Natuurbeheerplannen worden transparanter - wetgevend kader krijgt vorm

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) over de stand van zaken van de wetswijziging, die aldus de minister in haar antwoord op zijn vraag in de commissie Leefmilieu van oktober 2023 , op korte termijn zou worden voorbereid zodat de aankondiging van de publieke consultatie van ontwerp-natuurbeheerplannen op drie de wijzen moet worden bekendgemaakt.

Hieronder vindt u mijn vragen en de antwoorden van de minister.

1/ Wat is de stand van zaken van het wetgevend initiatief dat - aldus de minister in haar antwoord op mijn vraag - op korte termijn zou worden opgemaakt voor de aankondiging van de publieke consultatie van ontwerp-natuurbeheerplannen op drie wijzen?

Er wordt op korte termijn een wetswijziging voorbereid zodat het op alle drie de beschreven wijzen moet worden bekendgemaakt. Het voorstel zit vervat in het Verzamelbesluit Faunabeheer dat op vrijdag 26 januari 2024 voor een tweede keer werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering en nu voor advies voorligt bij de Raad van State.

Naast deze wettelijke verplichting wordt sinds 2020 door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) op zijn website ook een up-to-date overzicht gegeven van alle ontwerpnatuurbeheerplannen waarvoor de publieke consultaties lopen. Alle documenten kunnen daar ook worden geraadpleegd.

2/ Is er ondertussen al een beslissing genomen of eigenaars en gebruikers persoonlijk zullen worden aangeschreven om hen een individueel antwoord te bezorgen op hun bezwaar? Zo ja, vanaf wanneer zal dat gebeuren? Zo niet, wat is de motivatie om dat niet te doen? 

Belanghebbenden hebben het recht om bezwaren en opmerkingen te formuleren. Het is echter niet vereist dat elk bezwaar of onderdeel van een bezwaar afzonderlijk beantwoord of beoordeeld moet worden. Dat is ook niet verplicht bij de beoordeling van de bezwaren op vergunningsaanvragen conform de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het volstaat dat wordt aangegeven op welke elementen en argumenten de uiteindelijke beslissing steunt, ondanks de bezwaren. Dit impliceert dat desgevallend enkel de relevante opmerkingen beoordeeld moeten worden. Na goedkeuring van het natuurbeheerplan kan het verslag van de consultatie- en adviesronde worden ingekeken of opgevraagd bij het ANB.

Na de goedkeuring van het natuurbeheerplan kan het verslag van de consultatie- en adviesronde opgevraagd worden bij het ANB. Dat verslag wordt als bijlage toegevoegd aan het goedgekeurde natuurbeheerplan.

3/ Is er ondertussen al een beslissing genomen of de kaarten en het verslag van de consultatie- en adviesronde permanent zullen worden ontsloten via de website van het ANB? Zo ja, vanaf wanneer? Zo niet, wat is de motivatie om dat niet te doen?  

In het voorjaar van 2023 werd een e-loket gelanceerd voor het indienen van natuurbeheerplannen. Dit e-loket zal worden gebruikt voor de opmaak van natuurbeheerplannen en het goedkeuringstraject, inclusief de wettelijk voorziene adviezen en publieke consultatie. De eerste lancering is een basisversie, maar er is de mogelijkheid ingebouwd om ook een leeslink te voorzien na goedkeuring. In de loop van 2024 wordt het e-loket verder uitgebouwd en het is de bedoeling om in de toekomst alles ook digitaal te registeren, waardoor er ook rechtstreeks antwoorden worden bezorgd aan de vraagsteller om op die manier veel meer transparantie te bieden. De goedgekeurde natuurbeheerplannen met de kaarten van de ligging zijn raadpleegbaar op Geopunt.

In de loop van 2024 wordt het e-loket effectief verder uitgebouwd zodat de transparantie en raadpleegbaarheid bijkomend worden verhoogd.

Stijn De Roo: “De eerste stappen naar transparantere natuurbeheerplannen zijn gezet.

Het is positief dat het e-loket in de loop van 2024 verder wordt uitgebouwd en dat het mogelijk wordt alles digitaal te registreren.

Ik blijf betreuren dat de minister niet ingaat op mijn suggestie om eigenaars en gebruikers een individueel antwoord te bezorgen op hun bezwaar.”

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.