Blijven inzetten op Gestichtstraat als prioritaire locatie voor verkeerscontroles

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De Gestichtstraat is niet veilig. Bewoners communiceren regelmatig over grote drukte, overdreven snelheid en zwaar verkeer in hun woon- en schoolstraat. Bij drie anonieme snelheidscontroles in de eerste helft van 2023 bedroeg de overtredingsgraad maar liefst 25%, zoals blijkt uit het antwoord van de burgemeester op een schriftelijke vraag van fractievoorzitter De Roo in juni 2023. Ook metingen via Telraam tonen aan dat er in de zone 30 geracet wordt als er geen file staat.

Naast de problematiek in de straat zelf zorgt ook de verkeersafwikkeling op het kruispunt met de Zwijnaardesesteenweg/Heerweg-Noord voor gevaarlijke situaties door verkeersconflicten tussen het gemotoriseerd verkeer en de actieve weggebruikers.

Buurtbewoners melden onder meer auto's die door het rood rijden of stilstaan op de tramsporen. De structurele oplossing voor de verkeersveiligheid in de Gestichtstraat is bekend: de straat afsluiten door een alternatieve ontsluitingsweg aan te leggen voor Gent Zuid I. Hiervoor is het echter wachten tot het afwikkelen van juridische procedures. In het antwoord van schepen Watteeuw op een mondelinge vraag van fractievoorzitter De Roo tijdens de commissie MEO van 5 december 2023 wordt half 2027 naar voren geschoven als een positieve inschatting voor de start van de werken.

In afwachting daarvan is handhaving een onmisbare schakel in het verbeteren van de verkeersveiligheid in de Gestichtstraat.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan de burgemeester op de gemeenteraad:

  1. Hoe pakte de politie de handhaving van de Gestichtstraat en het kruispunt met de Zwijnaardesteenweg/Heerweg-Noord aan in de afgelopen maanden? Welke prioriteit werd aan deze straat gegeven?
  2. Staan er gezien de herhaalde meldingen in de afgelopen periode handhavingsacties gepland in de komende weken en maanden?
  3. Op welke manier houdt de burgemeester vinger-aan-de-pols bij de bewoners?

Burgemeester De Clercq antwoordde:

"De situatie in de Gestichtstraat is ons meer dan gekend. Het is inderdaad van cruciaal belang dat daar op termijn, met een nieuwe ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein, een structurele oplossing komt, maar zoals u aangeeft lopen hierrond een aantal juridische procedures.

In tussentijd wordt er vanuit de Politie sterk ingezet op handhaving in functie van de verkeersveiligheid. Dit gaat onder andere meer om het handhaven van de geldende snelheidsbeperking van 30km/u. De politie laat me weten dat er in 2023 twee algemene verkeersacties werden georganiseerd in de Gestichtstraat met zichtbare dispositieven. De regio Gestichtstraat werd ook aangedaan tijdens de Flitsmarathon van 21-22 november 2023.

Daarnaast hield de Verkeersdienst er, aanvullend op snelheidscontroles die al werden gerapporteerd in juni 2023, nog 4 extra eigen anonieme flitsacties: op 20 juni 2023, op 2 oktober 2023, op 25 februari 2024 en de laatste op 6 maart van dit jaar. Deze prioritaire aandacht voor de Gestichtstraat komt voort uit de datagestuurde werking die de Verkeersdienst aanhoudt in samenwerking met het Mobiliteitsbedrijf van onze stad. Zowel de objectieve snelheidsdata van het Mobiliteitsbedrijf als de vaststellingen uit handhavingsacties, tonen aan dat de Gestichtstraat een hoge V85 de snelheid waar 85% van de bestuurders onder zitten alsook een hoge overtredingsgraad blijft laten optekenen. Bij een laatste controle in maart bleken maar liefst 47% van de bestuurders te snel te
rijden. Dit is onaanvaardbaar.

Het Mobiliteitsbedrijf plaatste in de Gestichtstraat begin 2024 een snelheidsinformatiebord ter sensibilisering, maar ook om metingen uit te voeren. De
resultaten van die metingen zijn nog niet beschikbaar. Gelet op bovengenoemde vaststellingen blijft de Gestichtstraat op de flitslocatielijst staan en geniet het ook prioriteit voor de inzet van anonieme bemande snelheidscontroles. U weet natuurlijk dat exacte data en tijdstippen worden hierover niet op voorhand
gecommuniceerd omdat deze afhankelijk zijn van planning en capaciteit.

De Lidar, collega, wordt telkens 1 week opgesteld op een locatie en kan zo dus maar een 50-tal plaatsen per jaar aandoen. Het is dus een uitdaging om alle plaatsen waar de inzet ervan gevraagd en opportuun is, te bedienen. In de Gestichtstraat werd de Lidar voor het laatst in juni 2023 opgesteld . Toen was er een overtredingsgraad van 5% , dus 575 vastgestelde overtredingen op iets meer dan 11.000 passages en een gemeten V85 van 31 km/u. In overleg met het Mobiliteitsbedrijf zullen we analyseren of de agenda van dit jaar 2024 nog ruimte biedt om de Lidar opnieuw gedurende een week in de Gestichtstraat te
plaatsen.

Nu ook vanuit de Wijkdienst is er een verhoogde aanwezigheid van politiepersoneel in de Gestichtstraat door frequente patrouilles en scholentoezicht. Dan de bewoners er zijn geregeld contacten met bewoners uit de Gestichtstraat, hetzij rechtstreeks met de wijkregisseur van Dienst Beleidsparticipatie, hetzij via
bewonersmomenten met andere stadsdiensten. Bewoners zijn ookbetrokken in het traject rond de Wijkstructuurschets Ruime Omgeving UZ. Heel recent ging er een gesprek door met de Broeders van Liefde, site De Deynestraat, over de mobiliteit van en naar deze campus.

Dus de Dienst Beleidsparticipatie plant, samen met het Mobiliteitsbedrijf, binnenkort een gesprek met de bewoners van de Gestichtstraat, over de timing van het afsluiten van de afrit R4 en te bekijken of er nog korte termijningrepen mogelijk zijn om de straat veiliger te maken. En ik pleit daarvoor want het is toch erg gevaarlijk. In tussentijd blijft de politie, en ik dank hen daarvoor, absoluut inzetten op handhaving in functie van de verkeersveiligheid."

Stijn De Roo: "We moeten blijven inzetten op de Gestichtstraat als prioritaire locatie voor verkeerscontroles. Tijdens de commissievergadering heb ik ervoor gepleit op om de resultaten van de handhavingsacties proactief te delen met de bewoners. De burgemeester heeft aangegeven hiermee aan de slag te gaan. Ik blijf de onveilige situatie in de Gestichtstraat van dichtbij opvolgen tot er een structurele oplossing is."

Je kan de volledige tussenkomst van Stijn (her)bekijken via deze link.

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.