Aangepaste editie World Choir Games van 30 oktober tot 7 november 2021

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De elfde editie van de World Choir Games, de grootste zangwedstrijd voor koren ter wereld, en oorspronkelijk gepland voor juli 2020, werd door de coronacrisis uitgesteld eerst naar de zomer van 2021 en uiteindelijk naar de periode van 30 oktober tot 7 november 2021. Antwerpen en Gent zijn gaststeden.

Het oorspronkelijke programma werd aangepast omwille van corona en op basis van de geldende coronamaatregelen.  Er werden onderdelen geschrapt en de schaalambities werden bijgesteld. Het evenement wordt hybride, met een fysiek-live luik en een digitaal luik. De Games bieden een kans aan koren uit Vlaanderen, maar ook aan koren uit de rest van de wereld om zich - na een periode van spreekwoordelijke stilte - te tonen op een internationaal podium.

Hieronder vindt u de antwoorden van Minister-president Jan Jambon op de vragen hierover van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo.

1/ Welke voorwaarden waren oorspronkelijk verbonden aan de ondersteuning vanuit Vlaanderen?

De voorwaarden die Vlaanderen verbond aan de ondersteuning van de World Choir Games zitten vervat enerzijds in de Host Agreement met de Duitse rechtenhouder Interkultur, anderzijds in de samenwerkingsovereenkomst die Vlaanderen afsloot met Koor en Stem die optreedt als Lokaal Organisatiecomité (LOC). In essentie komen de voorwaarden voor de Vlaamse steun aan Interkultur neer op de licentie van het format en de werving en activatie van koren voor deelname aan het evenement. Daarnaast neemt Interkultur de internationale promotie van het evenement voor zijn rekening en enkele afgelijnde taken in de organisatie van het evenement (jury, speelschema’s, edm.). De praktische organisatie van het evenement wordt toevertrouwd aan Koor en Stem vzw, die optreedt als LOC. Concrete opdrachten voor het LOC omvatten ondermeer het voeren van een (nationale) promotie- en activatiecampagne, de inhoudelijke, technische en logistieke uitwerking van het evenement (incl. organisatie van ceremonies, optochten, prijsuitreikingen,…), afsluiten van sponsor- en partnershipcontracten, algemene ondersteuning van deelnemers en gasten, regelen van vereiste vergunningen en licenties, instaan voor mobiliteits- en veiligheidsplan, edm.. De Vlaamse Overheid voegde hier nog een aantal specifieke culturele en toeristische doelstellingen aan toe. Hierbij werd vooral gefocust op volgende thema’s: participatie, diversiteit, inclusie, cultuureducatie, talentontwikkeling en innovatie, die sterk aan bod komen in de bredere programmatie.

2/ Op welke manier wordt rekening gehouden met de coronacrisis en het lagere inschrijvingsaantal? Wat zijn vandaag de nieuwe voorwaarden of streefwaarden?

De 11de editie van de World Choir Games had moeten plaatsvinden in juli 2020 en waren op weg de grootste editie tot dan toe te worden. Door de (onvoorspelbare) coronacrisis diende de planning van het evenement verschillende keren herzien te worden. Uiteindelijk werd ervoor geopteerd om het evenement te verplaatsen naar de periode 30 oktober tot 7 november 2021 (9 dagen ipv 11). Het Festival stage choir en de parade werden uit het programma geschrapt. Om alle koren de mogelijkheid te geven deel te nemen aan het evenement – vnl. de niet-Europese koren die niet (tijdig) over een geldig reisvisum kunnen beschikken – werd geopteerd voor een hybride evenement, met streamingmogelijkheden en een virtuele competitie. Via een ‘virtual village’ krijgen koren de mogelijkheid om het evenement actief te volgen (live-streamings, reportages, ea.) en ook Vlaanderen en de gaststeden te ontdekken, of met elkaar in dialoog te gaan. Alle content is vrij beschikbaar, wat de ambitie van Vlaanderen om het evenement laagdrempelig en toegankelijk te houden, concreet maakt. Als gevolg van de aanhoudende onzekerheden over de corona-pandemie, werden de ambities rond schaalgrootte bijgesteld naar een streefcijfer van 200 koren. Interkultur engageerde zich maximale inspanningen te doen dit cijfer te behalen.

3/ Hoe worden de twee gaststeden, Gent en Antwerpen, ingeschakeld in deze aangepaste editie? Kunnen zij beide hun oorspronkeljk voorziene rol blijven spelen?

