Door de periodes van aanhoudende droogte de laatste jaren was het waterpeil op meerdere Vlaamse waterwegen erg laag. Op meerdere plaatsen in Vlaanderen meldde De Vlaamse Waterweg nv diepgangbeperkingen. Met een diepgangbeperking doet de waterloopbeheerder een oproep aan schippers om waakzaam te zijn en er rekening mee te houden dat het waterpeil lager staat dan gewoonlijk.

Op de vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) naar de initiatieven die de minister nog deze legislatuur plant om de waterwegen bevaarbaar te houden, antwoordde minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld):

“De Vlaamse Waterweg nv (DVW) wenst een betrouwbare partner te zijn in het verzekeren van de bevaarbaarheid en de waterbeschikbaarheid voor de diverse gebruikers en dit ook tijdens periodes van waterschaarste. DVW voert dan ook reeds geruime tijd investeringen uit die zorgen voor waterrecuperatie en die het waterverlies beperken. Door de Blue Deal-middelen worden deze investeringen versneld.

In essentie gaat het om 3 soorten maatregelen:

1/ Pompinstallaties op de sluizencomplexen voor de waterrecuperatie ten gevolge van de sluiswerking. Deze installaties pompen ter hoogte van de sluizen water van het afwaartse pand naar het opwaartse pand terug, waardoor het waterverbruik ten gevolge van het scheepvaartverkeer drastisch verlaagd kan worden. 

2/ Pompinstallaties die zowel helpen om wateroverlast als de verdroging van bepaalde gebieden helpen tegen te gaan. 

3/ Structureel herstel sluizen om waterverliezen te beperken. Hierbij worden in het kader van de Blue Deal 4 sluizen onder handen genomen om de lekverliezen ter hoogte van de sluisdeuren drastisch te reduceren.

DVW neemt in functie van de waterbeschikbaarheid en de specifieke karakteristieken van de waterwegen en hun kunstwerken de noodzakelijke waterbesparende maatregelen om enerzijds het scheepvaartverkeer maximaal te waarborgen en anderzijds het waterverbruik te beperken.”

Stijn De Roo: “Uit het antwoord van de minister blijkt dat De Vlaams Waterweg nv (DVW) reeds heel wat geïnvesteerd heeft voor waterrecuperatie en om het waterverlies te beperken in periodes van droogte.  In Oost-Vlaanderen waren er in 2020 op het kanaal Gent - Oostende, de poort naar de zeehavens van Zeebrugge en Oostende, 13 dagen met diepgangbeperkingen en maar liefst 38 dagen met diepgangbeperkingen op de Bovenschelde, een belangrijk traject dat in de toekomst transport naar onze buurlanden moet mogelijk maken… Een maximale beschikbaarheid van de waterweg voor de scheepvaart – ook in periodes van droogte – is dan ook noodzakelijk.  De waterbesparende maatregelen zullen wellicht ook de komende maanden - met oplopende temperaturen - hun nut bewijzen.”