Deelname stad Gent aan Europees Charter Participatieve Democratie

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Op 1 maart 2018 ondertekende de provincie Oost-Vlaanderen het Europees Charter Participatieve Democratie in Ruimtelijke Planningsprocessen. De provincie stelt dat ruimtelijke planning een directe impact heeft op de kwaliteit van de leefruimte van de Oost-Vlaming en dat participatie daarom een essentieel onderdeel is van de ruimtelijke planningsprocessen.

Vier jaar geleden riep de provincie alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten op om ook het charter te ondertekenen. Deinze, Herzele en Sint-Niklaas beantwoordden deze oproep positief, Gent tekende toen niet. Recent deed de provincie Oost-Vlaanderen echter een hernieuwde oproep.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover enkele vragen aan bevoegd schepen Souguir. Hieronder vindt u de integrale vragen en antwoorden:

Wat vindt de schepen van het Europees Charter Participatieve Democratie in Ruimtelijke Planningsprocessen?

"Het was de expliciete vraag van mijzelf en collega De Bruycker om dit charter te ondertekenen. Hiermee kunnen we als stad onze, bestaande, participatieve aanpak in ruimtelijke planningsprocessen Europees in de kijker zetten. Het is eveneens een uitgelezen kans om ons netwerk met andere steden die dit charter ondertekenen uit te bouwen."

Zal de stad Gent dit Europees Charter ondertekenen? Zo ja, wanneer? Zo neen, waarom niet?

"Ondertussen hebben we de eerste stappen gezet om dit Europees charter te ondertekenen, conform de geëigende procedure. De motivatienota (zie bijlage) werd per mail aan de organisatie ECTP-CEU bezorgd. Na beoordeling van deze nota zullen zij ons contacteren voor verder gesprek, daarna zal er een communicatiemoment georganiseerd worden om dit charter te ondertekenen, al dan niet samen met andere steden. Alvorens tot ondertekening over te gaan wordt het charter nog formeel ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, hiervoor is nog geen datum gekend."

Als het Europees Charter door stad Gent wordt ondertekend, waarin zullen de toekomstige inspraakprocessen verschillen van de huidige?

"De ondertekening heeft geen formele gevolgen gezien het een engagementsverklaring is. Na ondertekening maken we deel uit van een breder ECTP-CEU-netwerk, waarbij kennis- en ervaringsuitwisseling gebeurt over voorbeelden en valkuilen van participatieprocessen bij ruimtelijke planning. Als Stad Gent lopen we voor op vlak van mensgericht plannen. Dit is ook strategisch verankerd in een operationele doelstelling in onze meerjarenplanning 2020 – 2025 (OD10022). Deze concretisering komt ook tot uiting in verschillende instrumenten, gekoppeld aan Ruimte voor Gent, die ondertussen gerealiseerd zijn of lopen en doorwerken in de praktijk. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de wijkstructuurschetsen. Daarnaast is er ook nog de reguliere samenwerking met de Dienst Beleidsparticipatie voor ruimtelijke projecten. We willen dan ook een inspiratie zijn voor andere steden en tegelijk onze participatieve aanpak verder versterken."

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.