De verwachte daling van de inschrijvingen werd bevestigd in de praktijk. De verregaande reisbeperkingen die golden op het moment van het sluiten van de inschrijvingen (en de mogelijkheid voor koren om hun registratie kosteloos te annuleren), noopten vele koren ertoe hun inschrijving in te trekken of om te zetten naar de virtuele competitie. De gewijzigde schaalgrootte resulteerde in een herziening van het programma en de verdeling ervan over de steden Antwerpen en Gent. Beide steden blijven zowel in aanbod koorevenementen als communicatief, evenwaardige gaststeden van het evenement. Niettemin werden de competitieconcerten en workshops gegroepeerd in de stad Antwerpen. De stad Gent krijgt verhoudingsgewijs een belangrijker aandeel vriendschaps- en galaconcerten en staat ook prominent in de aandacht tijdens de aanloopperiode naar het evenement (koorvlam, activaties, persconferentie op 30.10). Op het vlak van hotelovernachtingen opteerde Interkultur voor een concentratie van de hotels in de stad Antwerpen.

4/ Hoeveel Vlaamse, Belgische en buitenlandse koren schreven zich in voor deze editie van de World Choir Games? Over hoeveel zangers gaat het?

Op basis van de vandaag beschikbare inschrijvingscijfers an Interkultur, zullen in totaal 273 koren, uit 24 landen, deelnemen aan de World Choir Games. Dit cijfer evolueert op dagelijkse basis zowel in plus (lopende activatiecampagne voor de virtuele competitie) als in min (cijfer houdt rekening met 15 niet-Europese koren die vooralsnog niet beschikken over geldige visa). 62 Vlaamse koren participeren aan de World Choir Games, buiten de officiële competitie (bv. vriendschapsconcerten of workshops).

5/ Welke stappen heeft de minister-president gezet om zoveel mogelijk Vlaamse koren te overtuigen alsnog deel te nemen?

Koren werden de afgelopen periode doorlopend geïnformeerd over én geactiveerd om deel te nemen aan de World Choir Games. Dit gebeurde via de reguliere werking van Koor en Stem, aangevuld met diverse specifieke acties vanuit het projectteam. Veel koren uit binnen en buitenland kunnen nog maar enkele maanden terug samen zingen en ondervonden problemen om zich voor te bereiden op deelname aan een competitie. Koor en Stem en het projectteam organiseerden diverse acties gaande van infomomenten, gepersonaliseerde opvolging tot een specifieke activatiecampagne (bv. Koor Calls-video, postkaartactie, actie via alle regionale televisiezenders). Het aanbod buiten de competitie werd uitgebouwd (bv. vriendschapsconcerten, koorvlamconcerten in aanloop naar de WCG, belevingspakketten met sociale insteek). Deze inspanningen om koren, amateurkunstenaars en het brede publiek betrokken te houden bij het evenement worden de komende weken onverminderd verder gezet, ook in een aanpak om het koorgebeuren ‘na corona’ te stimuleren.

6/ Op welke manier kunnen koren die niet kunnen reizen virtueel aanwezig zijn? Wat mogen we precies verwachten van de digitale Games?

Koren die niet fysiek aanwezig kunnen zijn op de WCG2021 in Vlaanderen, kunnen online participeren aan het evenement via de speciaal daartoe ontwikkelde ‘Virtual Village’. Het aanbod is:

  • een Music Hall met livestreams van de openings- en awardceremonies, de competitieconcerten, galaconcerten en workshops;
  • de Tourist Office met (toeristische) informatie over Vlaanderen, en met een bijzonder focus op de gaststeden Gent en Antwerpen;
  • de Virtual Competition Room waar koren hun video kunnen insturen in 7 verschillende categorieën, met jury en online award ceremonie;
  • het Cafe waar online netwerken mogelijk worden gemaakt met video, met games, etc…;
  • De Twin Choirs waarbij koren aan elkaar worden gekoppeld, en samenwerkingen worden gesmeed;
  • de Shop en bibliotheek.

7/ Op welke manier zal de minister-president ervoor zorgen dat het imago van koorzingen een boost krijgt via deze aangepaste editie van de World Choir Games?

Vlaanderen wou met het aantrekken van de World Choir Games niet alleen het belang van de brede amateurkunstensector onder de aandacht brengen, maar effectief ook het imago en de uitstraling van koren en samen zingen oppoetsen. Doorheen het hele evenement zal de diversiteit van koorzang onder de aandacht worden gebracht. Een ambitieus marketing- en communicatieplan wordt vanaf 15 september uitgerold. Door te opteren voor een hybride variant, toont Vlaanderen veerkracht en gaat op een creatieve en innovatieve manier om met de nog steeds bijzonder moeilijke omstandigheden waarin we ons bevinden. Diezelfde creatieve aanpak wordt doorgezet in de communicatiecampagne dat positiviteit uitstraalt en een staalkaart biedt van het brede spectrum dat koorzang omvat. De campagne wordt uitgerold via diverse mediaplatformen, aan de hand van straatvisibiliteit en activatiecampagnes. Bijzondere aandacht gaat naar inclusieprojecten, waarbij de waarde van cultuurparticipatie centraal staat ook voor kwetsbare of moeilijk te bereiken doelgroepen.

