Fietsverbinding tussen De Sterre en Technologiepark ten vroegste klaar in 2027

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde - in opvolging van zijn eerdere schriftelijke vragen - bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) enerzijds naar de in 2024 geplande onteigeningen voor de fietsverbinding N60 campus De Sterrre-Ardoyen Gent waarvoor in het geïntegreerd investeringsprogramma 2024 150.000 euro budget en 150.000 euro fietsbudget is voorzien.

Anderzijds polste hij ook naar de geplande werken voor de eerste fase voor de aanleg van de fietsverbinding N60 campus De Sterre-Ardoyen waarvoor in het geïntegreerd investeringsprogramma 2024 9.000.000 euro en 9.000.000 fietsbudget is voorzien.

“In het meest gunstige geval kunnen de werken worden aanbesteed eind 2024 en opgestart in het voorjaar 2025. De bouwtijd bedraagt twee jaar (inclusief verlofperiodes, inschatting weerverlet), dus realisatie tegen voorjaar 2027. De timing zal vooral afhangen van het bekomen van een omgevingsvergunning en het al dan niet opstarten van beroepsprocedures daarna,” liet de minister weten aan De Roo.

Het onteigeningsplan en het overdrachtsplan  zijn momenteel in opmaak voor een deel van een perceel in eigendom van de Broeders van Liefde (voor de noordelijke brughelling) en een deel van een perceel in eigendom van de UGent (zuidelijke brughelling op campus Ardoyen). Verder nog een administratieve overdracht van een aantal percelen tussen De Vlaamse Waterweg en het Agentschap Wegen en Verkeer. De verwervingen zullen in de loop van volgend jaar voltooid zijn.

De projectnota werd goedgekeurd op de projectstuurgroep van 11 oktober 2023. De aansluiting van de N60 op de R4-binnenring werd volledig hertekend, zodat hier een volledig conflictvrije kruising mogelijk is van de fietssnelweg langs de R4 met de op- en afritten voor het gemotoriseerd verkeer.

Qua technisch ontwerp werden intussen de rekennota’s opgemaakt voor de staalstructuur van de fietsbrug en voor de onder- en bovenbouw van de brughellingen (incl. funderingen).

De vergunning zal in het voorjaar 2024 worden aangevraagd. Momenteel lopen er al opdrachten via raamcontracten bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor de opmaak van een archeologienota en een sloopopvolgingsplan (beide moeten bij de vergunningsaanvraag gevoegd worden).

De werken bestaan uit de bouw van twee bruggen, één over de beide R4’s en Ringvaart en één over de E40. In het noorden sluit de brug aan op de N60 ter hoogte van campus De Deyne (die hiermee ook aansluiting krijgt) en op de fietssnelweg langs de binnenring. In het zuiden sluit de brug aan op de N60 ter hoogte van de voormalige op- en afrit van de E40 en met een bijkomende helling rechtstreeks op de campus Ardoyen. Er is ook een aparte brughelling om de fietssnelweg langs de buitenring aan te sluiten op de brug. Aan het complex van de N60 met de R4-binnenring wordt de oprit verplaatst van de westzijde naar de oostzijde en wordt die daardoor ook bruikbaar voor het verkeer komende uit de richting van Gent centrum. De fietssnelweg komt aan de buitenkant van de op- en afritten en loopt via een nieuwe koker onder de N60. Zo is er geen enkel conflict meer, noch met het verkeer op de N60, noch met het verkeer op de op- en afritten.

Na de bouw van de bruggen en de heraanleg van het complex R4-N60 volgt er nog één fase, met name de ombouw van het bestaande enkelrichtingsfietspad aan de westzijde van de N60 tussen de Sterre en de R4 tot een dubbelrichtingsfietspad. Daarbij wordt ook De Pintelaan tussen de R4 en de N60 heraangelegd (inclusief kruispunt met N60). Deze werken worden geraamd op 2 miljoen euro, maar hiervoor is nog geen uitgewerkte timing (die zal afhangen van onteigeningen langs de N60).

Stijn De Roo: “De nieuwe fietsverbinding vanaf De Sterre tot campus Ardoyen is nodig voor een goede en veilige bereikbaarheid van de campus. De aansluiting van de N60 op de R4-binnenring zal zorgen voor conflictvrije kruising van de fietssnelweg langs de R4 met de op- en afritten voor het gemotoriseerd verkeer en zorgen voor meer verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruikers.

Hopelijk verlopen de onteigeningen vlot, wordt de omgevingsvergunning tijdig verleend en blijven beroepsprocedures uit.”

Copyright afbeelding: Agentschap Wegen en Verkeer

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.