Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de maatregelen die in Vlaanderen zullen genomen worden om het gebruik van walstroom voor de zeevaart in de Vlaamse havens mogelijk te maken.

Nederland beschikt intussen over een fonds voor walstroom. Op Prinsjesdag 2021 kondigde de Nederlandse regering aan dat 150 miljoen euro zou worden vrijgemaakt voor de aanleg van walstroomfaciliteiten voor de scheepvaart.

Op de vragen van de Roo antwoordde de minister dat er twee randvoorwaarden zijn voor walstroom voor zeeschepen. Enerzijds moet er walstroominfrastructuur aan wal voorzien worden in de havens, samen met de versteviging van het elektriciteitsnetwerk. En daarnaast moeten uiteraard ook schepen uitgerust worden om een connectie te kunnen maken met de walstroominstallaties.

Er wordt gekeken naar wat in andere landen gebeurt. Wat de haven van Rotterdam betreft, hebben de stad Rotterdam en het havenbedrijf Rotterdam aangekondigd dat ze samen die walstroom voor zeeschepen willen uitrollen.

Minister Peeters heeft reeds contact gehad met haar Nederlandse collega, maar niet specifiek over het walstroomdossier. Op ambtelijk niveau is er wel al overleg daaromtrent geweest. Dat overleg had vooral betrekking op kennisuitwisseling, want met de binnenvaart zijn we daar al een stap verder in, maar qua zeeschepen moet dat nog volop in ontwikkeling komen.

Op dit ogenblik is er geen meerjarenplan voor de uitbouw van walstroom voor zeeschepen in de Vlaamse havens. Dat moet gebeuren met alle mogelijke stakeholders, uiteraard ook met het Havenbedrijf en al wie een concessie heeft. Dit is een en-en-verhaal. De projectoproepen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) zullen sowieso steunmogelijkheden bieden maar daarnaast wordt bekeken - onder leiding van Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) - samen met alle mogelijke partners, hoe daarop toekomstgericht kan worden ingezet.

Door die projectoproep wil men alle mogelijke partners en stakeholders aan tafel zetten om te bekijken hoe in eerste instantie alle mogelijke kennis kan vergaard worden en kan gedeeld worden met elkaar, ook met omliggende landen, en hoe een plan van aanpak voor de toekomst kan uitgerold worden.

Op de bijkomende vraag van De Roo over haar visie op een samenwerking van de havens rond concrete projecten, antwoordde de minister dat samenwerking en het achterwege laten van concurrentie een rode draad is in de havenstrategie. In 2021 werd binnen het Departement MOW de projectgroep ‘Walstroom voor zeeschepen’ opgericht om samen met alle stakeholders, maar zeker ook met de havenbedrijven zelf te bekijken hoe daar de vlucht vooruit kan genomen worden.

Stijn De Roo: “Het is duidelijk dat de scheepvaart voor een enorme uitdaging staat en dat het meer over een revolutie dan over een evolutie zal gaan. Als je ziet hoe de prijs voor CO2 verder evolueert en hoe de brede maatschappij kijkt naar luchtkwaliteit, dan weet je dat investeringen noodzakelijk zullen zijn. Vlaanderen mag die boot niet missen. Er valt in deze zeker inspiratie te halen uit de Nederlandse aanpak.

Ik heb de minister opgeroepen om versneld werk te maken van een duidelijke taakverdeling, maar ook om versneld werk te maken van walstroom in onze havens.”

Het volledige verslag van de vraag om uitleg vind je hier.