De aanhoudende gebrekkige doorstroming van ondermeer de Lijnbussen (52-53-54-55-57-58) in de omgeving van de Meulestedebrug en de Evergemsesteenweg ten gevolge van de werken was aanleiding voor Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) om bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) te informeren naar de rol van het AWV in de afwikkeling van het openbaar vervoer en de standpunten dienaangaande van het AWV.

De minister antwoordde dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de beheerder is van de gewestwegen. De Lijn is bevoegd voor het openbaar vervoer, de lijnvoering en de regeling van de lijnbussen. Bij wegenwerken stelt De Lijn een aangepaste regeling en lijnvoering op. Op vraag van De Lijn kan het AWV ingrepen doen op de gewestweg om de doorstroming van het openbaar vervoer te verhogen, voor zover deze de verkeersveiligheid niet schaden, en de algehele verkeersafwikkeling voor de verschillende modi niet te zwaar in het gedrang brengen. 

Met betrekking tot de suggesties van REBO en de N456 neemt het AWV volgend standpunt in: aaanpassingen in (de omgeving van) de werfzone werden omstandig onderzocht. Zo werd de lichtenregeling verder aangepast en werd ook de sperperiode voor de scheepvaart uitgebreid zodat er ook in de tijdspanne vóór de ochtend- en avondspits geen onderbreking van het verkeer meer is (waardoor er geen risico meer is op extra file-opbouw bovenop de file van de spits). Op het overleg van 1 februari werd dan ook door de aanwezige partijen gesteld en aanvaard dat er ter hoogte van de werf geen bijkomende maatregelen meer mogelijk zijn en dat er dus in de richting van een alternatieve OV-corridor moest gezocht worden. 

Met betrekking tot de suggesties van De Lijn  neemt het AWV volgend standpunt in: op 1 maart 2023 was er een overleg met AWV en andere betrokken partijen.

De Lijn vroeg AWV enkele zaken te onderzoeken zoals een simulatie van inrichting BOB (= bijzonder overrijdbare bedding) op de Nieuwevaart en de heraanleg van een voetpaduitstulping in deze zone met voldoende fundering i.f.v. de BOB. De vragen van De Lijn zijn nog volop in onderzoek bij AWV.

De corridor die door De Lijn wordt voorgesteld omvat één ingreep op gewestwegen, namelijk de aanleg van een tijdelijke busbaan op de Nieuwevaart (op de huidige parkeerstrook). Als er consensus is over de maatregelen op de stadswegen, nodig om de corridor te doen slagen, dan zal AWV de aanpassingen op de Nieuwevaart uitvoeren. 

De stadsdienst inname publieke ruimte maakte haar standpunt via mail bekend: de OV-corridor is voor de stad Gent niet te weerhouden. Stad Gent vraagt De Lijn een aangepast plan uit te werken waarbij minder ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn, zoals creëren van een OV-hub in Evergem waar reizigers van diverse streeklijnen dan kunnen overstappen op tram.

Evergem en Zelzate lieten weten de voorstellen van De Lijn en het concept om een OV-corridor te willen faciliteren. AWV zal zijn standpunt kenbaar maken op het eerstvolgend overleg dat over deze problematiek georganiseerd wordt. 

Reizigers die gebruik maken van lijn 55 om hun bestemming in Gent centrum te bereiken, moeten nu een overstap maken in Evergem. Dit zorgt echter voor aanzienlijk langere reistijd. Om de overstap voor de vele streekreizigers enigszins te verbeteren, heeft De Lijn een voorafname aan het net basisbereikbaarheid doorgevoerd en sinds 1 april de frequentie op lijn 55 reeds ongeveer verdubbeld waardoor lijn 55 op weekdagen om de 30’ rijdt.

De OV-corridor is nodig om de betrouwbaarheid van de dienstregeling te verhogen en files te omzeilen in de congestiegevoelige zone. Zo kan een eenduidige omleiding, gedurende ± volledige duur van de werken gevolgd worden.

Als de OV-corridor wordt ingevoerd, kunnen onderstaande aanbodverbeteringen worden doorgevoerd:

 • Lijn 55 kan haar reisweg in Gent centrum (= rijdt terug tot Gent Zuid) hernemen. Dit zou een grote verbetering zijn gezien 50% van reizigers van lijn 55 als bestemming Gent centrum heeft.
 • De lijnvoeringen van de lijnen 52-53-54 worden gewijzigd naar OV-corridor maar deze lijnen blijven beperkt tot Gent Rabot, waar er voldoende overstapmogelijkheden naar het centrum zijn.
 • De lijnvoering van lijn 58 wordt gewijzigd naar OV-corridor en deze lijn blijft beperkt tot Gent Zuid tussen 7 en 19 uur (i.p.v. doorrijden naar Gent-St-Pieters)

Een OV-hub creëren in Evergem zoals de stad Gent voorstelde, is voor De Lijn geen haalbare oplossing:

 • Het traject van de streeklijnen tot in Evergem kan niet bijgestuurd worden om op die manier de reistijd enigszins te beperken. Er kunnen geen kortere/vlottere reiswegen gevolgd worden.
 • Er is onvoldoende ruimte in Evergem om al de streekbussen te laten stoppen en onvoldoende ruimte om al de reizigers veilig te laten overstappen.
 • Een deel van de reizigers nog een extra overstap laten maken, leidt tot nog langere reistijden.
 • Nog meer reizigers laten overstappen van streekbussen op tram is niet haalbaar, rekening houdend met de huidige tramfrequentie/capaciteit en het hoge spitsgebruik.

De Lijn onderzoekt welke aanbodsaanpassingen nog mogelijk zijn zonder invoering OV-corridor. Op uitnodiging van de Stad Gent is op korte termijn opnieuw overleg met De Lijn en Evergem.

