Foodsavers herverdeelt voedseloverschatten in Gent

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

In samenwerking met OCMW Gent en Stad Gent recupereert en herverdeelt Foodsavers voedseloverschotten uit de Gentse regio.

Ze hanteren daarbij drie doelstellingen: de klimaatdoelstelling (door het recupereren van voedseloverschotten besparen op CO2 uitstoot), de sociale tewerkstellingsdoelstelling en voedselarmoede tegengaan. Het eerste jaar hebben ze alle vooropgestelde doelstellingen reeds ruim overtroffen.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover vragen aan de bevoegd schepen Coddens. De integrale vragen en antwoorden kan je hieronder lezen:

  1. Heeft Foodsavers zijn doelstellingen de laatste jaren nog aangescherpt? Zo ja een overzicht per doelstelling.

"We durven stellen dat Foodsavers de voorbije jaren de bij aanvang vooropgestelde doelstellingen heeft aangescherpt:

Gezien de inbedding binnen DBSE (dienstenbedrijf sociale economie) is de primaire doelstelling, het organiseren van sociale tewerkstelling en tijdelijke werkervaring voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Over de afgelopen jaren heen zijn meer dan 50 medewerkers tewerkgesteld binnen Foodsavers (LDE, Maatwerk, Art.60, Arbeidszorg). We blijven inzetten op een gemengde groep onder aansturing van 3 vaktechnisch instructeurs.

Sinds de opstart van Foodsavers groeide het volume gerecupereerde voedseloverschotten naar  +700 ton op jaarbasis (706,16 ton in 2021, 300,34 ton in 2017).  De reductie op CO2 is rechtstreeks gekoppeld aan die hoeveelheid en bedroeg in 2021 1788 ton (762 ton in 2017).

Het aantal afnemende organisaties die rechtstreeks instaan voor de verdeling van voedseloverschotten aan de meest kwetsbaren, groeide in de loop der jaren van 58 (2017) naar 117 (2019) maar werd door optimalisatie gebracht naar 68 (2021) (vooral door centraliseren van schenkingen bij organisaties in de buurt en bepaalde initiatieven stopten ook hun werking).

Het bereik van individuen is een schatting op basis van input van de afnemers. In 2021 bereikten we zo’n 36.000 individuen, wat lager is dan het jaar ervoor (49.000) maar het dubbele van het opstartjaar (18.000). We benadrukken dat het hier steeds om een inschatting gaat. 

Foodsavers Gent blijft proeftuinen binnen de doelstellingen:

  • We recupereren extra voedsel uit de afvalstroom van alle Colruyt winkels waar Foodsavers Gent voedsel ophaalt. Wat dan nog overblijft is echt afval en niet meer geschikt voor consumptie. Via Colruyt gaat dat naar vergisting.
  • Het recupereren van non food van alle Dreamland winkels in België waarbij die items die nog bruikbaar zijn uitgedeeld worden aan het middenveld ter ondersteuning van kinderen in armoede. De acties doorheen het jaar: zomerspeelgoed, schoolgerief, Halloween, Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar. Al het niet te recupereren elektronische non-food gaat naar recupel en levert ons een bescheiden opbrengst op."
  1. Hoeveel art.60 zijn er momenteel tewerkgesteld via Foodsavers Gent?

 "Op datum van 05/09/2022 zijn er op 13 doelgroepmedewerkers tewerkgesteld waarvan 4 binnen een tewerkstelling art. 60."

  1. Welke samenwerking bestaat er vanuit dit project met sociale kruideniers en de voedselbanken? Graag een korte toelichting.

"De samenwerking met Voedselbank Oost Vlaanderen is voorlopig beperkt tot het operationele; uitwisselen van producten waar wij of zij een tekort of overschot aan hebben en gecombineerd transport (wij nemen het deel van voedselbank mee met onze vrachtwagen van bij een gedeelde schenker en leveren bij de voedselbank).

De ambitie is om nauwer samen te werken met de voedselbank (vb naar model West-Vlaanderen), maar we willen dit gecoördineerd, overkoepelend aanpakken. Zowel de distributieplatformen als de voedselbanken zouden zich graag door VVSG laten vertegenwoordigen. Dit wordt verder onderzocht.

Sociale kruidenier SIVI en de mobiele sociale kruidenier zijn vaste afnemers en worden wekelijks door Foodsavers beleverd. Leveren aan de sociale kruidenier Meulestede wordt ons door de controlerende overheid verboden omdat deze een systeem van solidaire verkoop hanteert. Gratis verkregen voedseloverschotten moeten immers gratis verdeeld worden (en voedsel van Foodsavers mag niet verkocht worden, behalve verwerkt in maaltijden van de sociale restaurants)."

  1. Welke ondersteuning biedt OCMW aan Foodsavers? Graag een korte toelichting.

"De totale werkingskost (personeel, investeringen, exploitatie) van Foodsavers Gent wordt door het OCMW gedragen.

De dienstverlening van Foodsavers Gent is gratis naar de gebruiker toe.

Gezien de inbedding van Foodsavers Gent in het Dienstenbedrijf Sociale Economie, wordt ook nauw samengewerkt met de andere operationele clusters en projecten.

Hier door kan de operationele werking steeds gegarandeerd blijven (door interne vervanging van vaktechnisch instructeurs of de uitwisseling van medewerkers in werkervaring).

Voor de toeleiding van medewerkers in arbeidszorg en Art.60 en de opvolging van hun traject staat de dienst Werk  & Activering in. De eigen cluster Personeel en Ondersteuning (jobcoaches, antenne personeel, vormingsmedewerker) staat in voor de instroom, groei en uitstroom van medewerkers in LDE (opmaak en opvolging van de Persoonlijke OntwikkelingsPlannen).

DBSE heeft het kwaliteitslabel QforWSE binnen de sociale economie als erkenning voor de manier waarop het de werkervaring van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt organiseert in een dienstverlenend kader."

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.