Buurtinvulling polyvalente zaal De Wal - Wondelgem

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Op 1 januari 2017 nam de vzw Kompas de exploitatie van de stedelijke instelling De Wal over. Om de continuïteit van de werking van het dagcentrum te garanderen werd een erfpachtovereenkomst opgemaakt die werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2016.

In Artikel 1 van die erfpachtovereenkomst werd opgenomen dat er voor het openstellen van de polyvalente zaal of sportzaal aan de buurt een afzonderlijke regeling zou worden uitgewerkt. Uit het antwoord van de schepen op de schriftelijke vraag die fractievoorzitter Stijn De Roo stelde op 20 december 2023 begrijpt hij dat dit niet is gebeurd omdat de zaal te klein werd bevonden voor het gebruik ervan als competitiezaal voor sport.

Het potentieel van de polyvalente zaal voor buurtinvullingen blijft echter onmiskenbaar overeind. Gezien de vele ruimtenoden in onze stad en het feit dat het openstellen van de zaal aan de buurt expliciet opgenomen is in de erfpachtovereenkomst, liggen hier kansen die we moeten grijpen. Naast de mooie samenwerking tussen vzw Kompas en HoGent is er nog heel wat potentieel voor een sterke buurtgerichte werking. De schepen gaf aan dat er gesprekken lopen tussen de Stad en vzw Kompas.

Fractievoorzitter De Roo stelde volgende opvolgvragen aan de bevoegde schepen:

  1. Welke andere mogelijke buurtinvullingen werden in de wijkanalyse van Wondelgem Swingt geïdentificeerd? Hoe werd met alternatieve mogelijkheden omgegaan toen bleek dat de polyvalente zaal niet geschikt was als competitiezaal voor sport?
  2. Welke diensten zijn vertegenwoordigd in de gesprekken tussen de Stad en vzw Kompas?
  3. Worden buurtbewoners uitgenodigd voor de gesprekken tussen de Stad en vzw Kompas, zodat hun noden en vragen meegenomen kunnen worden in het
    uitwerken van een concrete regeling? Zo ja, hoe en wanneer? Zo nee, waarom niet? Graag meer uitleg.

Schepen El-Bazioui antwoordde:

"In de wijkanalyse van Wondelgem Swingt werden geen specifieke invullingen voor de polyvalente zaal geïdentificeerd, niet als buurtinvulling en ook niet voor een sportinvulling. Het rapport is publiek beschikbaar en kan u hier vinden."

Momenteel lopen de gesprekken over gebruik door de polyvalente zaal vooral via dienst Beleidsparticipatie, met ondersteuning van collega’s van de diensten Vastgoed, Jeugddienst en anderen waar nuttig.

Zo zijn vzw Humain, de harmonie van Wondelgem en de initiatiefnemers van het nieuwe jeugdhuis recent langs geweest in de polyvalente zaal, en wordt verder gebruik samen met vzw Kompas bekeken.

Momenteel verlopen de gesprekken met de kandidaat-gebruikers, waar nodig met ondersteuning vanuit de stadsdiensten. Gezien de ruimte ook nog gebruikt zal worden door de Fikserij, is de voorkeur van vzw Kompas eerder naar vaste gebruikers, waarmee goede afspraken gemaakt kunnen worden, dan naar ad-hoc gebruik. Er blijft heel wat materiaal staan in de zaal, dus wederzijds vertrouwen is essentieel voor een geslaagd gedeeld gebruik.

Voor ad hoc gebruik is de Orangerie meer geschikt. Ook hiervoor staat vzw Kompas open want ze zijn erg gemotiveerd om de brug te slaan met de buurt. De lopende gesprekken en de mogelijke uitkomst daarvan worden mee opgevolgd door dienst Beleidsparticipatie en dienst Vastgoed."

Copyright afbeelding: vzw Kompas

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.