'Profploeg' komt naar Gent om de leegstand in handelspanden aan te pakken

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Jarenlang deed stad Gent het opmerkelijk beter dan andere centrumsteden, maar mede door de coronacrisis kampt onze stad ook meer en meer met leegstand van winkels. De coronacrisis en e-commerce hebben er voor gezorgd dat de vraag naar winkelpanden is gewijzigd. Daarom komt er een actieplan om eigenaars van winkelpanden te stimuleren een lagere huurprijs aan te rekenen.

Ook Vlaams minister van Economie Hilde Crevits treft maatregelen om de leegstand van handelspanden aan te pakken. Er komt een Investeringsfonds Handelskernversterking om handelspanden aan te kopen, de regelgeving wordt aangepast en er wordt een profploeg aangesteld om de lokale besturen te ondersteunen.

Samen met nog zes andere Oost-Vlaamse steden en gemeenten is ook de stad Gent geselecteerd voor extra ondersteuning en expertise om haar handelskern te versterken.

Hieronder vindt u de schriftelijke vragen die fractievoorzitter Stijn De Roo hierover stelde, inclusief de integrale antwoorden van schepen Bracke:

1) Zijn er ondertussen al gesprekken geweest tussen het stadsbestuur en grote eigenaars van winkelpanden? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? Zo nee, wanneer staan deze gesprekken gepland?

"In 2022 zet de dienst economie actief in op een onderzoek naar de oorzaken van leegstand en de activatie van leegstaande handelspanden. Het onderzoek brengt de evolutie en redenen van leegstand (waar, waarom, belangrijkste determinanten van leegstand, …) en de (gemiddelde) huurprijzen in de diverse straten van ons kernwinkelgebied, in kaart. Dit met als doel om gerichter te kunnen inspelen op de noden van diverse actoren ter realisatie van een future-proof en levendige handelskern.

In het kader van dit onderzoek zijn in het voorjaar van 2022 proactieve gesprekken met diverse eigenaars van winkelpanden voorzien maar deze werden nog niet uitgevoerd. Het doel is om deze gesprekken met zekere regelmaat te onderhouden. Daarnaast zijn er uiteraard al jaren gesprekken met eigenaars of ontwikkelaars van winkelpanden in het kader van concrete vragen en dienstverlening matchmaking van de Stad Gent.

Naast bovenstaande acties gericht op vastgoedactoren wordt er in 2022 actief gewerkt worden op leegstand door onder andere:

  • Actieve monitoring van de leegstand. Elk winkelgebied wordt minstens 2x/jaar bezocht om de leegstand in kaart te brengen
  • Verderzetting en uitbreiding van dienstverlening matchmaking economische vraag en aanbod door onder andere economische matchmaking events tussen ondernemers en eigenaars/ontwikkelaars (eerste event in ’22). Via Bizzlocator wordt de informatie ook gedeeld op de website.
  • The Box: initiatief in samenwerking met Stebo (meerjarenovereenkomst vorig jaar vernieuwd)
  • Diverse subsidiemogelijkheden voor eigenaars/huurders van handelspanden. Deze zijn ook toegankelijk voor leegstaande panden zodat deze panden gerenoveerd kunnen worden zodat ze optimaal verhuurd/gebruikt kunnen worden. Dit zijn: de subsidie voor verfraaiing van handelspanden en de subsidie voor energiebesparende maatregelen voor ondernemingen."

2) Hoe wil de stad Gent de ondersteuning en expertise van de profploeg juist inzetten om onze handelskern te versterken? Wat zijn de concrete actieplannen en wat is de planning en timing hiervan?

"Stad Gent wenst de profploeg in te schakelen om analyse, feedback en aanvullingen te krijgen op haar acties in het kader van haar verhoogde aandacht voor leegstand. De input van de profploeg wordt actief meegenomen in het concreet uitwerken van acties rond leegstand. Dit met als doel gerichter en resultaatgericht aan de slag te gaan met leegstand

De focus ligt op het kernwinkelgebied 9000 Gent. Wat is volgens de profploeg het toekomstige DNA van het kernwinkelgebied 9000 Gent (incl. shoppingcenter Zuid) en op welke manier kunnen de verschillende actoren (Stad Gent, vastgoedeigenaars, handelaars, mobiliteit…) hieraan bijdragen? Het aanduiden van prioriteiten en detecteren van noden en opportuniteiten, leidt tot een aantal concrete acties ter realisatie van een levendig en future-proof handels- en horecaweefsel voor de Gentenaars en de Gentgebruikers.

Deze input moet de Stad Gent ondersteunen bij haar aanpak om de transformatie van het kernwinkelgebied richting “Winkelstraat van de Toekomst” in goede banen te leiden.

Het intakegesprek met de profploeg staat gepland in de tweede helft van februari."

3) Hoeveel budget heeft de stad Gent aangevraagd en toegekend gekregen van het Investeringsfonds Handelskernversterking? Waarvoor zal dit budget concreet ingezet worden?

"Naast de oproep van Vlaio voor de profploeg werd ook een investeringfonds voor handelskernversterking van 10 miljoen euro gecreëerd om leegstaande handelspanden aan te kopen en te transformeren.

De subsidie bedraagt 30% van de aankoopkost met een absoluut maximum van 500.000 euro. Het pand mag niet aangekocht zijn op het moment van indiening van de aanvraag. Wanner het lokaal bestuur het aangekochte pand met winst doorverkoopt, binnen de 7 jaar na ontvangst van de subsidie, moet de subsidie terugbetaald worden.

De Stad Gent heeft geen aanvraag ingediend voor dit investeringsfonds. Er zijn geen financiële middelen voorzien om de resterende 70% te betalen Bij de aankoop van een pand komen bovendien veel administratieve (huurovereenkomsten, zoeken naar huurder, vergunningen, …) en technische (onderhoud & herstellingen aan gebouw) taken kijken. Alle tijd en middelen die gaan naar het beheer van het aangekochte pand kunnen niet ingezet worden voor het ganse kernwinkelgebied. Gent heeft bovendien een lage structurele leegstand (>3 jaar). Via het systeem van The Box worden bovendien al twee leegstaande panden ter beschikking gesteld van starters.

Samengevat staat de investering in middelen en personeel voor de aankoop en het beheer van een handelspand niet in verhouding tot de meerwaarde voor de aanpak leegstand in het ganse kernwinkelgebied."

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.