De geplande ontsluitingsweg Gent Zuid I verbindt het bedrijventerrein (met als belangrijkste speler Coca Cola) met de E17/R4 en moet het vrachtverkeer in de omliggende woonwijken verminderen. De realisatie van deze weg loopt vertraging op, door de opstart van de onteigeningsprocedure, waarvan we in oktober 2022 het definitief besluit ter uitvoering van het rooilijnplan goedkeurden in de gemeenteraad.

Bewoners van de Gestichtstraat melden dat het aantal wagens en vrachtwagens intussen blijft oplopen. Op 17 november noteerden zij een te betreuren record van 7551 wagens, 1068 vrachtwagens en 414 fietsers. De metingen werden uitgevoerd tijdens daglicht vanaf 8u04 en tot 16u52, dus het werkelijke aantal ligt hoger.

Ook het snelheidsregime van 30 km/h wordt onvoldoende gerespecteerd. 40% van de gemeten bestuurders rijdt te snel. Het percentage is wellicht een onderschatting door de files in de straat.

De stad nam al volgende maatregelen na een mondelinge vraag van De Roo aan schepen Watteeuw begin 2022:

 • Fietssuggestiestroken (om de aanwezigheid van de fiets sterker te benadrukken),
 • Inrichting van een zone 30 (2021) met meerdere snelheidscontroles door de politie,
 • Inkorting van parkeerstroken (juni 2021) ter hoogte van nr 9 voor beter zicht op de fietsoversteek en ter hoogte van nr 23G voor uitrijdend verkeer.

Er zou in het najaar van 2022 een overleg met AWV hebben plaatsgevonden, waarbij zij de stad zouden gevraagd hebben om tijdelijke maatregelen te nemen op wegen die onder de bevoegdheid van de stad vallen, met als doel de hinder en risico's in de Gestichtstraat te verminderen.

De laatst goedgekeurde raming voor het project bedroeg ± €2.500.000 incl. BTW. Er zou bij VLAIO een subsidiedossier voor de wegenis worden ingediend, waardoor de uiteindelijke kost voor de Stad lager zou liggen.

De verkeersdruk op de Gestichtstraat en omgeving houdt risico’s in voor de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor de woonomgeving en de omgeving van de onderwijs- en zorginstellingen. De spoedige realisatie van doortrekking van de ontsluitingsweg van Gent Zuid I is dus van cruciaal belang.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan de bevoegd schepen tijdens de gemeenteraadscommissie van 17 januari:

 1. Wat is de stand van zaken van de onteigeningsprocedure? Wat is de verwachte timing voor de afronding van de onteigeningen? Lopen er nog onderhandelingen om over te gaan tot een minnelijke verwerving?
 2. Wat waren de vragen van AWV precies en gaat de stad in op hun suggesties om maatregelen te nemen op andere wegen? Welke oplossingen komen hiermee tot stand?
 3. Wat zijn de gevolgen van de gewijzigde timing voor de aanvraag van het subsidiedossier bij VLAIO? Is er een impact op de investeringskost voor de stad?
 4. Welke maatregelen plant de schepen te nemen om de leefbaarheid op de korte termijn te verbeteren en te garanderen?
 5. Op welke manier zal de stad over de verdere ontwikkelingen communiceren met de buurt?

Schepen Watteeuw antwoordde:

"Zoals u schetst; het afsluiten van de Gestichtstraat hangt grotendeels af van de realisatie van de ontsluitingsweg Gent Zuid I. Als stad hebben wij intussen alle stappen gezet om een nieuwe rooilijn en onteigeningsbesluit voor de nieuwe ontsluitingsweg Gent Zuid I te bekomen.

In de gemeenteraad van oktober werd een definitieve vaststelling gedaan van het rooilijnplan met bijhorend onteigeningsplan. Na deze vaststelling werd het besluit begin november betekend.

Tegen het rooilijnbesluit werd een beroepsprocedure opgestart bij de Vlaamse Regering. Het is nog onduidelijk of er tegen het definitief onteigeningsbesluit ook beroep werd aangetekend.

De timing voor de onteigeningen hangt af van het verloop van de beroepsprocedure tegen de rooilijn.  Zolang de rooilijn niet definitief van kracht is kan er geen onteigeningsprocedure worden opgestart. We hangen hierbij af van een beslissing van De Vlaamse Regering voor de beroepsprocedure. De Vlaamse Regering heeft daarbij geen bindende termijnen en de ervaring leert dat dit soms een jaar of meer kan duren.

Voor grondverwerving proberen we altijd eerst in der minne een akkoord te bereiken. Ook hier proberen we met de twee betrokken bedrijven een akkoord te bereiken.

Wat betreft mogelijke suggesties van AWV; tijdens het laatste TOP-overleg met AWV, heeft AWV aangegeven een aantal voorstellen te onderzoeken om het verkeer in de Gestichtstraat te beperken. Deze voorstellen worden door AWV nog nog verder onderzocht en uitgewerkt. Wij hebben deze nog niet ontvangen en vragen dit nogmaals na.

De timing voor de aanvraag van het subsidiedossier bij VLAIO volgt de timing voor aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg. Uiterlijk twee jaar na een eerste vooroverleg met VLAIO moet de subsidieaanvraag ingediend worden. De organisatie van dit vooroverleg is afhankelijk van de timing voor de verwerving van de gronden (en mag dus niet te vroeg gebeuren).

In de kost voor het uitvoering van de werken, wordt de inflatie verrekend (indexeringen en prijsstijgingen van materialen).

Zoals reeds in mijn eerdere antwoorden toegelicht hebben we reeds tijdelijke maatregelen genomen om de veiligheid in de Gestichtstraat te verbeteren:

 • Fietssuggestiestroken (om de aanwezigheid van de fiets sterker te benadrukken),
 • Inrichting van een zone 30 (2021) met meerdere snelheidscontroles door de politie,
 • Inkorting van parkeerstroken (juni 2021) ter hoogte van nr 9 voor beter zicht op de fietsoversteek en ter hoogte van nr 23G voor uitrijdend verkeer.

We blijven werken om de verkeersveiligheid in de Gestichtstraat te verbeteren en hopen wij snel de nieuwe ontsluitingsweg te realiseren. Wij vragen bij AWV na hoe ver zij staan met eventuele tijdelijke maatregelen voor vermindering van verkeer op deze afrit Gestichtstraat. Tevens zullen we nogmaals aandringen op meer handhaving en politiecontroles."

Via deze link kan je de volledige tussenkomst van fractievoorzitter De Roo herbekijken.