Op 18 maart 2022 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van besluit goed over de subsidiëring van lokale besturen voor het afval- en materialenbeheer en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lokale besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd.

Het Vlaamse regeerakkoord heeft de ambitie om tegen 2030 de recyclage van afval te verhogen tot 77.5%. Recycleerbaar afval moet nog beter selectief ingezameld worden.

Het Vlaamse Energie- en Klimaatplan heeft als doelstelling dat tegen 2030 slechts 100 kg restafval per inwoner mag geproduceerd worden. Ook de strijd tegen zwerfvuil wordt opgevoerd en er wordt sterk ingezet op het asbestafbouwbeleid.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) hoeveel aanvragen in 2019, 2022 en 2021 werden ingediend en goedgekeurd in het kader van bovenvermeld besluit van 23 januari 2004.

De minister antwoordde dat voor de betreffende periode in totaal 170 aanvragen werden ingediend inzake investeringssubsidies (48 in 2019, 61 in 2020 en 61 in 2021). Voor betreffende periode ontving de OVAM ook 15 aanvragen voor (inter)gemeentelijke asbestprojecten voor burgers (1 aanvraag in 2019 en 14 aanvragen in 2021).

Van de in totaal 170 ingediende aanvragen inzake investeringssubsidies werden er reeds 151 goedgekeurd. Er zijn nog 14 dossiers in behandeling die op korte termijn goedgekeurd zullen worden. De vijftien aanvraagdossiers voor lokale asbestprojecten uit de gevraagde indienjaren werden goedgekeurd.

Voor investeringssubsidies werden volgende subsidiebedragen toegekend: in 2019 6.306.780 euro in 2019); 6.925.790 euro in 2020 en 6.067.960 euro in 2021 (waarvan telkens 500.000 euro afkomstig van de bijdrage halve euro), in totaal 19.300.530 euro.

Projectaanvragen voor (inter)gemeentelijke asbestprojecten konden ingediend worden vanaf 2018. In 2018 ontving de OVAM 14 aanvraagdossiers die goedgekeurd en toegekend werden volgens beschikbaar budget in 2018 en in de daaropvolgende jaren. Volgende subsidiebedragen werden toegekend aan in totaal 29 (inter)gemeentelijke lokale asbestprojecten voor burgers: 14.323.730 euro in 2019; 6.510.570 euro in 2020 en 10.083.460 euro in 2022, in totaal 30.917.760 euro.

Stijn De Roo: “Het is belangrijk dat de overheid hoge ambities stelt voor de recyclage van afval en voor de selectieve inzameling ervan, een belangrijke stap om de impact op het klimaat te verminderen.

Minstens even belangrijk zijn de investeringen voor asbestprojecten, de stille doder die in het verleden al veel te veel slachtoffers maakte.”