8/ Op welke manier zal de minister-president ervoor zorgen dat het gekozen format zorgt voor een sterke internationale uitstraling en profilering van Vlaanderen?

Interkultur is verantwoordelijk voor de internationale promotie van het evenement bij de doelgroep (mondiale koorgemeenschap). De campagne wordt mondiaal uitgerold en verloopt vnl. via de eigen kanalen van de organisatie (nieuwsbrieven, direct mailings, promofilmpjes en campagnes via social media. Vlaanderen en de beide gaststeden worden daarbij stelselmatig meegenomen en onder de aandacht gebracht. Ik verwees ook al naar de tourist-office op het digitale platform (virtual village), waarbij het steevast de bedoeling is de link te leggen naar de gastregio, ondanks het feit dat vele koren als gevolg van de coronapandemie niet in de mogelijkheid zijn om fysiek naar Vlaanderen af te reizen. Uiteraard gebeurt dit alles in goede samenwerking met Toerisme Vlaanderen en de steden Antwerpen en Gent. Daarbovenop werden in de marge van het evenement zaken ontwikkeld die internationaal van betekenis; ik verwijs graag naar de ontwikkeling van de Choir Box, een innovatieve tool ontwikkeld door IMEC dat online samenzingen in optimale omstandigheden mogelijk maakt of de website Choral Music From Flanders waar dirigenten, componisten en zangers informatie vinden over de Vlaamse koormuziek.

9/ Wat is het huidige totale kostenplaatje van de World Choir Games? Graag een opsplitsing van het budget naar oorsprong (bv. Rechten, organisatie, personeel, overhead, kosten verbonden aan uitstel, enz.)

Vlaanderen investeert in de realisatie van de World Choir Games een totaalbedrag van € 8,6 Mio. Uitstel van het evenement ging gepaard met een meerkost voor Vlaanderen van € 1,23 Mio, vnl. door het langer aanhouden van personeel en dus continu herplannen.

Oorspronkelijk projectbudget

5 229 382,00

Bijkomende middelen uitstel 2021

1 233 790,00

Rechtenfee IK

2 200 000,00

Totaal

8 663 172,00

Op projectniveau liggen de verhoudingen tussen de kostenposten als volgt:

Projectbudget World Choir Games

Personeel en overhead

45%

Productiekosten (locaties, eventmanagement)

30%

Marketing en Communicatie

11,1%

Transport en accommodatie

7,7%

Buffer

4,5%

Veiligheid en verzekeringen

1,7%

 

10/ Wat is de verwachte economische impact van de schaalverkleining van de Games? Wat was de oorspronkelijke inschatting van de economische baten en wat is de inschatting vandaag? Graag een opsplitsing van het bedrag naar oorsprong (bv. Toerisme, tewerkstelling, inkomsten, enz.)

De schaalverkleining en zeker het lagere aantal buitenlandse koren zullen een grote impact hebben op de economische baten van de World Choir Games in Vlaanderen. Dit laat geen twijfel, en is helaas een constante gebleken voor een volledige sector in deze coronacrisis. De economische return van de World Choir Games werd op basis van voorgaande edities en een deelnemersaantal van 15.000 buitenlandse deelnemers, berekend op € 21,6 Mio (cijfers the Sports Consultancy). Het ziet ernaar uit dat we terugvallen van de verhoopte 15.000 buitenlandse bezoekers naar ongeveer 2.000 – fysiek aanwezig in Vlaanderen. De return zal ongetwijfeld deze trend volgen. Het topevenementenbeleid laat zich echter niet alleen vatten in een cijfer of een economische redenering. Vertrekpunt voor het aantrekken van de World Choir Games blijft de rijke en levendige Vlaamse sector van koorzang en bij uitbreiding amateurkunsten internationaal te verknopen en in de kijker te zetten. Bij de beslissing tot behoud en uitstel van de spelen, speelde voor mij bijkomend de nood aan perspectief. Perspectief op cultuurbeleving, op samenkomen, op ondernemen. We hebben bewust bijkomend ingezet op innovatie, inclusie en toegankelijkheid van de WCG. De evaluatie zal vanuit puur economisch oogpunt magerder ogen dan verhoopt. De return op andere vlakken blijft.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.