Nieuwe fietsverbinding Sterre - Ardoyen

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Het Technologiepark en campus Ardoyen blijven groeien. Er wordt verwacht dat de komende jaren talrijke werknemers en studenten hun weg zullen vinden naar Zwijnaarde.

Om de verwachte groei van het aantal actieve weggebruikers te ondersteunen werkt het Agentschap Wegen en Verkeer aan een betere fietsverbinding Sterre - Ardoyen. Zo zal er een fietsbrug worden gebouwd over de E40, de Ringvaart en de R4.

Veel fietsers zullen hun traject starten of eindigen aan station Gent-Sint-Pieters, en dus via de Voskenslaan van of naar de nieuwe fietsverbinding rijden. In zijn antwoord op een eerdere schriftelijke vraag van fractievoorzitter De Roo op 22 december 2023 geeft de schepen aan dat het nu al duidelijk is dat het huidige fietspad op de Voskenslaan niet zal volstaan om de verwachte groei van het aantal fietsers op te vangen, maar dat de Stad niet over de benodigde cijfers beschikt om het toekomstige gebruik van de fietsas Sterre - Technologiecampus goed te kunnen inschatten. In de volgende bestuursperiode zal worden nagegaan wat de beste fietsroute naar het station is, en of dit effectief via de Voskenslaan is.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan de bevoegde schepen:

  1. In voorbereiding van de nieuwe fietsverbinding werd door AWV studiewerk verricht. Werd daarin dan geen inschatting gemaakt van het toekomstige gebruik ervan? Graag meer uitleg.
  2. AWV voorziet de start van de werken aan de fietsverbinding in 2025. Acht de schepen het mogelijk om tijdig de beste aansluitende fietsroute naar het station te ontwikkelen als het onderzoek naar die route pas start in datzelfde jaar?
  3. Heeft de schepen zicht op de impact van deze werven op de verkeersdrukte in de nabijgelegen Gestichtstraat?

Schepen Watteeuw antwoordde:

"Tegen 2050 wil de UGent vier faculteiten op Campus Ardoyen. Het aantal studenten en medewerkers zal dus toenemen op het wetenschapspark. In 2050 verwacht Ugent op de campus ongeveer 13.000 studenten en 3.600 medewerkers van de universiteit. Meer activiteit betekent meer verkeer. Dat willen we vlot, veilig en duurzaam organiseren. Daarom is bij de ontwikkeling van Ardoyen veel aandacht voor duurzame ontsluiting, groen en ontmoetingsplekken.

Het is de bedoeling om een veilige en vlotte fietsverbinding naar Ardoyen te realiseren. Dit is ook belangrijk voor een deel van de 1.750 leerlingen van het Don Bosco college. Deze fietsbrug zal goed en veilig aansluiten op de bestaande/geplande fietsroutes. De huidige fietspaden kruisen de opritten van de R4. Samen met de werken worden alle nieuwe aansluitingen conflictvrij aangelegd.

De werken bestaan uit de bouw van twee bruggen, één over de beide R4’s en Ringvaart en één over de E40. In het noorden sluit de brug aan op de N60 ter hoogte van campus De Deyne (die hiermee ook aansluiting krijgt) en op de fietssnelweg langs de binnenring. In het zuiden sluit de brug aan op de N60 ter hoogte van de voormalige op- en afrit van de E40 en met een bijkomende helling rechtstreeks op de campus Ardoyen. Er is ook een aparte brughelling om de fietssnelweg langs de buitenring aan te sluiten op de brug.

Na de bouw van de bruggen en de heraanleg van het complex R4-N60 voorziet AWV om het enkelrichtingsfietspad aan de westzijde van de N60 tussen de Sterre en de R4 om te bouwen tot een dubbelrichtingsfietspad. Daarbij wordt ook De Pintelaan tussen de R4 en de N60 heraangelegd (inclusief kruispunt met N60). Op die manier worden campus Sterre en campus Ardoyen per fiets zeer vlot en veilig met elkaar verbonden. AWV geeft mee dat realisatiedatum zal afhangen van de timing van mogelijke onteigeningen langs de N60.

In de startnota opgemaakt door Studiebureau Tractebel in opdracht van AWV worden er geen exacte prognoses gedaan over het aantal fietsers dat hier op termijn zal fietsen. Aangezien de brug goed verbonden wordt met de omliggende netwerken zal deze brug op termijn heel wat fietser aantrekken samen met de groei van deze campus. Uit ervaring weten we dat het aantal gebruikers meestal pas na twee jaar zijn volle potentieel bereikt. De volledige ontwikkeling van de site Ardoyen zal zijn hoogtepunt kennen tegen 2050. Dit geeft ons nog wat tijd om aan de alternatieven te werken. 

De projectnota is intussen goedgekeurd. AWV maakt momenteel het dossier op voor de aanvraag van de omgevingsvergunning in de loop van 2024. AWV is dus nog bezig met de voorbereiding van de werken voor 2025. De timing, volgorde of fases zijn nog niet bepaald. Momenteel kunnen we nog geen inschatting maken van de mogelijke impact op de omgeving."

Stijn De Roo: "Het is duidelijk dat de Voskenslaan de verwachte stijging van het aantal fietsers op deze verbinding niet zal kunnen verwerken. We moeten dus tijdig maatregelen nemen en niet wachten tot er overlast optreedt. Ik roep de Stad ook op om blijvend op zoek te gaan naar een oplossing voor de Gestichtstraat. Deze onveilige straat kan niet nog meer verkeer aan.”

De volledige tussenkomst van Stijn kan je (her)bekijken via deze link.

Copyright afbeelding: Agentschap Wegen en Verkeer

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.