Gedeeld ruimtegebruik in stadsgebouwen

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De ruimtenoden van de Gentenaars en de Gentse verenigingen zijn zeer divers. Als Stad willen we hen hierin zoveel mogelijk ondersteunen. De ruimte die we kunnen aanbieden binnen het patrimonium van de stadsgebouwen is echter schaars.

In het vierde essay van de Stadsbouwmeester worden enkele uitdagingen opgelijst: verouderde stadsgebouwen zijn functioneel, energetisch, ecologisch en financieel inefficiënt. Daarenboven worden ze vaak onderbenut, zeker na de kantooruren. De Stad heeft de ambitie om te evolueren naar een Stadsgebouw 2.0, waarin ruimtes worden gedeeld en ontmoeting centraal staat.

In november 2020 keurde de Vlaamse Regering een subsidie van 72.000 euro goed voor het uitwerken van de conceptstudie Stadsgebouw 2.0. Eén van de onderzoeksvragen uit die conceptstudie zoomde in op de beheersrollen en -vormen die passen bij zo'n Stadsgebouw 2.0. Het delen van ruimtes vraagt namelijk om duidelijke afspraken rond toegang, schoonmaak, reservatie, enzovoort. De conceptstudie werd intussen opgeleverd en resulteerde in een digitaal handboek.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover een vraag aan de bevoegde schepen tijdens het vragenuurtje voorafgaande de gemeenteraad van 29 januari:

Welke stappen worden gezet om de praktische vraagstukken rond het beheer van gedeelde ruimtes verder uit te werken? Wat is daarvoor nodig en wanneer mogen we de resultaten verwachten?

Schepen El-Bazioui antwoordde:

"We voerden inderdaad een conceptstudie voor het stadsgebouw 2.0. De conclusies zijn uitgewerkt in een digitaal handboek met ambities, acties, instrumenten, rollen en cases op vlak van programma, ontwerp en beheer.

Door de stijgende vraag vanuit het brede middenveld en de erkende organisaties naar geschikte ruimte om hun werking te huisvesten, gaan we op zoek naar clustering van die vragen in aangepaste multifunctionele gebouwen met een gedeeld gebruik. Hierin is vaak de moeilijkste vraag hoe deze gebouwen met die diversiteit aan activiteiten en gebruikers, goed en efficiënt beheerd kunnen worden.

Vanuit FM bouwen we aan een overkoepelend kader dat als basis kan dienen voor de opmaak van afsprakenkaders in gebouwen (per typologie) en van huishoudelijk reglementen voor alle aanwezige gebruikers (voor stadsmedewerkers en externen).

We noemen het vervolgtraject daarom ‘Slim Samenhuizen’. We vertrekken met drie cases waarop we het onderzoek voeren: het Stadskantoor, de Felix en het Buurthuis Watersportbaan. Drie diverse types gebouwen en gebruikers.

Het beheer en alle op te nemen rollen worden in zes grote delen benoemd:
* Contractbeheer
* Bouwtechnisch beheer
* Logistieke beheer
* Welzijnsbeheer (met IDPBW)
* Gemeenschapsbeheer
* ICT-beheer (met District09)

We streven zo naar een overkoepelend beheerskader met een zo groot mogelijke afgetoetste consensus over zo veel mogelijk aspecten van het totale gebouwbeheer.

Op die manier trachten we een uniformiteit te bekomen in de vertrekbasis voor de opmaak van genoemde afspraken. Het gaat om cases voor nieuwbouwprojecten. In bestaande gebouwen is er vaak een bijkomende uitdaging van de beperkingen van de gebouwen om de ruimtes te delen of om ze polyvalent te gebruiken.

De drie cases lopen nu, dus de volgende bestuursploeg zal zeker aan de slag kunnen met de conclusies."

Stijn De Roo: "Als stad hebben we de ambitie om ruimtes te delen. Het dossier van de bridgeclub K.A. Union-Sandeman heeft recent echter aangetoond dat er tussen die ambitie en de praktijk heel wat verschillen te overbruggen zijn. Ook rond deVierdeZaal leven er nog een aantal bezorgdheden. Hiervan moet effectief werk worden gemaakt.

De diensten hebben de afgelopen jaren heel wat expertise opgebouwd rond gedeeld gebruik. De subsidie vanuit de Vlaamse overheid is hiervan een erkenning. Vanuit Gent zal er ook kennisdeling worden opgezet met andere gemeenten. Hoewel we trots mogen zijn op die voortrekkersrol, roep ik u op om er ook effectief werk van te maken: de praktische vraagstukken aanpakken en inzetten op gedeeld ruimtegebruik."

De volledige tussenkomst van Stijn kan je (her)bekijken via deze link.

Nieuws

Buurtinvulling polyvalente zaal De Wal - Wondelgem

Op 1 januari 2017 nam de vzw Kompas de exploitatie van de stedelijke instelling De Wal over. Om de continuïteit van de werking van het dagcentrum te garanderen werd een erfpachtovereenkomst opgemaakt die werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2016.

Smakelijke brunch bij cd&v Wortegem-Petegem !

Smakelijke brunch bij cd&v Wortegem-Petegem !

Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen - site Libertyt - Wondelgem

Op 13 oktober 2022 heeft de Provincie Oost-Vlaanderen de omgevingsvergunning geweigerd voor het sociale woningbouwproject op de site van WZC De Libertyt. In haar arrest van 11 januari 2024 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen het beroep van sogent en Stad Gent tegen deze weigering verworpen.