De coronacrisis bracht financiële moeilijkheden voor vele Gentenaars. In 2020 kregen de ambtenaren van de sociale dienst en het OCMW ca. 33 procent meer hulpvragen dan vóór de coronacrisis.

Ook de verdeling van voedselpakketten nam het afgelopen jaar enorm toe. Normaliter is dit een vorm van noodhulp die wordt voorzien door verschillende organisaties, maar het structurele karakter ervan baart zorgen.

Door de stijging van het aantal mensen die om hulp komt vragen slagen sommige organisaties er minder in om hun sociale rol te vervullen. Voedselbedeling wordt gezien als een moment om mensen uit het sociaal isolement te krijgen en door te verwijzen naar de juiste diensten. Op de lange termijn zorgt dit ervoor dat mensen niet meer bij de voedselbedeling moeten langskomen.

 

Ik stelde hierover vragen in de gemeenteraad aan schepen Rudy Coddens:

1/ Heeft de schepen cijfers van de toename aan verdeling van voedselpakketten in de

afgelopen maanden? Indien ja, graag een overzicht.

2/ Hoe kijkt de schepen naar de sociale dienstverlening als onderdeel van de

voedselbedeling?

3/ Welke ondersteuning kan de stad bieden om ervoor te zorgen dat er bij grote drukte

voldoende tijd kan worden gemaakt voor sociale dienstverlening en mensen alsnog

kunnen doorstromen naar andere hulp? Welke middelen (in VTE of in euro) zijn hiervoor

beschikbaar?
4/ Wat is de visie van de schepen op voedselbedeling als een onderdeel van het lokale armoedebeleid?

 

 

ANTWOORD  

 

Geacht raadslid De Roo,

Beste Stijn,

In het coronajaar hebben we inderdaad een stijgende vraag naar voedselhulp gekend. De cijfers werden opgevraagd maar zijn momenteel nog niet allemaal beschikbaar. We zien dat het aantal voedselpakketten sterk stijgt en vooral dus voor hoeveel personen die pakketten ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld bij Open Plaats werden er in maart 2020 per week 200 à 300 voedselpakketten verdeeld per week, tegen einde 2020 waren het er al rond de 400 en in 2021 rond de 500 per week.
Dit heeft ook te maken met een steeds langer durende nood aan noodhulp. 

In juni 2020 werd het traject ‘materiële hulp’ versneld opgestart om samen met alle voedselinitiatieven een toekomstmodel uit te werken waarbij er een gelijkwaardig aanbod voor elke kwetsbare Gentenaar wordt uitgebouwd.  We voorzien materiële hulp omdat het niet anders kan. Bij voorkeur maken zo weinig mogelijk mensen er zo kort mogelijk gebruik van.

In eerste instantie willen we dat iedereen kan beschikken over voldoende inkomen (uit werk, uitkering,…) om zelf in zijn basisbehoeften te voorzien. We blijven pleiten voor structurele verhogingen van uitkeringen en steunmaatregelen waarbij mensen niet dienen terug te vallen op materiële hulp.

We maken hierbij een onderscheid tussen materiële noodhulp en materiële ondersteuning. Materiële noodhulp is gratis, beperkt in de tijd en is een vangnet bij acute problemen. Het dient als opstap tot een bredere en betere structurele begeleiding. De materiële noodhulp bestaat voornamelijk uit voedselhulp, maar ook basis hygiëne en gebruiksproducten of zelfs meubels kunnen hiertoe behoren.
Materiële ondersteuning gaat breder en ondersteunt mensen die het moeilijk hebben (sociale restaurants, korting in kringwinkel,…). Deze ondersteuning wordt geboden voor een langere periode en is vaak een hefboom bij andere doelstellingen als ontmoeting, arbeidszorg, … .

Materiële hulp is geen structureel middel om armoede te bestrijden, maar het kan wel deel uitmaken van een breder armoedebeleid. We zetten dan in op deze plaatsen als vindplaatsen, waar we linken leggen naar hulpverlening, sociale activering en ontmoeting. Binnen het traject materiële hulp zetten we in op een versterkte samenwerking tussen de voedselinitiatieven, de dienst Outreachend Werk, de sociale dienst van het OCMW en andere doorverwijzers. Hierdoor is er een warm onthaal bij de voedselinitiatieven, worden kwetsbare Gentenaars sneller en beter doorverwezen, en kan er sterker ingezet worden op rechtenverkenning en -toekenning. Om dit te realiseren wordt er gewerkt met een SPOC voor de organisaties binnen de Sociale Dienst OCMW Gent, worden er rechtenateliers opgestart en ontmoeten organisaties en stadsdiensten mekaar in lerende netwerken.

 

 

Tijdens corona werden al extra afspraken gemaakt rond doorverwijs. Organisaties konden de contactgegevens van nieuwe gebruikers van noodhulp doorgeven aan het OCMW (mits natuurlijk respecteren van de privacy regels), waarbij een onthaal maatschappelijk werker de persoon of het gezin dan zelf contacteert voor een onthaalgesprek.

Er werden 7 extra onthaalmaatschappelijk werkers aangenomen in 2020. Deze onthaalmaatschappelijk werkers zullen ook outreachend ingezet waardoor ze op afgesproken momenten ook aanwezig kunnen zijn bij de voedselinitiatieven om acute vragen op te vangen en de doorverwijzing naar de welzijnsonthalen te optimaliseren. De eerste afspraken zijn hieromtrent al gemaakt tussen de welzijnsonthalen en de voedselinitiatieven en dit wordt verder uitgerold in de loop van 2021.