Pagina's met de tag "Omgeving"

Natuurbeheerplannen worden transparanter - wetgevend kader krijgt vorm

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) over de stand van zaken van de wetswijziging, die aldus de minister in haar antwoord op zijn vraag in de commissie Leefmilieu van oktober 2023 , op korte termijn zou worden voorbereid zodat de aankondiging van de publieke consultatie van ontwerp-natuurbeheerplannen op drie de wijzen moet worden bekendgemaakt.

Opruimacties Gentse binnenwateren: sensibiliseringsacties blijven noodzakelijk!

De Gentse binnenwateren worden al meer dan 14 jaar geruimd door De Vlaamse Waterweg in goede samenwerking en overleg met de stad Gent, telkens in week 47.

Militair Domein Groenpool Wonderwoud wordt opengesteld voor publiek !

Het Wonderwoud, gelegen op het Oud Vliegveld bij Oostakker en Lochristi, wordt één van de vier groenpolen van Gent. De toekomstige groenpool wordt ca. 200 hectare groot en wordt vanaf 2023 in verschillende fases gerealiseerd.

Aangepaste regelgeving in landschappelijk waardevol agrarisch gebied (LWAG) wenselijk!

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Zuhal Demir over de landbouwvoorzieningen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied (LWAG).

Aanpak zwerfvuil bevaarbare waterlopen: overheid en burgers gedeeld verantwoordelijk!

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg in de commissievergadering van het Vlaams parlement minister Lydia Peeters (Open Vld) over de aanpak van zwerfvuil in bevaarbare overlopen, in opvolging van zijn eerdere schriftelijke vragen, waar uit het antwoord bleek dat voor de ruiming van 3.600 ton afval op het water in 2021 en 2022 een budget van afgerond 6,9 miljoen euro werd gespendeerd.

Maaibeheer van de stad Gent in Wondelgem

Bij de heraanleg van de Gaverstraat in 2018 werd tussen de bewoners en de landschapsarchitect-Groendienst overeengekomen om de grasstroken om de 14 dagen te maaien, met als argumentatie dat dit een residentiële straat betreft. Later werd door de Groendienst beslist om deze taken om de 5 à 6 weken uit te voeren.

Communicatie noodzakelijk bij calamiteiten in bedrijven

Bij noodzakelijke aanpassingen, herstellingen of vervangingen van industriële installaties worden processen niet steeds stilgelegd. Dat kan zorgen voor hinder naar omwonenden en/of het milieu.

Al 168 gemeenten engageren zich om mee Vlaanderen te ontharden!

Aan de onthardingscampagne ‘tegelwippen’ werd reeds heel wat aandacht besteed in de pers.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) naar het verloop van de campagne die gelanceerd werd in februari 2023.

Sigmaplan: investeringen flankerende maatregelen 2023

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) vernam van bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) dat met het in het geïntegreerd investeringsprogramma 2023 voorziene budget van 5.800.000 euro in 2023 volgende investeringen zijn voorzien t.b.v. verwervingen en flankerende maatregelen: 

Werkzaamheden ruiming De Lieve - stand van zaken

Het Kanaal De Lieve loopt doorheen de woonwijken van Wondelgem. Het voorziene groenonderhoud op de oevers en de ruimingswerkzaamheden van de waterloop werden niet meer uitgevoerd in het voorjaar van 2022 door een opgelopen vertraging. Omwonenden van De Lieve verhinderen dat het groenonderhoud van de zone naast De Lieve kon starten vanuit hun aangrenzende tuinen. De verschillen in visie hebben geleid tot gerechtelijke procedures. Intussen heeft de vrederechter een vonnis uitgesproken.