Verwijdering bomen Amand Casier de ter Bekenlaan - Mariakerke

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Op 5 maart maakte de Stad bekend dat de bomen op de Amand Casier de ter Bekenlaan tussen de kruispunten met het Mariakerkeplein en de Beekstraat nog deze maand worden verwijderd. Uit een onderzoek kwam gebrekkige stabiliteit naar boven als gevolg van een slechte standplaats en wortelschade veroorzaakt door aannemers van nutswerken.

Buurtbewoners hebben zich intussen verenigd en vragen om de beslissing te pauzeren. Ze zijn vragende partij voor bijkomende analyse en onderzoek, alsook overleg.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover vragen aan de bevoegde schepen op de gemeenteraadscommissie. De vragen alsook antwoorden van schepen De Bruycker kan je hieronder integraal lezen:

"Zowel externe boomdeskundigen als onze eigen boomexperten van de Groendienst hebben inderdaad vastgesteld dat de bomen in de A. Casier de ter Bekenlaan een gevaar vormen voor de omgeving. 

De conclusie van onze Groendienst dat deze bomen vervangen zouden moeten worden door andere, om te vermijden dat de huidige bomen op personen, op woningen of op de openbare weg vallen.  

Dit heeft begrijpelijkerwijs voor veel emoties gezorgd, eerst en vooral in de buurt. Dit getuigt van een grote betrokkenheid, die ik uiteraard erg waardeer. Ook ik vind het vanzelfsprekend altijd jammer wanneer bomen moeten gerooid worden, bomen die we allemaal zo hard nodig hebben, zeker in deze tijden van klimaatopwarming. Bomen waar we zo hard op inzetten ook. Deze legislatuur hebben we op Gents grondgebied ruim 100 ha bos bij aangeplant, als Stad kregen we voor onze eigen aanplant een gouden boslabel van de Vlaamse minister, niemand in Vlaanderen doet beter! Bos en straatbomen samen goed voor zo een 173 000 extra bomen tussen januari 2019 en 2024, heeft onze Groendienst berekend.  

Samen met heel onze Groendienst doen we uiteraard niets liever ervoor te zorgen dat we bomen kunnen bij planten. Ik weet dan ook dat het met pijn in het hart is dat onze boomexperten hier in dit geval tot een spijtige conclusie zijn gekomen. Een beslissing waar ze uiteraard niet lichtzinnig toe gekomen zijn, maar die zeer weloverwogen is. Wegens de veiligheidsrisico’s. En rond veiligheid mogen we geen enkel risico nemen, ik ga ervan uit dat we het daar allemaal over eens zijn."

Wanneer en door wie werd het onderzoek uitgevoerd? Hoeveel bomen werden onderzocht en wat waren de resultaten? Hoe werd de afweging gemaakt om alle bomen te verwijderen?

"In november 2023 waaiden twee bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan om tijdens storm Ciaran. 2 andere bomen werden preventief gerooid omdat ze schuin stonden na de storm. Een andere boom werd geraakt door een omgewaaide boom en brak ter hoogte van de stamvoet. Ook in voorgaande jaren moest de groendienst verschillende malen ingrijpen na windworp of schuinstand. Tussen 2018 en 2024 zijn er in totaal 14 bomen omvergewaaid of preventief gerooid door schuinstand, 6 langs de even kant van de straat en 8 langs de oneven kant, over een grote lengte van het traject. Voor jongvolwassen bomen wijst dit op een problematische situatie.  

De Groendienst liet externe boomdeskundigen (twee European Tree Workers van de firma Krinkels)  trekproeven uitvoeren op 5 bomen in de straat om hun stabiliteit te onderzoeken. Deze werden uitgevoerd op 14 december 2023, de resultaten werden op 22-24 januari door hen op rapport gezet. De groendienst ontving de rapporten begin februari 2024. 

4 van de 5 bomen bleken onstabiel en werden afgekeurd en moesten volgens de rapporten drastisch gereduceerd worden of gerooid binnen de drie maanden. 

