Op de vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) naar de geplande herstelling van het jaagpad tussen Aalst en Geraardsbergen -  waarvoor op het investeringsprogramma 2022 800.000 euro is voorzien - antwoordde minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) dat de budgetten op het GIP 2022 voorzien zijn voor een ontwerpstudie en een studie tot opmaak van het MER, die beide lopende zijn.    

Het huidige jaagpad tussen Aalst en Geraardsbergen is doorgaans slechts 2 meter breed en vertoont een aantal gebreken waardoor het momenteel niet aan het vooropgestelde comfort- en veiligheidsniveau voldoet. Daarom zal het jaagpad de komende jaren gefaseerd heraangelegd worden waarbij een verbreding naar 3 meter vooropgesteld wordt. Er wordt daarbij gestreefd naar een uniform landschappelijk beeld en invulling.

De ontwerpstudie en studie tot opmaak van het MER zijn lopende. In deze studie zullen de verschillende randvoorwaarden geïnventariseerd worden. Er zal tevens nagegaan worden welke parallelle onderzoeken nog uitgevoerd moeten worden. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan over geotechnisch en milieuhygiënisch onderzoek, opmetingen, afpalingen, etc. Momenteel situeert het project zich in de inventarisatiefase.

Het is de intentie om, gebaseerd op het studietraject in 2022, vanaf 2023 tot concrete aanbestedingen te kunnen overgaan. De verschillende deelzones zullen worden geprioriteerd volgens de toestand van het jaagpad en de dringendheid van de herstellingen (en afhankelijk van de vergunbaarheid). Op een aantal zones zijn de (vergunnings)technische randvoorwaarden moeilijk (onder meer ook de overlap met VEN natuurgebied) die de haalbaarheid of de scope van (deel)projecten mee zullen bepalen.

De uitvoering van de werken zal gefaseerd gebeuren in deelzones waardoor het jaagpad op geen enkel moment volledig uit gebruik zal zijn, hooguit zullen mogelijks tijdelijk bepaalde tracés niet beschikbaar zijn.

Stijn De Roo: “De studies zijn lopende. Het vernieuwde jaagpad wordt een realisatie om naar uit te kijken… Stappers en trappers zullen op het nieuwe jaagpad meer ruimte hebben en op een veiligere manier ten volle van de natuur kunnen genieten.

Het is belangrijk dat de werken gefaseerd zullen gebeuren zodat telkens slechts bepaalde tracés tijdelijk buiten gebruik zullen zijn en de overige delen van het jaagpad in gebruik zullen zijn.”