Er staat een fiets- en wandelbrug gepland over de Watersportbaan. De schepen gaf in de commissie reeds aan dat de realisatie van deze brug sterk snelheidsremmend zou werken naar de omgeving. Er zouden extra zebrapaden en een verkeersplateau komen.

Door de volledige benutting van de voorziene middelen van de Vlaamse regering voor lokale fietsinfrastructuur, zou de financiering van de brug echter in het gedrang kunnen komen.

Bij politiecontrole op 22 mei 2022 stelde de politie vast dat 15% van de gecontroleerde bestuurders sneller reden dan de toegelaten snelheid van 50 km/u. 2 bestuurders reden zelfs zo snel dat ze in aanmerking komen voor de onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs.

Intussen stellen de sportclubs (roeiclubs en hockeyclub) in de omgeving voor om de veiligheid van actieve weggebruikers te verhogen door de bestaande parkeerstrook te verleggen naar de overkant van de straat, weg van het water. Het oversteken van het wegdek naar de Gantoise wordt dan vermeden en een bijkomend voordeel is de zichtbaarheid van het water voor o.a. de jurywagen tijdens regatta's.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen tijdens de gemeenteraadscommissie van 14 juni:

 1. Wat is de stand van zaken van de financiering van de fiets- en wandelbrug over de Watersportbaan? Verwacht de schepen uitstel? Zo ja, wat is de impact op de timing?
 2. Is het voorzien van snelheidsremmende maatregelen in de Noorderlaan gekoppeld aan de realisatie van de brug?
 3. Hoe zal de schepen de bezorgdheden en suggesties van de sportclubs omzetten? Wat was het resultaat van het overleg met de sportclubs? Komen er aanpassingen? Zo ja, op welke termijn?

Schepen Watteeuw antwoordde:

"Bedankt voor uw bezorgdheid omtrent de verkeersveiligheid omgeving Watersportbaan.

Ik had inderdaad op de commissie beloofd om met de sportclubs in gesprek te gaan. U weet dat ik altijd het uiterste doe om “te doen wat ik zeg”. Intussen had ik niet één, maar twee overlegmomenten:

 1. Op 9 mei met een vertegenwoordiger van hockey, tennis en padel club Gantoise
 2. Op 7 juni met de voorzitter van de Gentse Roei- en Sportvereniging. Hij had tevens een mandaat om te spreken namens de andere roei- en canoclubs. Op dit gesprek was ook Gantoise vertegenwoordigd.

Hun bezorgdheden gaan vooral over:

 • Momenteel onveilig en onaangepaste snelheid van autoverkeer in omgeving Watersportbaan en Noorderlaan. In gesprek werd duidelijk dat sportclubs aandringen voor invoeren zone 30 ipv huidige 50 km/u.
 • Meer handhaving ifv verkeersveiligheid nodig
 • Enkele infrastructurele ingrepen noodzakelijk (beveiliging ingangen sites Gantoise dmv oversteekplaatsen, snelheidsremmers,… )
 • Knelpunt tijdens 3-4 mogelijk gelijktijdige internationale roeiregatta’s en ev. activiteiten bij Gantoise. Dan dreigt chaos omdat deel van rijbaan + parkeerstrook wordt ingenomen voor jurering regatta’s.
 • De sportclubs staan ook open voor structurelere ingrepen zoals enkele rijrichting op één van de takken rond Watersportbaan; Noorderlaan en Zuiderlaan. Enkele clubs zijn ook vragende partij voor het invoeren van betalend parkeren.

We bekijken momenteel de mogelijkheden en alternatieven met het mobiliteitsbedrijf. Het is een beetje kort door de bocht om te denken dat rijbaan en parkeerstrook omwisselen het probleem onmiddellijk oplost. Daaraan zijn ook nadelen verbonden voor de veiligheid. Een omwisseling kan, en biedt voordelen als dit gebeurt op basis van randvoorwaarden voor een veilige inrichting voor alle verkeersmodi én geen bijkomende verharding in deze omgeving.

 1. Ten eerste vormt de rij geparkeerde wagens in de situatie vandaag een buffer tussen het fietspad en de rijweg. Met een snelheid van 50 km/u op de rijweg is het niet wenselijk om alle verkeer vlak bij het fietspad te laten rijden. Bovendien rijdt de lijnbus door de Noorderlaan. De rijweg moet dus voldoende breed blijven. Omdat de schrikafstand fietspad-aanliggende rijweg te beperkt is, kunnen we dus geen loutere omwisseling doen zonder aanpassingen aan de infrastructuur.
 2. Ten tweede veroorzaakt de omwisseling van P-strook naar de noordelijke kant (Gantoise) ook problemen naar zichtbaarheid van de verschillende inritten. Ook ter hoogte van elke oversteekplaats, waar nu een trottoiruitstulping voorzien is, zou een asverschuiving moeten komen. Om de zichtbaarheid – en veiligheid - te garanderen zijn er geen parkeerplaatsen mogelijk voor en na de oversteekplaatsen en inritten.
 3. Ten derde is er aan de noordzijde te weinig schrikafstand voor uitstappende passagiers ten aanzien van het bestaande fietspad. Om deze schrikafstand te vergroten zou er bijkomende verharding voor een fietspad in de groenzone aan de noordzijde noodzakelijk zijn. Bovendien is dit fietspad nog niet lang aangelegd en zijn er verlichtingspalen vlak bij dit fietspad geplaatst. De extra verharding is vandaag al aanwezig aan de waterkant.