De instabiliteit van de bomen is volgens de Groendienst te wijten aan de groeiplaats. De bomen zijn geplant op riolering. Dat verplicht de bomen om oppervlakkig te wortelen; dit zorgt – nu de bomen groter zijn – voor instabiliteit en vormt een serieus veiligheidsrisico bij stormwind. De incidenten van de voorbije jaren en de resultaten van de trekproeven bevestigen dit. De groeiplaats is sterk vergelijkbaar voor alle bomen en de bomen zijn ongeveer allen even hoog en breed. 

Aan de oneven kant zijn er bovendien graafwerken geweest door een nutsbedrijf. 

De resultaten van de trekproeven moeten beschouwd worden in tandem met de incidenten met omgewaaide bomen en schuinstand van de voorbije jaren. Gezien de beperkingen van hun groeiplaats en het oppervlakkige wortelen, concludeert de Groendienst om geen individuele bomen te behouden tussen bomen die sowieso gekapt moeten worden. De plotse blootstelling aan hogere windsnelheden verhoogt hier namelijk de kans op windworp. 

Uit veiligheidsoverwegingen is de Groendienst daarom tot de conclusie gekomen om alle bomen te vervangen."

Op welke manier wordt de buurt verder betrokken in het proces?

"Het was de bedoeling dat de bewoners eerst zouden ingelicht worden en dat ze dit niet via de pers zouden vernemen. 

Enkele bewoners werden helaas vroeger dan bedoeld op de hoogte gesteld door een aannemer die de straat bezocht om een offerte op te maken voor het rooien van de bomen. Een bewoner contacteerde de stad daarop per mail en schreef in cc de pers aan. Zo kwam de informatie in de pers nog voor we een bewonersbrief konden bussen. 

De bewoners werden eind vorige week gecontacteerd via een bewonersbrief en uitgenodigd op een infoavond op dinsdag 12 maart. Daar is het proces toegelicht dat leidde tot de keuze om de bomen te vervangen. De bewonersavond is goed verlopen. 

We hebben op de bewonersavond afgesproken dat er op korte termijn nog bijkomend onderzoek zal gebeuren en we in april opnieuw met de buurt in overleg gaan. Veel vragen hadden ook betrekking op de inrichting en de veiligheid van de weg. Dit neem ik op met mijn collega schepen Watteeuw."

Wordt er schade verhaald op de aannemers die door graafwerken wortelschade hebben veroorzaakt?

"De Groendienst probeert steeds in te grijpen wanneer ze op de hoogte gesteld worden van schade aan bomen door aannemers, en volgt dit ook steeds meer op. Waar mogelijk wordt een schaderapport opgemaakt en wordt de geleden schade verhaald op de aannemer. Helaas wordt schade veelal pas na de werken opgemerkt (bv door windworp van bomen bij stormweer). Het is dan zeer moeilijk tot onmogelijk om de schade nog te verhalen op de aannemers omdat oorzaak en gevolg niet eenduidig vast te stellen zijn."

Welke beheersmaatregelen hanteert de Groendienst voor het garanderen van een technisch veilig bomenbestand in onze stad?

"De globale monitoring van de veiligheid, gezondheid en onderhoudstoestand van de bomen gebeurt door de controleur van de Bomenploeg. Alle straten met bomen worden daarbij eens om de 2 jaar visueel beoordeeld.

Visuele controles doen we ook op basis van meldingen door burgers en medewerkers van de Groendienst, zowel door de medewerkers van het bomenteam als door de gebiedsgebonden onderhoudsteams. 

Bomen met een omtrek groter dan 1 meter worden individueel, gedetailleerd, eens om de 5-6 jaar geïnventariseerd door een boomdeskundige. De straatbomen met een kleinere omtrek inventariseert de Groendienst zelf. 

Vastgestelde gebreken worden doorgegeven aan de controleur van de Bomenploeg. Daarnaast wordt elke melding van burgers of andere diensten ter plaatse onderzocht.  

Bomen waarbij een gebrek werd vastgesteld en die in de inventaris als attentieboom worden bestempeld, worden tijdens de beheerperiode en afhankelijk van de situatie bijkomend één of meerder keren nader onderzocht. Gekende attentiebomen worden om de 1, 2 of 3 jaar gecontroleerd, afhankelijk van de noodzaak."

De volledige tussenkomst van Stijn kan je (her)bekijken via deze link.

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.