternatief, waarbij het fietspad aanliggend aan de rijweg zal worden aangelegd, impacteert het RUP Groen veel minder en werd inmiddels als definitief vastgelegd. Dit wordt nu technisch verder uitgewerkt.

Het budget is bij Vlaanderen nog steeds ingeschreven op de investeringsmiddelen 2023.

De timing voor de vastlegging van het budget (2023) blijft ook nog steeds behouden."

Het volledige fragment kan je (her)bekijken via deze link.