Geluidsoverlast Oost-Vlaamse autosnelwegen – aanvragen geluidsschermen

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de maatregelen die door het  Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) worden genomen om geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer, te verminderen.

“Voor de zones die opgenomen zijn in de prioriteitenlijst of de actieve knelpuntenlijst inzake geluidshinder neemt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zelf initiatief. Deze lijsten kwamen tot stand via het geluidsactieplan belangrijke wegen,” liet de minister weten aan De Roo.

Voor de andere zones kan het AWV meldingen ontvangen van lokale overheden of van burgers. In dat geval wordt een eerste controle uitgevoerd op basis van de bepalingen die vastgelegd zijn in de dienstorder MOW/AWV/2020/17- randvoorwaarden voor het voorzien van geluidswerende constructies. In Vlaanderen bestaan er immers geen wettelijke normen inzake wegverkeerslawaai. Deze werkwijze geeft de garantie dat alle klachten op eenzelfde manier worden behandeld.

Indien de woonzone voldoet aan de bepalingen, kunnen eventueel geluidsmetingen uitgevoerd worden, waarna, afhankelijk van het resultaat, mogelijke geluidsreducerende maatregelen worden onderzocht.

Voor de eventuele realisatie van geluidswerende constructies worden afspraken gemaakt met de gemeente/stad omtrent de financiering van de constructies, overeenkomstig de dienstorder MOW/AWV/2023/6.

Aanvragers kunnen hun aanvraag indienen via meldpuntwegen.be. De melding wordt geregistreerd en de melder wordt zo goed mogelijk geïnformeerd over de beslissing (toetsing voorwaarden, historiek woonzone …)  Indien nodig, wordt er gevolg gegeven aan de melding (bv. geluidsmetingen, bepaling geluidsreducerende maatregelen …)

Aanvragers die niet akkoord gaan met de beslissing van AWV, kunnen een klacht indienen via meldpuntwegen.be of via de ombudsman/-vrouw. Elke burger kan op zijn of haar eigendom ook zelf maatregelen nemen om de geluidsoverlast te beperken. Het AWV kan in zo’n geval haar expertise inzake geluid ter beschikking stellen.

Hieronder vindt u het overzicht van de aanvragen voor de installatie van geluidswerende maatregelen die de minister in 2023 ontving voor Oost-Vlaanderen. 

Oost-Vlaanderen

  • E40 Sint-Lievens-Houtem
  • E40 Italiëweg in Aalst
  • E40 Chrysantenstraat Merelbeke
  • E40 Duddegemstraat/ Broekkantstraat, Afsnee/Gent;
  • R4-binnenring te Gent, ter hoogte van de De Pintelaan en Maaltebruggestraat;
  • N16 Piet Nutenlaan, Veldstraat;
  • E17 Velle (Temse)

Stijn De Roo: “Er zijn in het verleden reeds heel wat geluidswerende constructies geplaatst door Het Agentschap Wegen en Verkeer, al dan niet in samenwerking met lokale besturen. Die investeringen zijn meer dan verantwoord. Lawaai van auto- en vrachtverkeer heeft immers negatieve effecten op de gezondheid.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat er nog op heel wat plaatsen, ook in Oost-Vlaanderen vraag is naar de plaatsing van geluidsschermen.

Op de Italiëweg in Aalst zal, in afwachting van een definitieve brugvervanging (met geluidsschermen erbovenop), geluidswerende verharding aangebracht worden. De middelen daarvoor zijn voorzien in het geïntegreerd investeringsprogramma 2024 en de uitvoering is, aldus de minister, voorzien rond begin augustus.”

Nieuws

Buurtinvulling polyvalente zaal De Wal - Wondelgem

Op 1 januari 2017 nam de vzw Kompas de exploitatie van de stedelijke instelling De Wal over. Om de continuïteit van de werking van het dagcentrum te garanderen werd een erfpachtovereenkomst opgemaakt die werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2016.

Smakelijke brunch bij cd&v Wortegem-Petegem !

Smakelijke brunch bij cd&v Wortegem-Petegem !

Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen - site Libertyt - Wondelgem

Op 13 oktober 2022 heeft de Provincie Oost-Vlaanderen de omgevingsvergunning geweigerd voor het sociale woningbouwproject op de site van WZC De Libertyt. In haar arrest van 11 januari 2024 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen het beroep van sogent en Stad Gent tegen deze weigering verworpen.