De tweede ronde van Wijkbudget Gent is lopende. Tot 30 november kunnen initiatiefnemers ideeën indienen in 14 wijken en deelgemeenten. In de loop van december wordt nagegaan of het idee past binnen de budgetmarges en ingediend is door een Gentenaar of Gentse organisatie. De ontvankelijke ideeën worden meegenomen naar de tweede stap van Wijkbudget Gent.

Er lijken op het eerste zicht geen reglementaire voorwaarden verbonden aan de juridische structuur (vb. feitelijke vereniging, vzw, …) die particuliere initiatiefnemers aannemen voor de uitvoering van hun project.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan de bevoegd schepen:

  1. Welk beleid hanteert de stad met betrekking tot de juridische structuren die in aanmerking komen voor het Wijkbudget?
  2. Op welke manier worden initiatiefnemers binnen het Wijkbudget door de Stad proactief begeleid in de oprichting van een vzw?
  3. Op welke manier worden initiatiefnemers binnen het Wijkbudget door de Stad proactief geïnformeerd over alle verplichtingen die met het statuut van een vzw gepaard gaan?

Schepen De Bruycker antwoordde:

"In september is inderdaad de tweede ronde van het wijkbudget opgestart. In veertien Gentse wijken is de oproep gelanceerd om mee na te denken hoe de wijk nog beter kan worden en welke ideeën daarvoor leven.

De andere elf wijken konden zich al eerder, in de eerste ronde, hierover buigen. We hebben uiteenlopende voorstellen gezien en intussen zijn daar projecten geselecteerd en in uitvoering. Bij elk van de projecten, kijkt de Stad samen met de initiatiefnemers hoe dat project zo goed mogelijk en in cocreatie tot uitvoering kan komen. Het juridische aspect is daarbij zeker van belang.

Vanuit het burgerbudget -opgestart in de vorige legislatuur- kwamen bij diverse opstartende projecten al vragen over juridische noden naar boven. Die zijn toen ad hoc samen bekeken. Met de omvangrijke opzet van het wijkbudget, hebben we begin deze legislatuur ervoor gekozen om de juridische omkadering proactief en structureel aan te bieden. Op die manier is het project goed verankerd en hebben initiatiefnemers meer ruimte om met het idee zelf bezig te zijn. De broedplek, zo heet de juridische ondersteuning, is intussen stevig uitgebouwd en op maat van startende wijkbudgetprojecten.

Voor het Wijkbudget, komen in aanmerking:

  • natuurlijke personen (onder meer – minderjarige personen), ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de Stad Gent,
  • feitelijke verenigingen van natuurlijke personen
  • rechtspersonen

Als het gaat om verenigingen (feitelijke vereniging, vereniging zonder winstoogmerk) of rechtspersonen, hanteert de Stad het beleid dat deze organisaties meestal uit inwoners van Gent moeten bestaan, en/of hun maatschappelijke zetel in Gent hebben, en/of hun activiteiten ontplooien op het grondgebied van de Stad Gent, en/of het grootste deel van hun activiteiten voor Gentenaars moeten bestemd zijn.

Het Wijkbudget stelt voorwaarden aan de initiatieven die ingediend kunnen worden. De projecten moeten gedragen zijn in de wijk, het algemeen belang dienen, aan de slag gaan met de gegevens van de wijkprofielen door een vernieuwende en een co-creatieve aanpak toe te passen op actuele of toekomstige uitdagingen in de wijk, laagdrempelig zijn en verschillende groepen inwoners van de Stad Gent bereiken, waaronder mensen in kwetsbare positie.

De initiatiefnemers die contracten tekenen met de Stad Gent om de Wijkbudget-subsidie te ontvangen, worden ondersteund vanuit de Broedplaats van de Dienst Beleidsparticipatie.

De Broedplaats fungeert als ‘administratief-juridische incubator’ en dienstverlener voor beginnende burgerinitiatieven. In september 2021 werd hiertoe een juriste aangeworven bij de Dienst Beleidsparticipatie. De oprichting van de Broedplaats liep parallel met de eerste ronde van het Wijkbudget. De initiatiefnemers waren door de wijkregisseurs op de hoogte gebracht over de mogelijke ondersteuning tijdens de infomomenten en/of persoonlijke gesprekken.

De begeleiding gebeurt door proactief via e-mail overzichten te communiceren van de belangrijkste aspecten van onder meer een vzw-organisatievorm met de wijkbudgetinitiatiefnemers. De projectuitvoerders kregen een overzicht met de wettelijke verplichtingen waaraan hun vzw’s moeten voldoen – met links naar de bronnen met actuele informatie (artikels, video’s met uitleg, stappenplannen).

De initiatiefnemers stelden zelf ook vragen, gaande van verzoeken om het verschil uit te leggen tussen een feitelijke vereniging en een vzw tot het nalezen van de statuten van de toekomstige vzw’s, vrijwilligerswerk, het UBO-register, verzekeringen van een vzw… Die vragen zijn door de broedplek opgenomen.

Drie wijkbudgetinitiatieven van de eerste ronde van het Wijkbudget zijn gestart als feitelijke vereniging, maar werden uiteindelijk een vzw onder begeleiding van de Broedplaats. Zo las de juriste van de Broedplaats hun statuten na en beantwoordde ze de vragen over de oprichting (documenten, neerleggingsprocedure, formulieren, tarieven enz.).

In de eerste ronde van het Wijkbudget, kregen de initiatiefnemers de informatie via e-mail. Om de vele gelijkaardige vragen omtrent organisatievormen en verzekeringen vlot en proactief te kunnen beantwoorden, werd een FAQ gedeeld met

  • Een overzicht van de belangrijke aspecten van de verschillende organisatievormen (feitelijke vereniging en vzw);
  • Een omschrijving van de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen afgesloten voor het Wijkbudget Gent (AXA) door de Dienst Beleidsparticipatie.

Op de basis van de ervaringen uit de eerste ronde en met de hoop dat de coronamaatregelen geen belemmering meer vormen, gaan we in de tweede ronde infomomenten organiseren waar mensen hun vragen kunnen stellen en ervaringen kunnen uitwisselen. De Broedplaats zal dit in samenwerking met de wijkregisseurs organiseren."