Drongen – Resultaten streefbeeldstudie N466 Deinsesteenweg in 2026 verwacht

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De N466 doorkruist op het traject tussen de R4 en de E40 de woonwijken en het centrum van Drongen. De gewestweg is eveneens een vaak gebruikt traject voor fietsers van en naar Drongen. Het downsizen van de N466 is een vraag die al langer leeft bij buurtbewoners en actiegroepen, waarbij de weg niet langer als primaire weg (hoofdweg) wordt aangeduid en niet als hoofdvrachtroute.

Het downsizen is ook één van de planalternatieven dat werd opgenomen in de startnota van het geïntegreerd planningsproces GRUP 'Herinrichting Complex E40 Drongen', dat zoekt naar een ruimtelijke oplossing voor het bestaande op- en afrittencomplex van de E40 met de N466. 

Eind april was er witte rook: de Vlaamse administratie en de stad Gent vonden een consensus, waarbij de N466 tussen de R4 en de E40 als ‘regionale weg’ wordt aangeduid en niet wordt opgenomen in het hoofdvrachtroutenetwerk.

De bevoegde minister liet daarnaast ook weten dat ze een studie zal bestellen om een realistisch toekomstbeeld voor de N466 te creëren, waarbij het wegbeeld wordt aangepast aan dat van een regionale weg met veilige fietspaden, voorzieningen voor openbaar vervoer, voor waterhuishouding en voor groenvoorzieningen. 

Er zal onderzocht worden hoe de weg en de verschillende aansluitingen en knooppunten het best kunnen vormgegeven worden om de functie en rol op te nemen in het netwerk, en hoe de weg veilig en vlot kan worden heringericht, met aandacht voor gemotoriseerd verkeer, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. Ook de ontsluiting van de bedrijvensite (Bostoensite) wordt mee onderzocht

Bij de studie zullen de Gent, De Lijn en de provincie betrokken worden. Er zal ook een participatietraject worden gevolgd met de omwonenden en bedrijven.

Uit de studie zal blijken welke ingrepen aangewezen zijn om de weg om te bouwen tot een veilige en vlotte regionale weg. Er zal ook een vervolgtraject kunnen worden uitgezet voor een gefaseerde technische studie en realisatie.  

In de huidige studie wordt enkel op conceptueel niveau gewerkt, er zullen dus nog geen technische ontwerpplannen worden uitgewerkt.

De resultaten van de studie, waarvoor in het geïntegreerd investeringsprogramma 2024 200.000 euro is voorzien, worden in 2026 verwacht.

Stijn De Roo: “De resultaten van de studie naar een realistisch toekomstbeeld voor de N466 worden verwacht in 2026.

Eens de studie afgerond is, kunnen de volgende stappen gezet worden voor de aanpassing naar regionale weg, met de aanleg van veiligere fietspaden en een vlotte en vooral veilige fiets- en voetgangersverbinding tussen Drongen en Gent.”

Nieuws

Buurtinvulling polyvalente zaal De Wal - Wondelgem

Op 1 januari 2017 nam de vzw Kompas de exploitatie van de stedelijke instelling De Wal over. Om de continuïteit van de werking van het dagcentrum te garanderen werd een erfpachtovereenkomst opgemaakt die werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2016.

Smakelijke brunch bij cd&v Wortegem-Petegem !

Smakelijke brunch bij cd&v Wortegem-Petegem !

Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen - site Libertyt - Wondelgem

Op 13 oktober 2022 heeft de Provincie Oost-Vlaanderen de omgevingsvergunning geweigerd voor het sociale woningbouwproject op de site van WZC De Libertyt. In haar arrest van 11 januari 2024 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen het beroep van sogent en Stad Gent tegen deze weigering verworpen.