Daarnaast stapte hij met het antwoord van de minister naar de bevoegde Gentse schepen Filip Watteeuw (Groen). Hij stelde er in opvolging van zijn eerdere mondelinge vraag op de gemeenteraad van vorige maand nog bijkomende vragen.

De schepen antwoordde in april: "De stad heeft het voorstel grondig onderzocht en de bedenkingen overgemaakt aan De Lijn en de andere stakeholders. De verschillende maatregelen zijn onmogelijk op korte termijn (operationeel én financieel) te realiseren. Bovendien zijn er heel wat maatregelen met negatieve effecten waarvoor geen draagvlak zal zijn bij bewoners en handelaars van de geïmpacteerde straten.

Voor een oplossing zien wij voor de Lijn meer perspectief om een OV-hub te faciliteren in de omgeving van Wondelgem. Dan kan mits de inzet van een pendelbus of een verhoging van de frequentie van bestaande streeklijnen een vlotte verbinding naar deze hub ontstaan. Ter hoogte van deze hub kunnen reizigers dan overstappen naar tramlijn 1 om vlot richting het centrum te reizen."

De schepen antwoordde:

"Voor ik antwoord op uw vragen, wil ik toch even inpikken op uw inleiding om de situatie nog eens duidelijk te schetsen. 

De doorstromingsproblemen die De Lijn heeft zijn het gevolg van verschillende werken in de het noorden van Gent. De meeste van die werken (R4WO, Dampoort, Meulestedebrug, Verapazbrug) zijn werken van Vlaanderen. De werken op de Evergemstesteenweg zijn van de Stad.

De oplossingen die De Lijn op tafel heeft gelegd waren:

 • Het vrijhouden van de Evergemsesteenweg na de werken voor De Lijn. Ik denk dat u niet veel draagvlak zal vinden bij de handelaars en de bewoners van de Evergesesteenweg uit te leggen
 • Het weghalen van de verkeersfilter in de Vroonstalledries => dit is een fietsstraat waar actieve weggebruikers nu een veilige optie hebben om de vele werfzones te omzeilen. Dit opgeven zorgt er mogelijks voor dat fietsers eerder opnieuw in de wagen zullen stappen.
 • Een busbaan op de Nieuwevaart => dit hebben we al eens uitgetest en werd even snel afgevoerd als het werd ingevoerd op vraag van de brandweer
 • Het plaatsen van ANPR camera’s => dit zou op kosten van de stad moeten gebeuren, terwijl het vnl werken van de Vlaamse overheid betreft.

Geen van de voorstellen van De Lijn waren voor de stad Gent haalbaar.

Het voorstel dat vanuit de stad werd gedaan (OV-hub in Evergem met overstap op tram 1) werd zoals u in het antwoord van de Minister kon lezen, ook niet haalbaar geacht.

Er zijn dus wel al heel wat alternatieven bekeken maar de oplossing is nog niet gevonden.

Eind April had ik, samen met de onze burgemeester, De Lijn, een constructief overleg met de burgemeester van Evergem. Het overleg heeft bevestigd dat er geen snelle, eenvoudige, haalbare oplossingen zijn voor dit probleem. Alle partijen zouden wel opnieuw zoeken naar een alternatieve oplossing. Ondertussen is daar een ambtelijk overleg op gevolgd met De Lijn. Hier werden een aantal alternatieve oplossingen naar voor geschoven, zowel van De Lijn als vanuit de Stad, die verder te onderzoeken zijn. Daar zijn we nu mee bezig. Het is wel duidelijk dat er geen enkele oplossing is, die voor de hele periode van de verschillende werken zal volstaan. In juni wordt hierover opnieuw samen gezeten. Naargelang de fase zal men andere oplossingen moeten uitwerken.

De NMBS werd niet betrokken bij dit overleg. Een vraag naar een hogere frequentie op deze lijn ligt echter reeds lang op tafel. Maar op deze lijn zit, zoals u wel weet een knelpunt, namelijk een ontbrekende kruisingsmogelijkheid ter hoogte van Sleidinge.

Wat uw vraag betreft over de toekomst van lijn 1 ifv de invoering van basisbereikbaarheid en de werken aan de Poperingestraat (2025-2026) kan ik nog het volgende meegeven:

De nieuwe lijnvoering in functie van het nieuwe net basisbereikbaarheid verandert een deel van de bestemmingen van de huidige tram 1.  Lijn 1 wordt ‘T2’ en zal Evergem Brielken verbinden met Melle Leeuw via Rabot, Korenmarkt én Zuid. GSP wordt dan niet meer rechtstreeks verbonden via de tram. Ook tijdens de werken aan de Poperingestraat zal er een onderbreking van de trambediening zijn. Het alternatief met tram 1 valt op dat moment weg, maar zoals ik al zei: er is geen voorstel dat voor de hele tijd van de werken een oplossing biedt."

Stijn De Roo: "De huidige malaise bij de Lijnbussen door de werven in Wondelgem schaadt voor jaren het imago en gebruik van het openbaar vervoer. Daarom moeten we - hoe moeilijk het ook is - blijven zoeken naar een oplossing. Ik reken erop dat de verschillende betrokken gemeentebesturen en overheidspartners hiertoe inspanningen blijven leveren.

Daarnaast pleit ik ervoor om in de zoektocht naar mogelijke oplossingen ook de trein te onderzoeken. Voor sommige reizigers kan de trein (aan het tarief van een rit bij De Lijn) een oplossing betekenen voor de huidige mobiliteitsproblematiek."

De volledige tussenkomst van Stijn kan je hier raadplegen.