Beste burgemeester, schepenen

Collega’s

Vooreerst hartelijk dank aan de schepen en zijn medewerkers voor dit mooie plan, dat een product is van hard werk en een uitgebreid inspraaktraject. Armoedebestrijding vormde tijdens de gemeenteverkiezingen één van onze speerpunten. We zijn dan ook blij te zien dat de bestrijding van deze problematiek één van de belangrijkste prioriteiten blijft binnen onze stad. Een degelijk plan om dit probleem aan te pakken is dus essentieel. Toen het plan werd opgemaakt, kenden we nog geen Coronacrisis. Een goede opvolging van het plan na Corona is dan ook noodzakelijk.

Complexe problematiek

Eerst en vooral is het belangrijk te erkennen dat armoede een complexe problematiek is. Armoede heeft verschillende gezichten en daarom moet dit op diverse fronten worden aangepakt. Daarom lijkt het me vooreerst zeer positief armoede een overkoepelende bevoegdheid vormt. Dit komt sterk naar voren in het plan. Het is essentieel dat elke schepen binnen haar of zijn eigen bevoegdheid aandacht heeft voor deze problematiek en ingrijpt waar zij of hij kan.

Zo is er bijvoorbeeld het extra inzetten van maatschappelijk werkers binnen het project ‘Kinderen Eerst’. Er zullen extra maatschappelijk werkers worden ingezet op de scholen, vooral secundaire scholen, bij wie ouders en kinderen terecht kunnen met vragen en hun bezorgdheden. Tegelijkertijd kan voldoende aandacht voor deze problematiek op school mogelijke armoede ook sneller opsporen. We zetten hiervoor extra in op ons systeem van brugfiguren. Om ouders en gezinnen in armoede maximaal te ondersteunen maken we gebruik van voorbehouden plaatsen binnen de opvanginitiatieven en wordt er extra ingezet op studieondersteuningsinitiatieven.

Het adagium ‘arm maakt ziek en ziek maakt arm’ krijgt ook een integrale plaats binnen het beleidsplan. Mensen die arm zijn krijgen meer te maken met gezondheidsproblemen en komen gemiddeld vroeger te overlijden. Hiervoor moeten we de eerstelijnsgezondheidszorg blijven opvoeren. Belangrijk blijft te benadrukken dat toegankelijke psychische gezondheidszorg een fundamenteel onderdeel uitmaakt hiervan. De laagdrempeligheid van gezondheidszorg wordt onder meer verzekerd door het inzetten van extra gezondheidsgidsen en het investeren in eerstelijnszorg.

Er is eveneens aandacht voor energiearmoede. Lagere inkomens kunnen bijvoorbeeld aankloppen bij de energiecel van de Sociale Dienst voor het aanvragen van bepaalde premies en andere vormen van ondersteuning. Via het project ‘Gent Knapt Op’ worden huizen energiezuiniger gemaakt. Op deze manier wordt ook de kwaliteit van het ons woningpatrimonium aangepakt.

Middenveld

Ten tweede zijn wij ook tevreden dat het middenveld werd geconsulteerd bij het opstellen van dit plan. Ze zullen ook verder betrokken worden bij de uitvoering hiervan. Als partij zien wij in het middenveld een elementaire partner in tal van problematieken. Armoede is daar één van. Ze beschikken over terreinkennis die een belangrijk onderdeel vormt van het aanpakken van deze problematiek en het uitvoeren van dit plan enkel ten goede zal komen. Zij worden onder meer betrokken in het overlegplatform ‘Platform Gent tegen Armoede’.

Mensen in armoede

Ten derde lijkt het ons heel belangrijk dat mensen die in armoede betrokken worden binnen het beleid. Deze discussie mag niet over hun hoofden heen worden gevoerd. Ze vormen een partner binnen het uitstippelen en creëren van nieuw beleid. Hun ervaringen zijn een waardevolle bron van inspiratie om beleid in betere banen te leiden. Hiervoor worden mensen in armoede op regelmatige basis bevraagd. Tegelijkertijd worden álle Gentenaars betrokken in dit verhaal. Dit doen we door verregaande sensibilisering van de Gentse bevolking over de problematiek onder de noemer ‘Gent tegen Armoede’. Zo creëren we draagvlak. Armoede is namelijk een problematiek die ons állen aangaat.

Collega’s

Armoede aanpakken blijft een essentieel speerpunt binnen ons beleid. In totaal wordt er zo’n 550 miljoen euro uitgetrokken voor armoedebestrijding. Gent moet een stad zijn die een thuis is voor iedereen en waar geen enkel kind in armoede zou mogen opgroeien. Dit armoedebeleidsplan is een stap in deze richting. We kijken er dan ook naar uit om samen met alle partners dit plan tot een succes te maken.