In het Vademecum Fietsvoorzieningen staat opgenomen dat er tussen de fietser en de geparkeerde wagens een veiligheidsstrook van minstens 50cm nodig is (75cm is aangewezen). Vandaag is het fietspad aan de zijde van de sportclubs slechts 1,70cm breed. Dit fietspad voldoet al niet meer aan onze minimumbreedte van 1,75m en de gewenste breedte van 2m.

Om parkeren hier mogelijk te maken met voldoende ruimte voor openzwaaiende portieren, is dus minstens een uitbreiding van de verharding nodig van 55cm. En zelfs met deze uitbreiding voldoet dit niet aan onze comforteisen. Zeker niet wanneer dit fietspad ook gebruikt wordt door de voetgangers die van en naar de geparkeerde wagens wandelen. Aan de waterkant is deze ruimte en verharding er wel om vergevingsgezind in- en uitstappen mogelijk te maken en veilig naar de oversteekplaatsen te wandelen.

Ik ben het met de sportclubs eens dat we de huidige situatie verkeersveiliger moeten maken. De sportclubs begrepen tijdens het overleg de aangehaalde argumenten. Tijdens het gesprek waren ook zij voorstander voor structurelere maatregelen zoals het verlagen van de snelheid en P-plaatsen schrappen aan inritten. 

Zij waren er ook voorstander van om te onderzoeken om één van de rijrichtingen in de Noorderlaan te schrappen. Hierdoor krijgen we meer ruimte om alle functies binnen de bestaande verharding in te richten. Dan resteert er één rijrichting, kunnen de ppl gewisseld worden, wordt het noordelijke fietspad wandelpad en wordt een rijvak ingericht voor fietsers. De bereikbaarheid blijft gegarandeerd omdat we hier 3 parallelle wegen hebben ts R4 en omgeving R40: de Drongensesteenweg, de Noorderlaan en de Zuiderlaan.

Dit moet wel nog grondiger onderzocht worden. Ook moeten we bekijken wat we op korte termijn kunnen doen en wat we verder uitwerken binnen de conceptstudie “Werk aan de Watersportbaan”.

Wat betreft de brug over de Watersportbaan. Deze brug is een zeer belangrijke schakel binnen de hoofdfietsroute 'Westerringspoor'. De brug vormt het sluitstuk van één doorlopende fietsverbinding vanaf de Bloemekenswijk tot aan de Blaarmeersen en het station Gent-Sint-Pieters. We verwachten dat per dag meer dan 3.000 fietsers en voetgangers over deze brug zullen passeren. Vandaag tellen we bvb. dagelijks meer dan 9.000 fietsers op Coupure Links.

De plannen voor de Watersportbaan liggen klaar en de aanbesteding is lopende. Wij gaan er natuurlijk van uit dat de Vlaamse overheid verder investeert in het fietsfonds. Het fietsfonds is een goed werkende samenwerking en subsidiesysteem tussen Vlaanderen, Provincie en lokale besturen voor veilige fietsinfrastructuur.

Er is enerzijds de financiering via het fietsfonds, waarvoor de principiële belofte aangevraagd is. We hebben daar nog geen antwoord op ontvangen. In principe schrijft de Provincie in deze  belofte dat het saldo pas wordt betaald wanneer het Vlaams Gewest zijn aandeel aan de Provincie heeft betaald. Dat saldo komt pas bij eindafrekening.

Anderzijds is er ook nog het stadsaandeel. Op basis van de inschrijvingsprijzen zal dit hoger zijn dan de raming. Door de oorlog in Oekraïne en de stijgende energie- en transportprijzen schieten de bouwkosten de hoogte in. Voor de bouw van een fietsbrug weegt de staalprijs sterk door. Als lokaal bestuur rekenen we erop dat voor deze belangrijke realisatie de financiering geen vertraging oploopt. U mag altijd actief vragen in het Vlaams parlement voor meer steun.

Aan beide uiteinden van de fietsbrug zijn de aansluitingen en snelheidsremmende maatregelen voorzien in het dossier voor de brug over de Watersportbaan. Daar komt aan weerskanten (zowel Noorder- als Zuiderlaan) van de brug een gecombineerde oversteek voor voetgangers en fietsers die beschermd zal worden door een verkeersplateau.  

Andere snelheidsremmende maatregelen zijn niet gekoppeld aan de brug. Zo zal er ter hoogte van Halfweg, waar nu al een voetpaduitstulping is, een gecombineerde oversteek gemaakt worden voor voetgangers en fietsers die beschermd zal worden door 4 verkeersremmers."

Bekijk het volledige fragment via deze link

(Copyright: stad Gent)